Hotărârea nr. 317/2016

Hotărârea 317/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Odobești nr. 70 provizoriu, identificate prin nr. cad. 321116 și 318215.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire casă unifamilială, D+P+M, str. Alexandru Macedonski nr. 28

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — construire casă unifamilială, D+P+M, str. Alexandru Macedonski nr. 28 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 147214 din 07.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială, D+P+M, str. Alexandru Macedonski nr. 28, beneficiar: Istoan Ioan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 64279/308 dini5.03.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire casă unifamilială, D+P+M, str.

Alexandru Macedonski nr. 28, beneficiar: Istoan loan. pentru construirea unei case unifamiliale.

Documentația reglementează următoarele:

  • • accesul auto și pietonal pe drum de acces cu lățimea de 5,0 m și loc de întoarcere dezvoltat spre sud din str. Alexandru Macedonski

  • • regimul de înălțime D+P+M

  • • parcarea va fi asigurată pe parcela studiată, conform Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

  • • Indicii urbanistici: POT max. = 35% și CUT max. = 0,9 ADC/mp teren.

în vederea autorizării, va fi efectuată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de drum a terenului necesar pentru regularizarea străzii. Autorizarea executării construcțiilor va fi făcută după obținerea autorizației pentru executarea drumului de acces la profilul propus prin acest studiu și a locului de întoarcere.

Se Stabilește perioada de valabilitate a documentației nană la anroharea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la apr


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se îi


Nr. 317 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)