Hotărârea nr. 335/2016

Hotărârea 335/2016 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea achiziționării, în condițiile legii, de către

Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în cadrul litigiilor cu SC GPI Turism Sport SRL

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca a serviciilor juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în cadrul litigiilor cu SC GPI Turism Sport SRL - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260252/303/23.08.2012 al Serviciului Juridic-Contencios prin care se propune aprobarea cererii formulate de R.A.D.P. Cluj-Napoca în sensul achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în cadrul tuturor litigiilor purtate cu SC GPI Turism Sport SRL (inclusiv în dosar nr. 1153/1285/2008* aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, dosar nr. 15211/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar nr. 4435/337/2012 al Judecătoriei Zalău);

Având în vedere prevederile art. I din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 1, 39, 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, în condițiile legii, a serviciilor de consultanță, asistență și/sau reprezentare juridică în cadrul litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată purtate în contradictoriu cu SC GPI Turism Sport SRL (dosar nr. 1153/1285/2008* aflat pe rolul Curții de Apel Cluj, dosar nr. 15211/211/2012 al Judecătoriei Cluj-Napoca, dosar nr. 4435/337/2012 al Judecătoriei Zalău), precum și în cadrul tuturor litigiilor legate de contractul de asociere în participațiune intervenit între cele două părți având ca obiect exploatarea fostului obiectiv „patinoar artificial”, situat în Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod, nr. 14, în limita sumei de 15.000 EURO fără T.V.A.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonoma a Domeniului


Public Cluj -Napoca.Nr. 335 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)