Hotărârea nr. 299/2016

Hotărârea 299/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identificat prin nr. cad. 317354.


CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 175/2013 aferentă aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 175/2013 aferentă aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale - proiect din inițiativa primarului;

.Analizând Referatul nr. 239721 din 07.07.2014 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 175/2013 aferentă aprobării proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „ Desegregarea și incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj, inclusiv a celor provenind din comunitățile segregate și izolate din Pata Rât, prin asigurarea locuințelor sociale de urgență” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenție 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creștere”, categoria de operațiuni: reabilitarea infrastructurii sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39. alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea nr. 175/2013, care va avea următorul conținut:

„ Art. 2. (1) Se aprobă bugetul proiectului în valoare totală de 1.921,456,97 lei, din care 1.854.101,10 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată

  • (2) Se aprobă contribuția ia cheltuielile eligibile ce revine municipiului Cluj- Napoca, în valoare de 67. 355,87 lei.

  • (3) Se aprobă contribuția la cheltuielile neeligibile, ce revine municipiului Cluj-Napoca, în valoare de 23.804,09 lei inclusiv TVA aferent.

  • (4) Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale.”

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 299 din 15 iulie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)