Hotărârea nr. 322/2016

Hotărârea 322/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință și birou D+P+1E+Er, str. Traian Moșoiu nr. 78/A; beneficiară: S.C. Building Saramaria S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții:

“Modernizare strada IULIU HAȚIEGANU în municipiul Cluj-Napoca“

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada IULIU HAȚIEGANU în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196382/441 din 25.06.2012 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada IULIU HAȚIEGANU în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada IULIU HAȚIEGANU în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Nr. 322 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 322/2012


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada IULIU HAȚIEGANU în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

Suprafață totală (carosabil + trotuar):

S = ]

[.160 mp

Suprafață carosabilă sistem rutier:

S =

782 mp

Suprafață carosabilă trotuare :

s =

378 mp

• Categoria de importanță: normală C • Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)

- 277,485 mii RON


din care, construcții-montaj:

-268,564 mii RON

• Durata de realizare: două luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului va fi făcută din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.