Hotărârea nr. 303/2016

Hotărârea 303/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319570.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației pentru dezlipirea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul feroviarilor f.n. și aprobarea modificării Hotărârii nr. 192/2002 (atribuirea unui teren)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației pentru dezlipirea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. Parcul feroviarilor f.n. și aprobarea modificării Hotărârii nr. 192/2002 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 250276/453/13.08.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației pentru dezlipirea și înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul feroviarilor f.n. și aprobarea modificării Hotărârii nr. 192/2002;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 634/2006. cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit. “b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat prin nr. topo 5523/3. în suprafață de 6827 mp., teren în str. Blănurilor și Parcul feroviarilor, înscris în CF nr. 263948 Cluj-Napoca. provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 1473, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

parcela identificată prin nr. topo. 5523/3/1, teren intravilan în Cluj-Napoca. în suprafață de 6127 mp, care va fi reînscrisă în CF nr. 263948 Cluj-Napoca (nr. CF vechi 1473). în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

parcela identificată cu nr. topo. 5523/3/2, teren intravilan în Cluj-Napoca. în suprafață de 700 mp., care va fi înscrisă în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, având înscris la foaia de sarcini dreptul de folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române «Sf. Ștefan cel Mare».

Art. II. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor rezultate după dezlipire, astfel: imobilul cu nr. topo. 5523/3/1, teren intravilan în Cluj-Napoca. în suprafață de 6127 mp. va fi reînscris în CF nr. 263948 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

imobilul cu nr. topo. 5523/3/2, teren intravilan în Cluj-Napoca. în suprafață de 700 mp., va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. având înscris la foaia de sarcini dreptul de folosință gratuită, pe perioada existenței construcțiilor, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române «Sf. Ștefan cel Mare».

Art. III. Se însușește documentația tehnică pentru dezlipirea și înscrierea în cartea funciară a terenului identificat prin nr. topo. 5523/3, întocmită de S.C. TOPO CENAN S.R.L., documentație ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. Se aprobă radierea din foaia de sarcini a Cărții Funciare nr. 286376 Cluj-Napoca. provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 149558 CIuj-Napoca) a înscrierii dreptului de folosință asupra terenului identificat prin nr. topo. 5522, în cotă actuală de 50/73, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române «Sf. Ștefan cel Mare», având în vedere modificarea actului care a stat la baza înscrierii, precum și înscrierea imobilului în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. V. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 192/2002 privind atribuirea unui teren, care va avea următorul conținut:

„Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită. Parohiei Ortodoxe Române «Sf. Vasile cel Mare», a terenului în suprafață de 700 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Parcul feroviarilor f.n.. identificat prin nr. topo. 5523/3/2, înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. Terenul atribuit în folosință gratuită este destinat construirii unui lăcaș de cult.”

Art, VI. Art. 2 al Hotărârii nr. 192/2002 rămâne neschimbat.

Art. VII. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 303 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

sc “TOP O C-ENAN1' srl


Autorizația seria B nr. 996 , CLASA i

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553

Adm. Nicolae Ilie Cenan tel. 0745-691974

Ing. Silviu Ciprian Lujerdean tel. 0740-504603


DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI

DELIMITARE A IMOBILULUI

DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINERE H.C.L.

CLUJ - NAPOCA FN., JUD. CLUJ

PROPRIETAR:

MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA STR. MOȚILORNR. 1-3

CLUJ-NAPOCA

BENEFICIAR:

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÎNTUL VASILE CEL MARE PARCUL FEROVIARILOR FN.

CLUJ-NAPOCA

ÎNT^MIT

V CER>*r,^M                      '

u;

N- seria eTnR S3b i- ' CLASA 1     *

\U S C. TOPO CENANH SAL.

A A N.c ?

 • 1. Adresa imobil: mun. CLUJ - NAPOCA FN., jud. CLUJ .

 • 2. Beneficiarul lucrării: PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÎNTUL VASILE CEL MARE cu sediul în mun. CLUJ - NAPOCA , PARCUL FEROVIARILOR FN. ,

■ jud. CLUJ .

