Hotărârea nr. 330/2016

Hotărârea 330/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 30 A; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reglementarea unor măsuri în vederea creării cadrului organizatoric de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 221782/443 din 17.07.2012 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,

Ținând cont de prevederile art. 11, 12 și 36 alin. (7) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare; ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; ale Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea nr.2.

Potrivit dispozitiunilor art. 44 alin (1), 45 și 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, domnul EMIL BOC,

Art. 2. Se aprobă Actul adițional nr. 2 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj prevăzut în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj domnul EMIL BOC, în calitate de Primar sau în lipsa acestuia, doamna Anna HORVATII, viceprimar, să voteze aprobarea Actului adițional nr. 2 privind modificarea și completarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobarea situațiilor financiare ale asociației prevăzute în Anexa 2 care face parte integrantă din hotărâre, să desemneze, împreună cu reprezentanții asociaților, membrii celui de-al doilea consiliu director și să aprobe prelungirea mandatului comisiei de cenzori pentru o perioadă de trei ani.

Art. 4 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoanele desemnate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Nr. 330 din 30 august 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ACT ADIȚIONAL NR. 2


Anexa 1

la Hotararea nr. 330/2012


privind modificarea și completarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ECO-METROPOLITAN CLUJ


Asociații, semnatari ai prezentului act adițional, în baza Hotărârii Adunării Generale a Asociaților nr. ............2012, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice și ale art. 16, alin.(2), lit.h) din Statutul Asociației, în scopul creării cadrului organizatoric de funcționare a Asociației, hotărâm asupra modificării și completării Actului Constitutiv și Statutului Asociației, după cum urmează:


I. Părțile din Actul constitutiv și Statutul Asociației, se modifică după cum urmează:


“Asociații:


1.


2.


3.


4.


5.


6.


Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr.58, județul Cluj, cod 400094, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de.................

în localitatea ......................, județul .................... domiciliat în localitatea .................., str.....................

nr......, ap......., identificat prin CI seria ......... nr.............., eliberată de ........................ la  data

de...................., CNP....................... în calitate de Președinte al Consiliului Județean, legal împuternicit în

acest scop prin Hotărârea Consiliului Județean nr.............din....................2012 ;

Municipiul Cluj-Napoca, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, str. Moților, nr.1-3, județul Cluj, cod 400001, reprezentat de......................, cetățean român

născut la data de ................. în localitatea ...................... județul  .................... domiciliat în

localitatea.................., str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria......... nr.............. eliberată

de ........................ la data de ...................., CNP ...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Municipiul Cîmpia Turzii, prin Consiliul Local al Municipiului Cîmpia Turzii, cu sediul în localitatea Cîmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr.2, județul Cluj, cod 405100, reprezentat de...................... cetățean

român născut la data de ................, în localitatea ......................, județul ................... domiciliat în

localitatea.................. str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria......... nr.............. eliberată

de ........................ la data de ...................., CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Municipiul Dej, prin Consiliul Local al Municipiului Dej, cu sediul în localitatea Dej, str. 1 Mai nr. 2, județul Cluj, cod 405200, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de ................, în

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea................... str.................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ........................, la data de ....................,

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Municipiul Gherla, prin Consiliul Local al Municipiului Gherla, cu sediul în localitatea Gherla, str. Bobîlna, nr. 2, județul Cluj, cod 405300, reprezentat de......................, cetățean român născut la data

de ................. în localitatea ....................... județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de........................, la

data de.................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Municipiul Turda, prin Consiliul Local al Municipiului Turda, cu sediul în localitatea Turda, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, județul Cluj, cod 401130, reprezentat de....................... cetățean român născut la

data de ................ în localitatea ....................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de........................ la

data de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Aghireșu, prin Consiliul Local al Comunei Aghireșu, cu sediul în localitatea Aghireșu Fabrici, nr.86, județul Cluj, cod 407005, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................ în localitatea ....................... județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str.................... nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr............... eliberată de........................ la

data de..................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Aiton, prin Consiliul Local al Comunei Aiton, cu sediul în localitatea Aiton, nr. 419, județul Cluj, cod 407025, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Aluniș, prin Consiliul Local al Comunei Aluniș, cu sediul în localitatea Aluniș, nr. 83, județul Cluj, cod 407030 , reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................ în localitatea

...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ................... str..................... nr......, ap......., identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Apahida, prin Consiliul Local al Comunei Apahida, cu sediul în localitatea Apahida, str. Libertății, nr.122, județul Cluj, cod 407035, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................ în localitatea ......................, județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str.................... nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr............... eliberată de

data de..................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Așchileu, prin Consiliul Local al Comunei Așchileu, cu sediul în localitatea Așchileu Mare, nr.179, județul Cluj, cod 407046, reprezentat de...................... cetățean român născut la data

de ................ în  localitatea ....................... județul .................., domiciliat în localitatea .................

str.................... nr......, ap......., identificat prin CI seria ......... nr............... eliberată de

data de..................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Baciu, prin Consiliul Local al Comunei Baciu, cu sediul în localitatea Baciu, nr. 729, județul Cluj, cod 407055, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............. eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din...................2012;

Comuna Băișoara, prin Consiliul Local al Comunei Băișoara, cu sediul în localitatea Băișoara, nr. 153, județul Cluj, cod 407065, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Beliș, prin Consiliul Local al Comunei Beliș, cu sediul în localitatea Beliș, str. Principală, nr. 105 A , județul Cluj, cod 407075, reprezentat de......................, cetățean român născut Ia data

de ................ în localitatea ......................, județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str.................... nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............. eliberată de

data de.................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Borșa, prin Consiliul Local al Comunei Borșa, cu sediul în localitatea Borșa, nr. 262, județul Cluj, cod 407110, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr

ap........ identificat prin CI seria ........ nr............... eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Buza, prin Consiliul Local al Comunei Buza, cu sediul în localitatea Buza, nr.03, județul Cluj, cod 407275 , reprezentat de....................... cetățean român născut la data de ................

