Hotărârea nr. 325/2016

Hotărârea 325/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială str. Ștefan Ruha nr. 30; beneficiari: Daroczi Miklos și Daroczi Iulianna.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 463/2010 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială” din Cluj-Napoca, jud. Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 463/2010 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 252042/14.08.2012 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 463/2010, în sensul modificării anexei;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea nr. 463/2010, în sensul modificării indicatorilor tehnico-economici conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărîrii se încredințează Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 325 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA nr. 325/2012


Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială


Bugetul investiției_________________________________________________

Proiecte care nu cad sub incidența schemei de ajutor de statNr. crt

Denumirea capitolelor

CHELTUIELI

CHELTUIELI ELIGIBILE

TOTAL ELIGIBIL

TVA

și subcapitolelor

NEELIGIBILE

Baza

TVA eligibila

NEELIGIBILA

1

2

3

4

5

6 = 4 + 5

7

1

Cap. 1 - Cheltuieli pentru achiziția și amenajarea terenului

1.1.

Achiziția terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

2.939.078,65

705.378,87

3.644.457,52

0,00

1.3.

Amenajarea pentru protecția mediului

0,00

364.722,07

87.533,30

452.255,37

0,00

Total Capitol 1

0,00

3.303.800,72

792.912,17

4.096.712,89

0,00

2

Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cap. 3 - Cheltuieli pentru investiții

3.1.

Studii de teren

0,00

47.700,00

11.448,00

59.148,00

0,00

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

0,00

18.750,00

0,00

18.750,00

0,00

3.3.

Proiectare și inginerie

0,00

1.784.529,81

428.287,15

2.212.816,96

0,00

3.4.

Consultanță

219.867,58

616.015,80

147.843,79

763.859,59

52.768,22

3.5.

Asistență tehnică

0,00

685.000,00

164.400,00

849.400,00

0,00

Total Capitol 3

219.867,58

3.151.995,61

751.978,94

3.903.974,55

52.768,22

4

Cap.4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

254.218,75

60.256.299,25

14.461.511,82

74.717.811,07

61.012,50

4.2.

Dotări de specialitate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total Capitol 4

254.218,75

60.256.299,25

14.461.511,82

74.717.811,07

61.012,50

5

Cap. 5 - Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0,00

2.035.147,58

488.435,42

2.523.583,00

0,00

5.1.1.

Construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

1.488.135,94

357.152,63

1.845.288,57

0,00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0,00

547.011,64

131.282,79

678.294,43

0,00

5.2.

Cote legale

0,00

1.089.189,32

0,00

1.089.189,32

0,00

Total Capitol 5

0,00

3.124.336,90

488.435,42

3.612.772,32

0,00

6

Cap. 6 - Cheltuieli diverse și neprevăzute

6.1.

Diverse și neprevăzute

0,00

2.601.952,27

624.468,55

3.226.420,82

0,00

Total Capitol 6

0,00

2.601.952,27

624.468,55

3.226.420,82

0,00

7

Cap. 7 - Cheltuieli pentru audit, informare și publicitate

7.1.

Audit

0,00

305.056,85

73.213,64

378.270,49

0,00

7.2.

Informare și publicitate

0,00

71.664,45

17.199,47

88.863,92

0,00

Total Capitol 7

0,00

376.721,30

90.413,11

467.134,41

0,00

8

Cap. 8 - Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00
Total Capitol 8

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

474.086,33

72.815.106,05

17.209.720,01

90.024.826,06

113.780,72

TOTAL PROIECT                                   90.612.693,11

Sursele de finanțare

Nr. crt.

SURSE DE FINANȚARE

VALOARE

I.

Valoarea totală a proiectului, din care:

90.612.693,11

a. -

Valoarea neeligibilă a proiectului

474.086,33

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

90.024.826,06

c.

TVA neeligibilă

113.780,72

II.

Contribuția proprie în proiect, din care:

2.388.363,58

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile

1.800.496,53

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile

474.086,33

c.

TVA neeligibilă

113.780,72

III.

