Hotărârea nr. 33/2016

Hotărârea 33/2016 - Revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile nr. 208.771/2015.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile nr. 208771/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 208771/43 din 23.10.2015 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 208771/43 din 23.10.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 208771/43 din 23.10.2015;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”, urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 208771/43 din 23.10.2015, în sensul modificării încadrării urbanistice stabilite prin noul PUG din zonă de unități și terenuri agricole în intravilan - UTR A, în zonă de urbanizare -locuințe cu regim redus de înălțime - UTR Uliu, a zonei în care se află terenul înscris în CF nr. 280357, cu nr. cad. 19489 și menținerea încadrării părții din teren situată în UTR Vpr, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 33 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 33 /2016