 • 3. Persoana fizică/Persoana juridică : P.J. S.C. TOPO CENAN S.R.L. , având certificatul de autorizare seria B , nr. 996.

 • 4. Numărul lucrăriiîn registru! propriu:.......

 • 5. Obiectul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA FN., jud. CLUJ .

 • 6. Scopul lucrării: Documentație pentru obținere H.C.L.

 • 7. Amplasamentul imobilului : Terenul este situat în mun. CLUJ - NAPOCA FN., jud. CLUJ.

Elemente de reperaj : Terenul este situat la intersecția str. Patriciu Barbu cu str. Feroviarilor.

8.


Operațiuni topo - cadastrale :

 • > metode și aparatura folosite la măsurători:

- drumuire cu stație totală LEICA TPS805

 • > sistemul de coordonate : coordonate retangulare

 • > puncte geodezice de sprijin vechi și noi folosite: Pentru legarea în rețea s-a folosit punctul de coordonate cunoscute 950 , orientat pe punctul de coordonate cunoscute 343 . Din aceste stații am ridicat toate punctele radiate necesare întocmirii planului.

 • > Calculul suprafeței a fost efectuat analitic - conform Anexa nr. 1 la Memoriul tehnic . Sistemul de proiecție folosit “stereo 70 “.

 • > starea punctelor geodezice vechi : bună

 • > descrierea punctelor topografice noi determinate în cadrul lucrării (puncte de îndesire ale rețelei de sprijin sau ale rețelei de ridicare) -conform Anexa nr. 2 la Memoriul tehnic.

 • > inventarul de coordonate este prezentat in Anexa nr. 3 la Memoriul tehnic .

9. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- Extras C.F. NR. 263948 (Nr. C.F. vechi: 1473 ) Nr. topo : 5523/3 în su


Data întocmirii:

07.06.2012


/

I

I \As.C.Wp-      e, \‘

\A SAUT. B P96

\ z ~ O V /

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR-TERITORIUL MUN. CLUJ - NAPOCA SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

CF

Ser.

cad.

topo.

mp

263948 (Nr. CF. vechi : 1473)

A+l

5523/3

Teren intravilan în Cluj - Napoca

6827

3640/08.03.1938

1. întabulare, drept de proprietate, cu titlu de comasație. dobândit prin Convenție, cota actuală 1/1

 • 1. MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

 • 2. Acest imobil se abnotează deformând obiect de circulație publică.

TOTAL SUPRAFAȚĂ

6827

SITUAȚIA PROPUSĂ ETAPA I

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietar

Ser.

cad.

topo.

mp

263948

(Nr. CF. vechi: 1473)

A+l

5523/3/1

Teren intravilan în Cluj — Napoca

6127

3640/08.03.1938

1. întabulare, drept de proprietate, cu titlu Convenție, cota actuală 1/1

 • 1. MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

 • 2. Acest imobil se abnotează deformând o

de comasație. dobândit prin piect de circulație publică.

CF. NOU

NR.(*)

A+l

5523/3/2

Teren intravilan în Cluj - Napoca

700

1. întabulare, drept de proprietate, cu titlu Convenție, cota actuală 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

de comasație, dobândit prin

II                                                                                                                       1

TOTAL SUPRAFAȚĂ

6827

11

SITUAȚIA PROPUSĂ ETAPA a II a

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Ser.

cad.

topo.

mp

CF. NOU

NR.(*)

A+l

5523/3/2

Teren intravilan în Cluj - Napoca

700

1. întabulare, drept de proprietate, cu titlu de comasație, dobândit pi in Convenție, cota actuală 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ - NAPOCA

Asupra A+l drept de folosință gratuită pe durata existenței construcțiilor, în favoarea :

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÎNTUL VASILE

CEL MARE

TOTAL SUPRAFAȚĂ

700

ÎNTOCMIT' ‘

c>X ir

o/


RA    S.C ,T6p0?G^+ș>R.L.

