Hotărârea nr. 327/2016

Hotărârea 327/2016 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt 2S+P+Me+3E, str. Avram Iancu nr. 28; beneficiară: S.C. Evo Center S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modicarea Hotărârii nr. 184/2012 (aprobarea Protocolului de Asociere privind realizarea Studiului geologic și Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții „Parking Hasdeu”)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere privind realizarea Studiului geologic și Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic pentru obiectivul de investiții „Parking Hașdeu”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 252585 /44/ 41/14.08.2012 /44/41/14.08.2012 al Direcției tehnice și al Direcției Economice prin care se propune aprobarea Protocolului de Asociere privind Studiul geologic si Studiul de Fezabilitate/Proiectul Tehnic, realizate pentru obiectivul de investiții „Parking Ilasdeu”;

Reținând prevederile art. 36. alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Â R Ă Ș T E:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 184/2012, în sensul modificării Protocolului de asociere conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii nr. 184/2012, în sensul mandatării Primarului municipiului Cluj-Napoca să încheie protocolul de asociere în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. HI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Direcția Tehnică, Direcția Economică si Serviciul Juridic-Contencios.

Nr. 327 din 30 august 2012

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA CONSILIUL LOCAL

Nr .________din_________


Anexă la Hotărârea nr. 327 din 2012

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

RECTORAT

Nr.............. din...........


PROTOCOL DE ASOCIERE

privind realizarea Studiului geologic și a Studiului de Fezabilitate/ProiectuluiTehnic pentru obiectivul de investiții „Parking Hasdeu” încheiat la data de___

Preambul

în vederea promovării intereselor comune privind dezvoltarea și modernizarea infrastucturii Municipiului Cluj-Napoca și asigurarea unor standarde europene în administrarea Complexului Studențesc "Hasdeu", părțile convin, prin prezentul Protocol, să se asocieze în vederea realizării Studiului geologic și a Studiului de fezabilitate/Proiectul tehnic aferent obiectivului de investiții "Parking Hasdeu", ca o etapă premergătoare al cărei scop îl constituie fundamentarea unei decizii de asociere în baza principiilor parteneriatului public-public pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat.

Părțile

1. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, cod fiscal 4305849, reprezentată prin Acad. Prof. Ioan-Aurel Pop. rector

Și

2. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca. str. Moților, nr. 3, Județul Cluj, reprezentat prin Emil Boc, primar

în temeiul prevederilor:

 • - art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 184/2012 așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 327/2012

 • - Hotărârea Consiliului de administrație al Universității Babcș-Bolyai nr. 16902/30.05.2012 și

respectiv. Hotărârea Consiliului de administrație al Universității Babeș-Bolyai nr.___/2012

Părțile convin să încheie prezentul protocol, în următoarele condiții:

Art. 1. Scopul și obiectul asocierii:

1.1.Scopul asocierii îl constituie realizarea Studiului Geologic și a Studiului de fezabilitate/Proiectului Tehnic premergătoare realizării în parteneriat public-privat a obiectivului de investiții "Parking Hasdeu”. Amplasamentul/imobilul-teren ce face obiectul studiilor este situat în Cluj-Napoca, str. Păstorului nr. 67-69. are o suprafață de aproximativ 1500 mp. și se află în proprietatea Universității Babeș-Bolyai, conform C.F. Cluj-Napoca nr. 24452, nr. top. 12320/1,

12319/1, 12318/1.


 • 1.2. Obiectul protocolului de asociere constă în stabilirea contribuții responsabilităților ce le revin în realizarea prezentei asocieri.

Art.2 Contribuiția fiecărei părți la realizarea scopului asocierii.

 • 2.1. Universitatea Babeș-Bolyai pune la dispoziția asocierii, cu titlu gratuit, toate documentațiile tehnice existente de care dispune și a expertizei necesare îndeplinirii scopului asocierii.

