Hotărârea nr. 321/2016

Hotărârea 321/2016 - Aprobarea prelungirii valabilității Contractului de închiriere nr. 229154 din 15.07.2013, încheiat cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada TARNAVELOR în municipiul Cluj-Napoca“---

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada TÂRNAVELOR în municipiul Cluj-Napoca“ - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 195914/441 din 25.06.2012 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada TÂRNAVELOR în municipiul Cluj-Napoca“, conținând principalele caracteristici și indicatori tehnico-economici ai obiectivului;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare strada TÂRNAVELOR în municipiul Cluj-Napoca“, cu caracteristicile principale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, corelat cu prevederile Acordului-cadru de lucrări nr. 302534 din data de 13.12.2010 pentru “Lucrări de reparare, întreținere, construire de drumuri și proiectare pentru aceste lucrări pe raza municipiului Cluj-Napoca”, încheiat cu asocierea între S.C. Diferit SRL și S.C. Kiat Group Construct S.R.L, liderul asocierii fiind S.C. Diferit S.R.L.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încred’r't<3a'75


Economică.

Nr. 321 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Tehnică


ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 321/2012


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII: “Modernizare strada TÂRNAVELOR în municipiul Cluj-Napoca“

TITULAR:         Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

BENEFICIAR:     Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Municipiul Cluj-Napoca

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

• Capacități:

- STRADA

Suprafață totală (carosabil + trotuar):

S = 3.905 mp

Suprafață carosabilă:

S = 2.462 mp

Suprafață trotuar

S= 1.443 mp

- Aleea 1

Suprafață totală (carosabil + trotuar):

S = 563 mp

Suprafață carosabilă:

S = 613 mp

Suprafață trotuar:

S =  50 mp

  • •  Categoria de importanță: normală C

  • •  Valoarea totală a investiției, fără TVA

(prețuri ofertă)                              - 1.240,322 mii RON

din care, construcții-montaj:

- 1.217,546 mii RON

• Durata de realizare: șase luni.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI:

Finanțarea obiectivului va fi făcută din fondurile bugetului local și alte fonduri legal constituite cu această destinație, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.