Hotărârea nr. 307/2016

Hotărârea 307/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 45C provizoriu, identificat prin nr. cad. 321133.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire două locuințe unifamiliale cuplate S+P+M, str. Fagului nr. 87

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două locuințe unifamiliale cuplate S+P+M, str. Fagului nr. 87 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 183139 din 02.08.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale cuplate S+P+M, str. Fagului nr. 87, beneficiară: S.C. TEX POGGIANA COM IMPEX S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 118366/422/03.05.2012 și Adresa nr. 150675/446/17.05.2012, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două locuințe unifamiliale cuplate S+P+M, str. Fagului nr. 87, beneficiară: S.C. TEX POGGIANA COM IMPEX S.R.L..

Documentația reglementează:

• retragerea față de limita sudică la min. 12 m (15,0 m. din axul pârâului) asigură zona încadrată în UTR= V4

  • •   accesul auto și pietonal va fi făcut din str. Fagului

  • •  regim de înălțime va fi S+P+M

  • •  parcarea va fi asigurată pe teren proprietatea beneficiarului, conform Regulamentului privind asigurarea locurilor de parcare în municipiu, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006

  • •  Indicatorii urbanistici: POT max = 35% și CUT max = 0,9 ADC/ mp teren. Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.


Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DXȘEDINȚÂ,


Moisin


EMNEAZÂ: municipiului, ora Țărmure

Nr. 307 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)