 • 2.2. Municipiul Cluj-Napoca, va finanța studiile ce formează scopul asocierii în limita sumelor aprobate prin Hotărâre a Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Durata Protocolului

 • 3.1. Prezentul Protocol este valabil 12 luni de la data semnării de către Părți, putând fi prelungit de

  către acestea, prin act adițional, până la momentul îndeplinirii scopului precizat la punctul 1.1.


Art. 4. Conducerea și administrarea

 • 4.1 Asocierea va fi condusă și administrată de către Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4.2 Municipiul Cluj-Napoca va prezenta Universității Babeș-Bolyai, trimestrial sau ori de câte ori aceasta solicită, un raport privind activitățile desfășurate pentru realizarea scopului asocierii.

 • 4.3 Părțile, prin reprezentanți mandatați în acest sens, se vor întâlni de câte ori este cazul, acolo unde vor conveni, concluziile fiecărei întâlniri fiind consemnate într-un proces-verbal.

 • 4.4 în relațiile cu terții, părțile stabilesc ca Municipiul Cluj-Napoca să realizeze și să deruleze procedurilor de achiziție publică necesare pentru îndeplinirea scopului asocierii.

 • 4.5 Operațiunile financiare aferente realizării scopului asocierii vor fi derulate prin Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. Modificarea Protocolului

 • 5.1 Orice modificare sau completare adusă Protocolului se poate face în limitele legislației române, prin acte adiționale ce vor face parte integrantă din prezentul Protocol.

 • 5.2 Partea care arc initiațiva modificării și/sau completării Protocolului va transmite, în scris, celeilalte Părți spre analiză motivele concrete ce determină această solicitare, precum și propunerea ce face obiectul modificării.

 • 5.3 Asocierea cu alte persoane fizice sau juridice la realizarea obiectivului se face numai cu acordul scris al Părților.

Art. 6. încetarea Protocolului

 • 6.1. Prezentul Protocol încetează în următoarele cazuri:

 • a) de drept, la expirarea duratei de asociere;

 • b) prin acordul Părților.

Art. 7. Dispoziții finale

 • 7.1. La finalizarea scopului asocierii, părțile vor prezenta organismelor competente de conducere colectivă - Consiliului de Administrație, respectiv Consiliul local - propuneri privind asocierea și participațiile în vederea implementării activității de construire, finanțare, operare și întreținere a obiectivului de investiții "Parking Hasdeu'’.

 • 7.2. Contribuțiile fiecărei părți așa cum sunt definite la art. 2 vor fi parte integrantă din obiectivul final, respectiv proiectul de investiții "Parking Hasdeu".

 • 7.3. Proiectul tehnic va fi realizat numai în cazul in care indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate au fost aprobați de către Consiliul local. Cheltuielile ocazionate de prezentul protocol rămân în sarcina părții care le-a efectuat. Cu privire la acestea, respectiv. Studiu Geologic și/sau Studiu de fezabilitate/Proiectul tehnic, Municipiul Cluj-Napoca devine proprietar al acestor studii, având toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora, putând dispune în orice situație de acestea, inclusiv de a le folosi pentru alte amplasamente ce vor face obiectul unor proiecte ale municipalității.

 • 7.4. Părțile răspund. în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul protocol.

 • 7.5. Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului Protocol

7.6. Părțile semnatare se angajează ca orice diferend survenit în aplicarea Protocolului să fie notificat, în timp util, celorlalte părți, iar remedierea acestuia sa fie soluționată pe cale amiabilă, pe bază de consultare și dialog.

Prezentul protocol de asociere s-a încheiat în două exemplare originale, la data de _______________, câte un exemplar pentru fiecare parte.


MUNICIPIUL CLUJ-NATOCA

CONSILIUL LOCAL


UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI11


PRIMAR,

EMIL BOC


RECTOR,

Acad. prof. IOAN-AUREL POP


DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR OLIMPIA MOIGRĂDAN


Vizat de legalitate.


SERVICIUL JURIDIC-CONTENCIOS

MARIUS SZEKER


DIRECȚIA TEHNICĂ DIRECTOR VIRGIL PORUȚIU


ȘEF SERVICIU INVESTIȚII LIANA HENȚ