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea.................., str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ........................, la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Căianu, prin Consiliul Local al Comunei Căianu, cu sediul în localitatea Căianu, str. Principală, nr. 48, județul Cluj, cod 407120, reprezentat de...................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ......................, județul ..................., domiciliat în localitatea

str.................... nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de..................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Călărași, prin Consiliul Local al Comunei Călărași, cu sediul în localitatea Călărași, nr.316, județul Cluj, cod 407130, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de................,

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea................... str...................., nr

ap........ identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Călățele, prin Consiliul Local al Comunei Călățele, cu sediul în localitatea Călățele, nr.100, județul Cluj, cod 407135, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................,

localitatea......................, județul..................., domiciliat în localitatea.................. str..................... nr

ap........ identificat prin CI seria ........ nr............... eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Cămărașu, prin Consiliul Local al Comunei Cămărașu, cu sediul în localitatea Cămărașu, nr.126, județul Cluj, cod 407140, reprezentat de...................... cetățean român născut la data

de ................ în localitatea ......................, județul ..................., domiciliat în localitatea ..................,

str.................... nr....... ap......., identificat prin CI seria......... nr.............., eliberată de........................ la

data de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Căpușu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare, cu sediul în localitatea Căpușu Mare, str. Principală nr. 24, județul Cluj, cod 407145 , reprezentat de......................, cetățean român

născut la data de ................,  în localitatea ...................... județul  ..................., domiciliat în

localitatea................... str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată

de ........................, la data de ...................., CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Cășeiu, prin Consiliul Local al Comunei Cășeiu, cu sediul în localitatea Cășeiu, nr. 54, județul Cluj, cod 407155, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de ................, în

localitatea......................, județul..................., domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Chinteni, prin Consiliul Local al Comunei Chinteni, cu sediul în localitatea Chinteni, nr. 144, județul Cluj, cod 407205, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................. str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............. eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Chiuiești, prin Consiliul Local al Comunei Chiuiești, cu sediul în localitatea Chiuiești, nr. 150, județul Cluj, cod 407215, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................ în

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea.................. str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Ciucea, prin Consiliul Local al Comunei Ciucea, cu sediul în localitatea Ciucea, str. Principală nr. 9, județul Cluj, cod 407225, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de.................

în localitatea ...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ................... str.....................

nr......, ap......., identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................,  la data

de...................., CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Ciurila, prin Consiliul Local al Comunei Ciurila, cu sediul în localitatea Ciurila, str. Principală, nr. 5, județul Cluj, cod 407230, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de.................

în localitatea ....................... județul .................... domiciliat în localitatea .................., str.....................

nr......, ap......., identificat prin CI seria ........,  nr............... eliberată de ......................... la data

de..................... CNP....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Cîțcău, prin Consiliul Local al Comunei Cîțcău, cu sediul în localitatea localitatea Cîțcău, nr.100, județul Cluj, cod 407180 , reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ....................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de.................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Cojocna, prin Consiliul Local al Comunei Cojocna, cu sediul în localitatea Cojocna, str. Republicii, nr. 106, județul Cluj, cod 407240, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ......................, județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria......... nr............... eliberată de

data de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Cornești, prin Consiliul Local al Comunei Cornești, cu sediul în localitatea Cornești, str. Principala nr.14, județul Cluj, cod 407250, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ......................, județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr............... eliberată de

data de...................., CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Cuzdrioara, prin Consiliul Local al Comunei Cuzdrioara, cu sediul în localitatea Cuzdrioara, str. M. Eminescu, nr.107, județul Cluj, cod 407260, reprezentat de......................, cetățean român născut

la data de................. în localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea...................

str..................... nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr............... eliberată de

data de.................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Consiliului Local nr.............din....................2012;

 • 38. Comuna Fizeșu Gherlii, prin Consiliul Local al Comunei Fizeșu Gherlii, cu sediul în localitatea Fizeșu

Gherlii, str. Principală, nr.317, județul Cluj, cod 407275, reprezentat de....................... cetățean român

născut la data de ................, în localitatea ....................... județul .................... domiciliat în

localitatea.................., str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată

de ........................ la data de ...................., CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 39. Comuna Florești, prin Consiliul Local al Comunei Florești, cu sediul în localitatea Florești, str. Avram

lancu nr.TTO, județul Cluj, cocf 407280, reprezentat de......................, cetățean român născut la data

de ................ în localitatea ...................... județul .................... domiciliat în localitatea ...................

str..................... nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr.............. eliberată de

data de...................., CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 40. Comuna Frata, prin Consiliul Local al Comunei Frata, cu sediul în localitatea Frata, str. Principală

nr.419, județul Cluj, cod 407285, reprezentat de......................, cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str..................... nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 41. Comuna Geaca, prin Consiliul Local al Comunei Geaca, cu sediul în localitatea Geaca, str.Principală,

nr.183, județul Cluj, cod 407300, reprezentat de......................, cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str..................... nr....... ap......., identificat prin CI seria......... nr.............., eliberată de

data de..................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 42. Comuna Gilău, prin Consiliul Local al Comunei Gilău, cu sediul în localitatea Giău, str. Principală, nr.