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

88.224.329,53

Valoarea totală (INV), inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției este de 90.612.693,11 lei (inclusiv TVA), din care, valoarea totală a devizului general al investiției este de 90.145.558,70lei (inclusiv TVA), iar lucrările de construcții-montaj de 80.975.043,78 (inclusiv TVA) lei.

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție "MODERNIZAREA TRAMEI STRADALE DE ACCES LA ZONA INDUSTRIALA” din Cluj-Napoca, județul Cluj

în mii lei / mii euro, curs BNR. in data de 15/09/2010

4 2405

TVA           24%

Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Crt

MII LEI

MII EURO

MII LEI

MII LEI

MII EURO

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

1.2.

Amenajarea terenului

2,939.07865

693.09719

705.37888

3,644.45753

859.44052

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițiala

364.72207

86.00921

87.53330

452.25537

106.65142

TOTAL CAPITOL 1

3,303.80072

779.10641

792.91217

4,096.71289

966.09195

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistentă tehnică

3.1.

Studii de teren

47.70000

11.24867

11.44800

59.14800

13.94836

3.2.

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

18.75000

4.42165

0.00000

18.75000

4.42165

3.3.

Proiectare și inginerie

1,784.52981

420.83005

428.28715

2,212.81696

521.82926

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

3.5.

Consultanță

835.88337

197.11906

200.61201

1,036.49538

244.42763

3.6.

Asistență tehnică

685.00000

161.53755

164.40000

849.40000

200.30657

TOTAL CAPITOL 3

3,371.86318

795.15698

804.74716

4,176.61035

984.93346

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

60,510.51800

14,269.66584

14,522.52432

75,033.04232

17,694.38564

4.2.

Montaj utilaje tehnologice

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.5.

Dotări

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

4.6.

Active necorporale

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

0.00000

TOTAL CAPITOL 4

60,510.51800

14,269.66584

14,522.52432

75,033.04232

17,694.38564

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

2,035.14758

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

1,488.13594

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

547.01164

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

1,089.18932

5.2.1.

Comisioane, taxe si cote legale

1,089.18932

Cota aferentă ISC - 0.8%

484.08414

Controlul statului in amenajarea teritoriului - 0.5%

302.55259

Casa sociala a constructorilor - 0.5%

302.55259

5.2.2.

Costul creditului

0.00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

2,601.95227

Diverse și neprevăzute

2,601.95227

TOTAL CAPITOL 5

5,726.28918

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00000

6.2.

Probe tehnologice și teste

0.00000

TOTAL CAPITOL 6

0.00000

TOTAL GENERAL

72,912.47108

Din care C+M

65,302.45466

479.93104

488.43542

2,523

58300

595.11449

350.93407

357.15263

1,845.28857

435.15825

128.99697

131.28279

678

29443

159.95624

256.85399

0.00000

1,089

18932

256.85399

256.85399

0.00000

1,089

18932

256.85399

114.15733

0.00000

484

08414

114.15733

71.34833

0.00000

302

55259

71.34833

71.34833

0.00000

302

55259

71.34833

0.00000

0.00000

0

00000

0.00000

613.59563

624.46855

3,226.

42082

760.85858

613.59563

624.46855

3,226

42082

760.85858

1,350.38066

1,112.90396

6,839

19314

1,612.82706

0.00000

0.00000

0

00000

0.00000

0.00000

0.00000

0

00000

0.00000

0.00000

0.00000

0

00000

0.00000

17,194.30989

17,233.08762

90,145

55870

21,258.23811

15,399.70632

15,672.58912

80,975

04378

19,095.63584

f Durata de realizare (luni)

Durata prognozată pentru realizarea lucrărilor C+M este de 24 luni. Durata totală a proiectului, de la momentul semnării contractului de finanțare și până la finalizarea implementării a fost estimată la 31 de luni calendaristice.

Principalii indicatori ai investiției

INDICATORI

Valoare la începutul perioadei de implementare

Valoare la sfârșitul perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)

Lungime modernizată până la sfârșitul perioadei de implementare

0

14.052 km

Număr străzi reabilitate

0

15

Număr poduri reabilitate

0

4

Spațiu verde amenajat

0

6.302 mp

Amenajări speciale pentru persoane cu dizabilități

0

208 facilități de acces

Intersecții amenajate

0

86