/^WHCaVAuT'. B 9(^ fe gksiAB.NR


CLASA ' V-A e c topocenan^ VĂ ’ S.R.E. . ’V>  ■ V/

Xj.n.gvVCL UJ -NAPOCA


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea unui teren - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând referatul nr. 1692 din 10.01.2002 al Direcției domeniului public și-privat prin care se propune atribuirea terenului, în suprafață de 700 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Patriciu Barbu f.n.,_în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Sf Vasile cel Mare”;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată, Legii nr.453/2001 și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit “h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 700 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Patriciu Barbu f.n., înscris în C.F. nr. 1473, nr.top. 5522, în favoarea Parohiei Ortodoxe Române “Sf.Vasile cel Mare”, în vederea realizării unei biserici ortodoxe.

Art.2. Durata atribuirii este pe perioada de existență a construcțiilor.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public si crivat.

j -L

Nr. 192 din 16 mai 2002

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Președinte de ședință, ec. Fănica Moldovan-


Cohtrasemrtează :No. seria

No.                   1

topografic

Suprafața

^onk ■

Juo

.! st. □

x?

//itwn i^t/rv

-

2fo

333

f XWy.&^^2/

--

*

HI

ț(' l/ia.F^           &Sit

7

55/

>

if/3c          ci/'Lct^LtZ'ty'C^i

7

$7

.

>

-

3C

e/l u

/oft?

jto

FffoJueufev jt^n- iiitoi/W

-

>k

<0?/ ^iaieV'             dc 'iSliC'

//£

Z&

5 fit

3HA

-

M/

J

Mi

z

^2°

M

75/

7 7^'-

M

n$i

ffltp

Șii/

i/o#

bfr/O (pui&/ /{QcicM

//

^5

M

t)O]: b^tuwlcL'

■Fi

3<tf

j/jiz

7#

33o

W>

■j

c^V' dblwiw

- ■

Ml

-

-/oft?/

i

333

J b 511

-

ffy

33'1

t)^/6 tyicu?Uî/

W

33$'

-

5?F

1

1jl'L//trt Fti&i

/

f/fa?

j

332

v'ff'/' [ituutcF f^CZiuxn^f^vC'

—-

Sfy

_>


"-'^r

c ■

CJ

.—,

s

cC

>cC

i—<

___bfi-

~O

<

O-cu

z

o

Tj

z

o


Suprafața cadastrală

1

1

1

NotăJ

iugăre

stânjeni

1

1:

M-

f

1 fNo. serial


NOTĂ


j i u A I

I


Nr, cerere 1

Ziua    i

Luna    i

Anul   j

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru

INFORMARE

 • A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 286376 Comuna/Oras./Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 149558

TEREN intravilan                                           (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 149558 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ecaterina Varga

. • . • ....... . - _ .. .

A1m

Top: 5522

1022

j

 • B, Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 286376

Comuna/Oras/Mumcipiu: Cluj-Napoca

î .. -. .          ..... firi          Ami . ..       ,VR4-;                      ..      -     .■            ; .. .      ■

! 7300 / 20.04.2004

r

1

Hotarare nr. privind atribuirea unui teren nr. 192, din 16.05.2002, proces verbal-de predare-primire, nr. 37139/423/04.06.2002 eliberat de Consiliul Local al. Mun. Cluj Napoca,

r

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al         |

1 I STATUL. ROMÂN

(provenita din conversia CF 149558)

 • C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 286376

Comuna/Oras./Municipiu: Cluj-Napoca

, .......... ... ...... . ... .

1 7300 / 20.04.2004

!

Hotarare nr. privind atribuirea unui teren nr. 192, din 16.05.2002, proces verbal-de predare-primire, nr. 37139/423/04.06.2002 eliberat de Consiliul Local al. Mun. Cluj Napoca

1

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 50 / 73

Al          i

1 PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SFÂNTUL VASILE CEL MARE"

(provenita din conversia CF

149558) suprafața de 700 mp teren

CARTE FUNCIARA NR. 286376

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Ecaterina Varga


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 149558 )

1 •

Top: 5522

1

1

“ Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara dm sistemul informatic.

Date referitoare la teren

T. "

| ■

j ■

" • •

. . ■

■*-!. '

^-1;. J

■ •- ■ ..

■' ■ .

; z ■

...xv- .

1

1  ■     drum

DA

1022

i 5522

L

-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN8465/01-03-2012, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

i

Asistent-registrator,

CRISTINA ij'IEpA GALGAU \ Ud

'y'(^șmnătura) lData soluționării,

05/03/2012

Data eliberării,

1

Suprafața este determinată pe baza măsurătohlor topografice prin proiecție în planul de referința stereo 70 si nu este opozabilă terților, in conformitate cu art. 32 iit. a) din Legea cadastrului si a publicității impbiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.                         ~ " 'i                          /ă'

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr: 677/2001.rT

ANCPI

x <. t k I ; * s 11 i m \      \

i Nr. cerere

33228

Ziua

27

Luna

03

Anul

2012


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru

INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 263948 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 1473 TEREN intravilan                                              (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

Adresa: Cluj-Napoca

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 263948

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

3640 / 08.03.1938

Act

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, Cu titlu de comasație, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 1473)

1 | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

2

Acest imobil de abnotează deformând obiect de circulație publică

Al

(provenita din conversia CF 1473)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


CARTE FUNCIARA NR. 263948

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

NU SUNT


CARTE FUNCIARA NR. 263948 Comuna/Oras/M unici piu: Cluj-Napoca

TEREN intravilan                                                (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 1473 )

Adresa: Cluj-Napoca

1     Top:

5523/3

-

Teren in str. Blănarilor și Parcul Feroviarilor

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

1

altele

DA

6827

-

-

| 5523/3 |

-

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul publ. iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ12BCPICN12502/27-03-2012, pentru /Serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

29/03/2012

Data eliberării.

/ ixn yo o;
Asistent-r istrator,

DANA SOUCA
*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice-prin proiecție în planul de referința stefrec/70 si nu este opozabilă terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, si completările ulterioare.

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


ublicată, cu modificările

i ANEXA NR. 1 LA MEMORIUL TEHNIC

CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (2) CC

Nr.

Coordonate pct.de comur

Lungimi

laturi

Pct.

X[m]

Y[m]

D(i,i+1)

70

588154.658

393064.232

7.943

71

588146.715

393064.276

17.821

54

588142.911

393046.866

23.092

60

588137.876

393024.330

4.000

59

588138.584

393020.393

3.776

58

588141.351

393017.823

10.487

57

588151.428

393014.920

4.372

56

588155.723

393015.736

5.434

55

588157.981

393020.679

25.793

52

588155.948

393046.392

17.887

S(2)=699.90mp P=120.605m

/AL£RTiF,c^LL\ Ane      $

£ seR’LSasT , -A = c.top°c£N \ s.R-u-

V -q.M.C|Nr. cadastral

Suprafața nasurata

Adresa imobilului

!

S=700mp

CLUJ-NAPOCA FN.JUD. CLUJ

jartea Funciara nr.

CF. NDU NR.

UAT |          CLUJ-NAPDCA393090.00                             393090.00


588130.00


588130.00


A. Date referitoare

ia teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața

(mp)

Valoare de impozitare (iei)

Mențiuni

1

CC

700

Terenul este împrejmuit cu gard de metaL

Total

700


B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construită la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

Total

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție " STEREO 70"

Pct

E(m)

N(m)        >

EXWaNT:      ,

70

393064.232

588154.658

' > -         CENA'N       X~

71

393064.276

588146.715   /^‘r

54

393046.866

588142.911        J

' cl ,,c-07fW.504.6fe; WW

*

A/

60

393024.330

588137.876 țiu '

59

393020.393

588138.584

n rnpoCFNANffî. A-A ■

58

393017.823

588141.351

c-

57

393014.920

588151.428    \'^

"V/x        -/A

4

56

393015.736

588155.723

.   zț ... c pV/.           *

\

55

393020.679

588157.981

0?

52

393046.392

588155.948

Data: 07.062012

Suprafața totală măsurată = 700mp

Se confirmă suprafața din măsurători si

r

L

î

introducerea imobilului in baza de date

Suprafața din act = 700mp