723, județul Cluj cod 407310, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de

în localitatea ...................... județul .................... domiciliat în localitatea .................., str

nr......, ap......., identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ......................... la data

de.................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 43. Comuna Gârbău, prin Consiliul Local al Comunei Gârbău, cu sediul în localitatea Gârbău, nr. 5, județul

Cluj, cod 407295, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................ în

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea.................., str...................., nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

 • 44. Comuna Iara, prin Consiliul Local al Comunei Iara, cu sediul în localitatea Iara, str. Mică nr. 282,

județul Cluj, cod 407315, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str...................., nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

 • 45. Comuna Iclod, prin Consiliul Local al Comunei Iclod, cu sediul în localitatea Iclod, nr. 117, județul Cluj,

cod 407335 , reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ......... nr............... eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

 • 46. Comuna Izvoru Crișului, prin Consiliul Local al Comunei Izvoru Crișului, cu sediul în localitatea Izvoru

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Jucu, prin Consiliul Local al Comunei Jucu, cu sediul în localitatea Jucu de Sus, nr. 112, județul Cluj, cod 407350, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de................ în

localitatea......................, județul..................., domiciliat în localitatea.................. str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Luna, prin Consiliul Local al Comunei Luna, cu sediul în localitatea Luna, str. Principală, nr. 192, județul Cluj, cod 407360, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de.................

în localitatea ......................, județul ..................., domiciliat în localitatea .................., str.....................

nr......, ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............. eliberată  de ........................,  la data

de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin

Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Măguri-Răcătău, prin Consiliul Local al Comunei Măguri-Răcătău, cu sediul în localitatea Măguri-Răcătău, nr. 88, județul Cluj, cod 407360, reprezentat de...................... cetățean român născut la

data de ................. în localitatea ...................... județul .................... domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............. eliberată de........................, la

data de.................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

Comuna Mănăstireni, prin Consiliul Local al Comunei Mănăstireni, cu sediul în localitatea Mănăstireni, nr. 222, județul Cluj, cod 407370, reprezentat de...................... cetățean român născut la data

de ................ în localitatea ...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de.................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Mărgău, prin Consiliul Local al Comunei Mărgău, cu sediul în localitatea Mărgău, nr. 204, județul Cluj, cod 407380 , reprezentat de....................... cetățean român născut la data de................,

localitatea...................... județul................... domiciliat în localitatea.................. str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ........................ la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Mărișel, prin Consiliul Local al Comunei Mărișel, cu sediul în localitatea Mărișel, nr. 610, județul Cluj, cod 407390, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de................,

localitatea......................, județul................... domiciliat în localitatea.................. str...................., nr

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Mica, prin Consiliul Local al Comunei Mica, cu sediul în localitatea Mica, nr. 209, județul Cluj, cod 407395, , reprezentat de....................... cetățean român născut la data de ................,

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str...................., nr

ap........ identificat prin CI seria ........ nr.............. eliberată de ........................ la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Mihai Viteazu, prin Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, nr.1014, județul Cluj, cod 407405, reprezentat de......................, cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ....................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr....... ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de...................., CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Consiliului Local nr.............din

Comuna Moldovenești, prin Consiliul Local al Comunei Moldovenești, cu sediul în localitatea Moldovenești, nr. 240, județul Cluj, cod 407430, reprezentat de....................... cetățean român născut la

data de ................, în localitatea ......................, județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str.................... nr....... ap......., identificat prin CI seria......... nr.............., eliberată de

data de..................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Negreni, prin Consiliul Local al Comunei Negreni, cu sediul în localitatea Negreni, nr.63. județul Cluj, cod 407440, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea................... str...................., nr

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............. eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Palatca prin Consiliul Local al Comunei Palatca, cu sediul în localitatea Palatca, nr. 455, județul Cluj, cod 407450 , reprezentat de....................... cetățean român născut la data de

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea................... str...................., nr

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Panticeu, prin Consiliul Local al Comunei Panticeu, cu sediul în localitatea Panticeu nr.93, județul Cluj, cod 407445, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................,

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str...................., nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Petreștii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Petreștii de Jos, cu sediul în localitatea Petreștii de Jos, nr. 78, județul Cluj, cod 407455, reprezentat de....................... cetățean român născut la

data de................, în localitatea ....................... județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria......... nr.............., eliberată de

data de...................., CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Ploscoș, prin Consiliul Local al Comunei Ploscoș, cu sediul în localitatea Ploscoș, nr. 46, județul Cluj, cod 407465, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................,

localitatea...................... județul....................domiciliat în localitatea................... str...................., nr

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Poieni, prin Consiliul Local al Comunei Poieni, cu sediul în localitatea Poieni, str. Principală, nr.268, județul Cluj, cod 407470, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ...................... județul ..................., domiciliat în localitatea ...................

