Hotărârea nr. 304/2016

Hotărârea 304/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 251B provizoriu, identificate prin nr. cad. 315720, 319091 și 320973.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 254323 din 17.08.2012, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea listei de repartizare. în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006, ale Legii nr. 114/1996, republicată, actualizată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 241/2001 și ale O.U.G. nr. 40/1999;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, al. 2 lit. c, al. 5 lit. b, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințe destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

Art.3. Contestațiile la lista de repartizare prevăzută la art. 1 vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședinX


/ Contravin

Secretari/1 m

Nr.304 din 30 august_2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexă la Hotărârea nr. 304/2012


LISTA DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII.

PENTRU LOCUINȚELE DESTINATE ÎNCHIRIERII, CONSTRUITE DIN FONDURI A.N.L.


OBIECTUL

REPARTIȚIEI

TITULAR REPARTIȚIE ÎN

VEDEREA ATRIBUIRII. PRIN

ÎNCHIRIERE

POZIȚIE ÎN LISTA

FINALĂ

APROBATĂ PRIN

HCLNR. 286/2012

STRADA

NR.

BLOC

ETAJ

NR.

APARTA

MENT

NR.

CAMERE

SUPRAF

AȚĂ

UTILĂ

1

MUREȘAN IOANA DANIELA

1

MEHEDINȚI

41

M2

II

30

1 cam.

44.69 mp

2

COMAN LIVIA

2

MEHEDINȚI

41

M2

III

12

1 cam

44.69 mp

3

GOLEA NICOLETA

3

MEHEDINȚI

41

M3

IV

34

1 cam

44.69 mp

4

RĂCĂTÂIANU FLORENTINA

4

MEHEDINȚI

41

M2

PARTER

20

2 cam

55.45 mp

5

BOLBOACĂ ANDREI

MIRCEA

5

MEHEDINȚI

41

M2

IV

37

1 cam

44.69 mp

6

CHIȘU ANDRADA IULIA

6

CALEA FLOREȘTI

58B

6

VIII

41

2 cam

69,96 mp