Hotărârea nr. 32/2016

Hotărârea 32/2016 - Revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al muncipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 230.616/2015.

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 230616/2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 230616/43 din 17.06.2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 230616 din 18.12.2015 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 230616/43 din 17.06.2015;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă revocarea parțială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile înregistrate sub nr. 230616/43 din 17.06.2015, în sensul modificării încadrării funcționale a părții de la stradă până în spatele construcției existente pe terenul înscris în CF nr. 313773, cu nr. Topo 21074/1, situat pe str. Donat nr. 254, din UTR Uliu în UTR Liu, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Președinte dâ ședință,


Ec. Dan Ștefan Tarcea


cipiului.


Nr. 32 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Anexă la Hotărârea nr. 32 /2016