Hotărârea nr. 310/2016

Hotărârea 310/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii nr. 12, identificat prin nr. cad. 320977.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială D+P+M, str. Turnu Roșu nr. 13-15

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială D+P+M. str. Turnu Roșu nr. 13-15 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196384 din 02.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M, str. Turnu Roșu nr. 13-15, beneficiar: HRISTU ANDREI TEJA;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 132916/485/22.05.2012., avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială D+P+M, str. Turnu Roșu nr. 13-15, beneficiar: HRISTU ANDREI TEJA.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita posterioară va fi de 2.0 m.

  • •  accesul auto și pietonal va fi făcut din str. Turnu Roșu

  • •  regimul de înălțime va fi D+P+M

  • •  parcarea va fi asigurată pe teren proprietatea beneficiarului, conform Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006

  • •  Indicatorii urbanistici pentru locuire: POT max = 85% și CUT max= 2,2 mp ADC/ mp teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism. /

PREȘEDINTE D^ȘEDINȚĂ,

Jr. Radu Moisin


ȚRASEMNEAZÂ: îtaful municipiului. Aurora Țărmure


Nr. 310 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)