Hotărârea nr. 298/2016

Hotărârea 298/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320686 și 319062.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind includerea domnului Borș Grigore-Andrei, urmaș de erou-martir, în Contractul de închiriere nr. 2288/2001, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-

Napoca, str. Napoca nr. 27, ap.6

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind includerea domnului Borș Grigore-Andrei, urmaș de reou-martir, în Contractul de închiriere nr. 2288/2001, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 6 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Csoma Botond, Radu Moisin, Adrian Popa, Claudia Anastase și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 235879/451/30.07.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune includerea domnului Borș Grigore-Andrei, urmaș de erou-martir, în Contractul de închiriere nr. 2288/2001, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și Borș Felicia, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 6;

Reținând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l - Se aprobă includerea domnului Borș Grigore-Andrei, urmaș de erou-martir, în Contractul de închiriere nr. 2288/2001, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și Borș Felicia, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 6.