Hotărârea nr. 336/2016

Hotărârea 336/2016 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 2”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31 - proiect din ințiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 194135/802/12.07.2012 al Direcției de asistență socială și medicală prin care se propune aprobarea gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun pe toate liniile pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere;

Ținând cont de prevederile art. 16 alin. 2 lit. e și 19 lit. b din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acordarea gratuității transportului urban pe mijloacele de transport în comun pe toate liniile, pe parcursul anului școlar 2012-2013, pentru două cadre didactice de la Liceul pentru Deficienți de Vedere, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 31.

Art.2. Lista actualizată cu cele două cadre didactice care vor beneficia de gratuitate va fi transmisă lunar de către Liceul pentru Deficienți de Vedere, Direcției de asistență socială și medicală.

Art.3. Decontarea cheltuielilor aferente eliberării abonamentelor de către R.A.T.U.C. Cluj-Napoca va fi făcută din bugetul Direcției de asistență socială și medicală, în baza facturilor lunare

emise de transportator.                                                             /

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția de asistență socială șȚmedicală și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca.                                              /

Președinte de

Jr. Radu M

Contr;


Secretarurrnunicipiu

5


Jr. Aurora Țărmure

ZI        Vz


Nr. 336 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)