Hotărârea nr. 318/2016

Hotărârea 318/2016 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet, identificat prin nr. cad. 300141.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 408/ 2013 (constituirea Comisiei de selecție a candidaților în consiliile de administrație ale regiilor autonome aflate în coordonarea, subordonarea sau sub autoritatea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 408/2013-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 270083/30.07.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 408/2013;

Reținând prevederile art. 3 și 5 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța cooperativă a întreprinderilor publice;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (2), 45 și 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I (1) Se modifică art.l(l) al Hotărârii nr. 408/2013, în sensul înlocuirii doamnei Borza Ioana Sanda cu domnul consilier local Ovidiu Valeriu Florian.

(2) Se suplimentează numărul membrilor comisiei cu trei membri supleanți:

  • 1. Constantin Tomoș

  • 2. Dan Ștefan Tarcea

  • 3. Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe Milășan

Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 408/2013 rămân neschimbate.

Art.III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică și Serviciul Resurse Umane.


Nr. 318 din 31 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi).