Hotărârea nr. 301/2016

Hotărârea 301/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea f.n., identificat prin nr. cad. 320584.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAI’OCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea hărții de zgomot a municipiului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea hărții de zgomot a municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 238294/443/04.07.2014 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea hărții de zgomot a municipiului;

Reținând prevederile H.G. 321/2005 republicată;

Văzînd avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă harta de zgomot a municipiului Cluj-Napoca, prezentată în Anexele nr. 1-16 care sunt parte integrantă din această hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică.

Nr. 301 din 15 iulie 2014

( Hotărârea a l'ost adoptată cu 23 voturi)Anexa 9 la Hotărârea nr 301.2014Anexa 12 la Hotărârea nr 301 201-1
Sjf

v—H

.■>... -

1 ;

■- iSomojul Mic

___I clădire rcndcnfialA

i dad-re nun (ezMlențiolâ

_____) Scoalâ

| Spital

__| Gtâdm>|â de copii

Sile industriale IPPC

Hartă de conflict pentru sursa de zgomot industrie Cluj-Napoca

Legendă

-------- Clu| Napoca .......•*. Onim

--------- Cale Ferata

ra31?lM Someșul Mic

__| clădire reziden^eia clădvc non rezidențială

__| Scoală

| Spital

| GiâduMia de cop»

Site ndustnaie iPPC

Nivel de zgomot

Lz$n -6O(tiB{A)]

INO-C-Lzsn