str..................... nr......, ap........ identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de..................... CNP....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Recea Cristur, prin Consiliul Local al Comunei Recea Cristur, cu sediul în localitatea Recea Cristur, str. Principală, nr. 158, județul Cluj, cod 407480, reprezentat de......................, cetățean român

născut la data de ................ în  localitatea ...................... județul  .................... domiciliat în

localitatea.................., str.................... nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............. eliberată

de ........................ la data de .................... CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal

împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din....................2012;

Consiliului Local nr.............din

Comuna Săndulești, prin Consiliul Local al Comunei Săndulești, cu sediul în localitatea Săndulești, nr.169, județul Cluj, cod 407500 , reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ....................... județul ................... domiciliat în localitatea ...................

str.................... nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr.............., eliberată de

data de.................... CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Săvădisla, prin Consiliul Local al Comunei Săvădisla, cu sediul în localitatea Săvădisla, nr. 35, județul Cluj, cod 407505, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................ în

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........ nr.............., eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Sic, prin Consiliul Local al Comunei Sic, cu sediul în localitatea Sic, str. a II a nr. 4., județul Cluj, cod 407540,  , reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap........ identificat prin CI seria ........ nr............... eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;

Comuna Sîncraiu, prin Consiliul Local al Comunei Sîncraiu, cu sediul în localitatea Sîncraiu, nr.340, județul Cluj, cod 407515, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................ în

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Sînmărtin, prin Consiliul Local al Comunei Sînmărtin, cu sediul în localitatea Sînmărtin, nr.207, județul Cluj, cod 407520, reprezentat de....................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ....................... județul ................... domiciliat în localitatea

str...................., nr......, ap......., identificat prin CI seria........, nr.............. eliberată de

data de...................., CNP...................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

Comuna Sînpaul, prin Consiliul Local al Comunei Sînpaul, cu sediul în localitatea Sînpaul, nr.195, județul Cluj, cod 407530, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea................... str..................... nr

ap........ identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Suatu, prin Consiliul Local al Comunei Suatu, cu sediul în localitatea Suatu, nr.685, județul Cluj, cod 407545, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de ................,

localitatea...................... județul.................... domiciliat în localitatea.................., str...................., nr

ap......., identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

Comuna Tritenii de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Tritenii de Jos, cu sediul în localitatea Tritenii de Jos, nr. 392, județul Cluj, cod 407550, reprezentat de...................... cetățean român născut la data

de ................, în localitatea ....................... județul .................... domiciliat în localitatea ...................

str..................... nr....... ap......., identificat prin CI seria........, nr............... eliberată de

data de.................... CNP......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop

prin Hotărârea Consiliului Local nr.............din

 • 77. Comuna Țaga, prin Consiliul Local al Comunei Țaga, cu sediul în localitatea Țaga, nr. 23, județul Cluj,

cod 407565, reprezentat de....................... cetățean român născut la data de ................, în

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea.................., str..................... nr

ap........ identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................, la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

 • 78. Comuna Unguraș, prin Consiliul Local al Comunei Unguraș, cu sediul în localitatea Unguraș, nr.486,

județul Cluj, cod 407570 , reprezentat de...................... cetățean român născut la data de

localitatea......................, județul..................., domiciliat în localitatea................... str..................... nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................, la data de

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

 • 79. Comuna Vad, prin Consiliul Local al Comunei Vad, cu sediul în localitatea Vad, str. Principală, nr. 146,

județul Cluj, cod 407575, reprezentat de......................, cetățean român născut la data de

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea................... str...................., nr

ap......., identificat prin CI seria ........ nr............... eliberată de ......................... la data de .....................

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012 ;

 • 80. Comuna Valea lerii, prin Consiliul Local al Comunei Valea Ierii, cu sediul în localitatea Valea lerii, nr.

50, județul Cluj, cod 407585, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................ în

localitatea......................, județul.................... domiciliat în localitatea................... str...................., nr.......

ap......., identificat prin CI seria ........, nr............... eliberată de ......................... la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

 • 81. Comuna Viișoara, prin Consiliul Local al Comunei Viișoara, cu sediul în localitatea Viișoara, nr.589,

județul Cluj, cod 407590 , reprezentat de......................, cetățean român născut la data de................,

localitatea...................... județul..................., domiciliat în localitatea.................., str..................... nr

ap......., identificat prin CI seria ........ nr............... eliberată de ........................, la data de .....................

CNP ......................, în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din

 • 82. Comuna Vultureni, prin Consiliul Local al Comunei Vultureni, cu sediul în localitatea Vultureni, nr. 73,

județul Cluj, cod 407595, reprezentat de...................... cetățean român născut la data de................,

localitatea......................, județul..................., domiciliat în localitatea.................., str...................., nr

ap......., identificat prin CI seria ........, nr.............., eliberată de ........................, la data de

CNP ....................... în calitate de Primar/Viceprimar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea

Consiliului Local nr.............din....................2012;”

II. Articolul VII din Actul constitutiv, PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL” se completează după cum urmează:

Conducerea Asociației

“Sunt numiți în calitate de membri ai celei de a doua Adunări Generale:

-Dl/Dna............numit de Consiliul Județean Cluj;

 • - Dl/Dna............numit de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al municipiului Cîmpia Turzii;

-Dl/Dna.................numit de Consiliul local al municipiului Dej;

 • - Dl/Dna.................numit de Consiliul local al municipiului Gherla;

