Hotărârea nr. 315/2016

Hotărârea 315/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 11, identificate prin nr. cad. 316949 și 319886.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Spicului - str. Viile Dâmbul Rotund

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Spicului - str. Viile Dâmbul Rotund—proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 26354 din 26.06.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Spicului - str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiari: Bodea Vasile și asociații;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 139681/964 din 05.10.2011, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal str. Spicului - str. Viile Dâmbul Rotund, beneficiari: Bodea Vasile și asociații, în scopul stabilirii reglementărilor urbanistice ale zonei cuprinse între străzile Spicului, la vest - str. Viile Dâmbul Rotund, la nord -str. Constantin Brăiloiu, la sud - și str. Ametistului, la est.

Prin PUZ, pe teritoriul studiat de 2,29 ha., va fi modificată încadrarea funcțională actuală: UTR Al = activități agroindustriale, în două subzone:

  • - parțial va fi extinsă încadrarea funcțională UTR L3a, a zonei învecinate, de locuințe individuale și colective mici, pe lot propriu. în această zonă se aprobă indicii urbanistici: POT max. = 35% și CUT max. = 0,6 la regim de înălțime P+l;

  • - parțial, pe zona de 0,18 ha., situată la intersecția str. Spicului cu str. Viile Dâmbul Rotund, se stabilește încadrarea UTR CM2a = zonă mixtă situată în afara ariilor protejate, cu regim de înălțime max. P+3E, conținând servicii, dotări și comerț de proximitate, de tip nepoluant și fără trafic accentuat și locuințe. Zona va avea indicii urbanistici: POT max. = 45% și CUT max. = 1,8.

Structura circulațiilor va menține străzile limitrofe la profil de 12 m. - simetric din axul drumului actual. Alinierea minimă se stabilește la 5 m.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului