Hotărârea nr. 3/2016

Hotărârea 3/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în C.F. nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în CF nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în CF nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 1606/453/04.01.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren cu nr. cadastral 315513, înscris în CF nr. 315513, situat în municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, ca urmare a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 4803/14.12.2015, a imobilului-teren cu suprafața de 119 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat cu nr. cadastral 315513, înscris în CF nr. 315513 Cluj-Napoca, în vederea reglementării profilului de servitute publică conform PUG aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția generală de urbanism și Direcția economică.

Nr. 3 din 11 ianuarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)