 • - Dl/Dna.................numit de Consiliul local al municipiului Turda;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al orașului Huedin;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Aghireșu;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al comunei Aiton;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Aluniș;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al comunei Apahida;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Așchileu;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Baciu;

 • - Dl/Dna..................numită de Consiliul local al comunei Băișoara;

 • - Dl/Dna.............. numit de Consiliul local al comunei Beliș;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al comunei Bobîlna;

 • - Dl/Dna................numit de Consiliul local al comunei Bonțida;

 • - Dl/Dna...................numită de Consiliul local al comunei Borșa;

 • - Dl/Dna............... numit de Consiliul local al comunei Buza;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Căianu;

 • - Dl/Dna..................numit de Consiliul local al comunei Călărași:

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Călățele;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Cămărașu;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Căpușu Mare;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Cășeiu;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Cătina:

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Ceanu Mare:

 • - Dl/Dna................numită de Consiliul local al comunei Chinteni;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Chiuiești;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Ciucca:

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Ciurila;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Câțcău;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Cojocna;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Corncști;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Cuzdrioara;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Dăbâca;

 • - Dl/Dna............. numit de Consiliul local al comunei Feleacu;

 • - Dl/Dna............. numit de Consiliul local al comunei Fizeșu Gherlii;

 • - Dl/Dna.............numit împuternicit de Consiliul local al comunei Florești;

 • - Dl/Dna.............numit împuternicit de Consiliul local al comunei Frata;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Geaca;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Gilău;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Gâbău;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei lara;

 • - Dl/Dna.................numită de Consiliul local al comunei Iclod;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Izvoru Crișului;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Jichișu de Jos;

 • - Dl/Dna............. numit de Consiliul local al comunei Jucu;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Luna:

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Măguri-Răcătău;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Mănăstireni;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Mărgău;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Mărișel;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Mica;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Mihai Viteazu ;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Mintiu Gherlii;

 • - Dl/Dna.............numit de Consiliul local al comunei Mociu;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Moldovenești;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Negreni;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Palatca;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Panticeu ;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Pctreștii de Jos;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Ploscoș;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Poieni;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Recea Cristur;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Rișca;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Săcuieu;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Săndulești;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Săvădisla;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Sic;

 • - Dl/Dna............. numit de Consiliul local al comunei Sîncraiu;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Sînmărtin;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Sînpaul ;

 • - Dl/Dna...............numit de Consiliul local al comunei Suatu;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Tritenii de Jos;

 • - Dl/Dna..............numită de JZonsiliul local al comunei Tureni;______

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Țaga;

 • - Dl/Dna.................numită de Consiliul local al comunei Unguraș;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Vad;

 • - Dl/Dna..............numit dc Consiliul local al comunei Valea Ierii;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Viișoara ;

 • - Dl/Dna..............numit de Consiliul local al comunei Vultureni;

Administrarea Asociației

“Sunt numiți membri ai celui de-al doilea Consiliu Director:

Dl................

....... Președintele  Asociației, cetățean român

născut la data

de..................

...., în localitatea...............,

județul.

domiciliat în

localitatea........

.............., nr.....

........, ap-

......, identificat prin CI

seria.....   nr....

......,    Ia

data

de....

CNP...............

Dl./D-na..........

...... cetățean

român născut

la data

de.....

A

.......,   in

localitatea........

.......,  județul..

......., domiciliat

în localitatea....

.......,  str.

................, nr.

............, ap....

..., identificat prin

CI seria...

.. nr....

eliberată

de..................

., la data de.......

..........., CNP......

• • • • ț

DI/D-na...........

....., cetățean

român născut

la data

de.....

.......,   în

localitatea........

......., județul..

......., domiciliat

în localitatea....

.......,  str.

................, nr.

............, ap....

..., identificat prin

CI seria...

.. nr....

eliberată

de..................

., la data de.......

..........., CNP......

• ••• ț

III. Articolul 22 din Statut, se completează după cum urmează :

Consiliul Director

“Sunt numiți membri ai celui de-al doilea Consiliu Director:

Dl................

......... Președintele

Asociației,

cetățean

român

născut la data

de..................

...., în localitatea

județul.

........,

domiciliat

în

localitatea........

............, str...........

......., nr.....

........, ap-

CI

seria.....   nr....

..........,   eliberată

de.............

......, la

data

de.............

CNP...............

Dl./D-na..........

la data

de......

.................

în

localitatea........

, domiciliat

în localitatea_____

.................

str.

................. nr.............. ap........ identificat prin CI seria.....nr.............. eliberată de.................... la data de................. CNP.................................;

• Dl/D-na................. cetățean român născut la data de...................... în

localitatea................ județul........., domiciliat în localitatea.................... str.

................. nr.............. ap......., identificat prin CI seria.....nr.............. eliberată de.................... la data de................. CNP.................................;

IV. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației rămân nemodificate.

Prezentul act adițional a fost semnat în 10 (zece) exemplare originale, astăzi, data autentificării sale.

ASOCIAȚII :

Prin primar....................

Județul Cluj,

Prin președintele Consiliului Județean


Municipiul Cluj-Napoca

Prin primar

Municipiul Câmpia Turzii

Prin primar.............


Municipiul Dej

Prin primar............


Municipiul Gherla Prin primar..........


Comuna Aiton

Prin primar..............

Comuna Aluniș

Prin primar..............

Comuna Apahida

Prin primar...............

Comuna Așchileu

Prin primar...............

Comuna Baciu rin primar..................


Comuna Bonțida

Prin primar............


Municipiul Turda Prin primar............


Comuna Băișoara

Prin primar..............


Orașul Huedin

Prin primar................


Comuna Beliș

Prin primar............


Comuna Borșa

Prin primar............

Comuna Buza

Prin primar..............

Comuna Căianu

Prin primar............

Comuna Călărași

Prin primar.............

Comuna Călățele

Prin primar..............

Comuna Cămărașu

Prin primar.............

Comuna Căpușu Mare

Prin primar................


Comuna Aghireșu


Comuna Bobâlna

Prin primar.............

Comuna Cășeiu


Prin primar.............

Comuna Cătina

Prin primar...............

Comuna Ceanu Mare

Prin primar.................

Comuna Chinteni

Prin primar........—

Comuna Frata

Prin primar...................

Comuna Geaca

Prin primar

Comuna Gilău

Prin primar...............

Comuna Mihai Viteazu Prin primar..................

Comuna Mintiu Gherlii

Prin primar....................

Comuna Mociu

Prin primar.....................

Comuna Chiuești

Prin primar................

Comuna Ciucea

Prin primar...............

Comuna Ciurila

Prin primar................

Comuna Câțcău

Prin primar...................

Comuna Cojocna

Prin primar.............

Comuna Cornești Prin primar.............

Comuna Cuzdrioara

Prin primar................

Comuna Dăbâca

Prin primar...................

Comuna Feleacu

Prin primar..................

Comuna Fizeșu Gherlii Prin primar.................

Comuna Florești

Prin primar.................

Comuna Gârbău

Prin primar................

Comuna lara

Prin primar..................

Comuna Iclod

Prin primar...................

Comuna Izvoru Crișului

Prin primar....................

Comuna Jichișu de Jos

Prin primar.................

Comuna Jucu

Prin primar...................

Comuna Luna

Prin primar

Comuna Măguri Răcătău

Prin primar..................

Comuna Mănăstireni

Prin primar...............

Comuna Mărgău

Prin primar..............

Comuna Mărișel

Prin primar.............

Comuna Mica

Prin primar...............

Comuna Moldovenești

Prin primar...................

Comuna Negreni

Prin primar...............

Comuna Palatca

Prin primar...............

Comuna Panticeu

Prin primar.................

Comuna Petreștii de Jos

Prin primar..................

Comuna Ploscoș

Prin primar.................

Comuna Poieni

Prin primar.................

Comuna Recea Cristur

Prin primar................

Comuna Rașca

Prin primar...............

Comuna Săcuieu

Prin primar................

Comuna Săndulești

Prin primar.................

Comuna Săvădisla

Prin primar................

Comuna Sic

Prin primar.................

Comuna Sîncraiu

Prin primar...............

Comuna Sînmărtin

Prin primar............

Comuna Sînpaul

Prin primar


Prin primar

Comuna Unguraș

Prin primar....................

Comuna Tritenii de Jos

Prin primar

Comuna Vad

Prin primar..................

Comuna Tureni

Comuna Valea Ierii Prin primar..................

Prin primar...............

Comuna Țaga

Comuna Viișoara

Prin primar

Prin primar

Comuna Vultureni

Prin primar..................


Comuna Suatu
1

9 | 6 1 -i j I | 5 10Situațiile financiare anuale încheiate Ia 31.12.2011 de către entitățile persoane juridice fără scop patrimonial

FIO-BILANȚ PRESCURTAT

F20 - CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

F21 - REPARTIZAREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI FINANCIAR

F25 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE PARA SCO P PATRIMONIA L

F26 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE PENTRU ACTIVITATILE ECONOMICE

Indicatori:


Capitaluri proprii


311368


Profit/ pierdere


166.280


ADMINISTRATOR,-


Numele si prenumele

TISE

AUM

GANEMA-

OiyiQliy iîgneo by ZOTABU

MIHAELA

uH—tmG.            9tr"ț>:nsilter

;U-ndJ<. U~ G AV EMA -.V.rrlA"L/. ’OTARU.

ROTARI)

>

Semnătura

--- --------------1----
FormularlO                        la data de 31.12.2011

Denumirea indicatorului

! Nr.

.                     - lei -

Sold !a:

! rd.

01.01.2011

31.12.2011

A

1 B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

j.                   ■

j

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201 +203+205^207+208+233+234-280-290-2930 ,

01

H 1 f\ AnPUOTȚVWȚOOUPAU A i Pirr >11*. 74 7  7 1    74 4 -+-7 4 I -i. 7 4 7.. 7 fl î - 7Q 1 7 Q 4 *1

02

2 420r

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (Ct.261+263+265+267" - 2.96*)

03

r

1

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01+02 + 03)

04

2.420)

B. ACTIVE CIRCULANTE

1

i

| ;

1. STOCURI (ct.3O1+3O2+3O3+/-3O8+331+332+341+345+346+/-348+351+354+356

+3 57+358+361+Z-368+3 71 +/-378+381 +7-388-391 -392-393-394-395-396-397-398 +4091-4428)

05

5

î                                                                                                            :

!                                                                                      '

î                                                                                      i

1                                                                       \

II.CREANȚE (ct.267*-296*+4092-411+413+418+425-4282+431 '*+437**+4382+441«*

^4424+4428**+444*t-445+446**+447**+4482+45l**+453**+4582+46l+473**-491

-495-496+5187)

06

III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.5Ol+505+506+508+5113 +5114-591-595-596-598)

07

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542+550)

08

145.088

321.272

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)

09

145.088

321.272

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

10

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161 + 162+166+167 + 168-169+269+401-403+404+405+408+419+421+422+423 +424+426+427+4281+431 ***+437***+4381+441 ***+4423+4428***+444***+446***+ 447*^+4481+451 ***+453***+4581+462+473***+509+5186+519)

11

12.324

F. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18)

12

145.088

308.948

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04+12-17)

13

145.088

311.368

G. DATORIESUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct. 161 +162+166+167+168-169+269+4 01 +403+404+405+408+419+421 +422+423 +424+426+427+4281+431 ***+-437***+4381+441 *1‘*+4423+4428***+444**’*+446***+ 447 *** +4481 +451 *** +453 * * * +4581 +462+473***+509+5186+519)

14

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

15

1. VENITURI IN AVANS (rd. 17 + 18), din care:

16

|

Subvenții pentru investiții (cL 131+132+133+134—138)

17

Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

18

j

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL (ct. 101)

19

61.500

61.500-

II. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

20

|

III. REZERVE (ct. 106}

21

IV. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                          SOLD C (ct. 117)

i

22

83.588!

.. _                                   î

DEFICITUL/ PIERDEREA REPORTAT(Â)                   SOLD D (ct 117)

23

V. EXCEDENTUL/ PROFITUL SAU                        SOLD C (ct. 121)

24

33.588

166.2801

DEFICITUL/ PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR       SOI D D (ct. 121)

25

i

Repartizarea excedentului/ profitului (ct. 129) (rd.27+28)

26

Repartizarea excedentului privind activitatile fara scop patrimonial (ct. 1291.01)

2.7

Repartizarea profitului privind activitatile economice (ct. 1292)

28

1

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 19+20+21 +22-23+ 24-25-26)

29

145.088

311.368!

F10 - pau. 2 \

x                                  i

Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (ct. 113)

30

Fondul pentru ajutor in caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C.A.R.) (Ct. 1 14)

31

1 î

Fondul de rulment al membrilor asociațiilor de proprietari (ct. 115)

32

Alte fonduri privind activitatiile fara scop patrimonial (ct. 1 16)

33

CAPII ALURI - 101 AL (rd. 29+30 + 31 + 32+33)

....... . ........

34

145.088

3N368:

Suma de control F10 :   3219244/4699652

*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective. ■') Solduri debitoare ale conturilor respective.

**’) Solduri creditoare ale canturilor respective.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

TISE ALIN


Numele si prenumele

HARASZTOSI RAISA

SemnăturaCalitatea


12—CONTABIL SEF


Stampila unitățiiSemnăturaNr.de înregistrare in organismul profesional:CONTUL PRESCURTAT AL REZULTATULUI EXERCIȚIULUI

la data de 31.12.2011

Formular 20

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Prevederi

---anuale

Exercițiu f 5Î.12.2S10

1 financiar

31.12.201 1

1

—I

A

B

“î.....

2

3

i

1

■ 1. Venituri din activitățile fără scop patrimonial

01

83.815

196.892

1

j

II. Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial

02

227

3C.612

1

i

III. Rezultatul activităților fără scop patrimonial

Excedent (rd. 01 -02)

03

0

83.588

166.280

Deficit (rd.02-01)

04

0

0

0

IIV Venituri din acrivitâțile cu destinație speciala

05

V. Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială

06

ț

VI. Rezultatul activităților cu destinație specială

Excedent (rd. 05 -06)

07

0

0

0

Deficit (rd.06 -05)

08

0

0

0

VII. Venituri din activitățile economice *1

09

VIII. Cheltuieli privind activitățile economice

io

IX. Rezultatul activităților economice

Profit (rd. 09-10) *1

11

0

0

0

Pierdere (rd. 10 - 09)

12

0

0

0

X. Venituri totale (rd. 01+ 05 + 09)

13

0

83.815

196.892

XI. Cheltuieli totale (rd. 02+ 06+10)

14

0

227

30.612

XII. Rezultatul net al exercițiului

Excedent /Profit (rd. 13 -14)

15 î

0

83.588-

166.280

Deficit /Pierdere (rd. 14-13)

J6........

oi

1

0

Suma de control F20 :  1.122828/4699652

’’ Rândurile 09, 10, 11 și 12 sunt prevăzute numai pentru organizațiile sindicale și patronale.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

(TISE ALIN

[___________________


Numele si prenumele

HARASZTOSI RAISA

I

Nota 3 - pag. 1

REP ARTIZ ARE A REZ U LTATU L U1

EXERCIȚIULUI FINANCIAR

la data de 31.

12.2011 ‘

Formular 21

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

s      Exercițiul financiar

rd.

activitati fara scop patrimonial

activitati cu destinație speciala

activitati economice

A

B

1

2

3

Excedent/ Profit net de repartizat (rd.02 la 04)

01

0

X

0

- rezerva legala

i

02 |

X

- acoperirea deficitului/ pierderii contabilie)

03 |

x

-• alte repartizări prevăzute de lege

04

X

.xcedent/ Profit nereparrizat

05 I

166.280

TOTAL DE CONTROL (rd.01+05)

06 ' I

166.280

0

Suma de control F21:   332560/4699652

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Mumele si prenumele

SE ALIN


Numele si prenumele

Iharasztosi raisa
Nota l.k-,pag. I


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

PENTRU ACTIVITATILE FARA SCOP PATRIMONIAL

la data de 31.12.2011Formular 2b

- lei -

1

I

Elemente de

Nr.

rd.

VALOARE BRUTA

I           ■■■■■■■

Reduceri

active

1

Sold lă

Ol ianuarie

Creșteri

|       Total

Din care: dezmembrări si casari

oOIQ 13

31 decembrie

(col.5=1+2-3)

I

i

A

B

1

2

3

4

5

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd. 02-07-161

01

[

2.420

2.420

1

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE -

TOTAL (rd. 034-04-05-06)

02

X

i

Cheltuieli de consrituire si cheltuieli de dezvoltare

03

X

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare

04

X

Alte imobilizări necorporale

05

X

Imobilizări necorporale in curs

06

X

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE -

TOTAL (rd. 08 la 15)

07

2.420

2.420

Terenuri si amenajari de terenuri

08

Construcții

09

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje si instalații de lucru)

10

2.420

2.420

l

1

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

11 '

Mijloace de transport

12

j

I

Animale si plantații

13

1

(Mobilier, aparatura birotica, (echipamente de protecție si alte jactive corporale

14

_

' |

I

f

1

i

1

1

mobilizări corporale in curs

15

l

|

II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE     | 16

___  _J

X

j

Elemente de active

Nr.

rd.

DEPRECIERI [amortizare si ajustări)

Sold Ia

01 ianuarie

Deprecierea înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la

31 decembrie

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

ACTIVE IMOBILIZATE -

TOTAL (rd. 02-07+16)

01

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE -

TOTAL (rd. 03-04-05-06)

02

Nola Li- pag. 2

Cheltuieli de constituire si

Cheltuieli de dezvoltare

03

i

^Concesiuni, brevete, licențe, imarci comerciale si alte drepturi •si valori similare

04

i

i

)

jAlte imobilizau necorporale

! 05

j

ilmobilizan necorporale in curs

1

06

i

jll. IMOBILIZĂRI CORPORALE

TOTAL (rd. 08 la 15)

07

Terenuri si amenajari de terenuri

08

Construcții

09

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje si instalații de lucru)

10

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

11

Mijloace de transport

12

Animale si plantarii

13

1

Mobilier, aparatura birotica,, echipamente de protecție si alte active corporale

14

1

1

1

Imobilizări corporale in curs

15

1

1

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

16

1

Suma de control F25:   14520/4699652

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


ÎTISEALIN

pj.-----------

SemnăturaNumele si prenumele

I

jHARASZTOSl RAISA

Calitatea


Formular

VALIDAT


12-CONTABIL SEF


Semnătura
SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

PENTRU ACTIV1TAT1LE ECONOMICE

la data de 31.1 2.2011

Formular 26                                                                  '                             -lei-

Nr.

rd.

VALOARE BRUTA

----—..............

Elemente de

Reduceri

Sold la

31 decembrie

(col.5=l+2-3)

active

i

Sold la

01 ianuarie

Creșteri

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

8

1

2

3

4

5

^active imobilizate-

|TOTAL (rd. 02+07+16)

01

1

|l. IMOBILIZĂRI NECORPORALE -

TOTAL (rd. 03+04+05-06}

02

X

[Cheltuieli de constituire si ^cheltuieli de dezvoltare

: 03

1

X

[Concesiuni,, brevete, licențe, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare

04

X

Alte imobilizări necorporale

05

X

Imobilizări necorporale in curs

06

X

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE -TOTAL (rd. 08 la 15)

07

1

1

Terenuri si amenajați de terenuri

08

1

1

Construcții

09

1

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje si instalații de lucru)

10

1

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

11

i

1

.      ..............................J

Mijloace de transport

12

1

i

Animale si plantații

13

1

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de proiecție si alte active corporale

1

14 1

1

1

1

Imobilizări corporale in curs

15

] 1

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

16

i                                                                                1

X

Elemente de active

Nr.

i

DEPRECIERI (amortizare si ajustări)

rd.

Sold la

01 ianuarie

Deprecierea

Înregistrata in cursul exercițiului

Reduceri sau reluări

Sold la

31 decembrie (col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

ACTIVE IMOBILIZATE -

IOTAL(rd. 02+07+16)

01

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE -

TOTAL (rd. 03+04+05+06)

02

Nota 1.2'-«pag. 2

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

03 ! 1

i

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale si alte drepturi si valori similare

04-

y

Alte imobilizări necorporale

05

Imobilizări necorporale in curs

06

1

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE • TOTAL (rd. 08 la 15)

07

Terenuri si arnenajari de terenuri

08

Construcții

09

Echipamente tehnologice (mașini, utilaje si instalații de lucru)

10

Aparate si instalații de măsurare, control si reglare

11

Mijloace de transport

12

Animale si plantarii

13

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție si alte active corporale

14

Imobilizări corporale in curs

15

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

16

Suma de control F26 :  0/J699652

ADMINISTRATOR,                                    ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele (tise ALINNumele si prenumele i                             *——

jHARASZTOSI RAISA


Stampila unității^-—

W & sco-

\\ METROPOLITAN H

Wa CLUJ . A/C


Calitatea

112—CONTABIL SEF

l_________________________________________________Formular

\ / a i i n a t I