Hotărârea nr. 296/2016

Hotărârea 296/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320552.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale

pentru dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8,

în suprafață de 28 mp., în vederea extinderii și mansardării locuinței

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8. în suprafață de 28 mp., în vederea extinderii și mansardării locuinței - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 245520 din 08.08.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8, în suprafață de 28 mp., în vederea extinderii și mansardării locuinței;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și reactualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 289730 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 141528 Cluj), cu nr. topo. 3380/37/1/2 și 3380/37/2/2, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8, în suprafață de 255 mp. în două parcele, respectiv:

 • - parcela nr. 1, teren în suprafață de 227 mp., urmând a fi reînscris în C.F. NOU, drept de proprietate dobândit prin Convenție, în favoarea: Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - parcela nr. 2, teren în suprafață de 28 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU, drept de proprietate dobândit prin Convenție, în favoarea: Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei cu nr. 2, teren în suprafață de 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8, în favoarea domnului Suciu Petru și a soției Suciu Ildico, în vederea extinderii și mansardării locuinței.

Asupra parcelei nr. 2, în suprafață de 28 mp. înscrisă în C.F. NOU, drept de proprietate dobândit prin Convenție, în favoarea: Municipiul Cluj-Napoca, în administrarea operativă a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Suciu Petru și a soției Suciu Ildico.

Art.3. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 860 lei/mp.

Art.4. Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare teren concesionat, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ana Ipătescu nr. 8. întocmită de P.F.A. Gabor Viorel, ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr. 296 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 296/2012

FISA PROIECTULUI

DENUMIRE PROIECT:

DOCUMENTAȚIE CADASTRALA PENTRU

H.C.L. PRIVIND DEZMEMBRAREA TERENULUI IN VEDEREA CONCESIONARII

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE DIN:

CLUJ NAPOCA, STR. ANA IPATESCU NR. 8,

JUD. CLUJ

BENEFICIARI: SUCILI PETRU

SUCIU ILDICO

MEMORIU TEHNIC

/. Adresa : mun. Cluj Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj.

 • 2. Beneficiarul lucrării: SUCIU PETRU si SUCIU ILDICO, cu domiciliul in mun. Cluj Napoca, str. Ana Tpatescu nr. 8, jud Cluj.

 • 3. Persoana fizica autorizata : GABOR Viorel, având certificatul de autorizare Sr. RO-CJ-F Nr. 0047.

 • 4. Numărul lucrării in registru propriu : /2012.

5.Obiectul lucrării: Plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu propunerea de dezlipire situat in mun. Cluj Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj.

6.Scopul lucrării : Documentație cadastrala pentru dezlipirea terenului in vederea concesionarii.

 • 7. Amplasamentul imobilului : Terenul l-am identificat in mun. Cluj Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : Terenul l-am identificat mun. Cluj Napoca, str. Ana Tpatescu nr. 8, jud. Cluj. Măsurătorile s-au efectuat in prezenta proprietarilor cu Stafia totala Lcica 407 si ruleta de 50 m. Nu s-a efectuat materializarea punctelor pe conturul proprietății . Calculul punctelor și a suprafeței au fost efectuate pe calculator.

Sistemul de proiecție - Stereografic 1970.

Sistem de cote Marea Neagra 1975 Anexa 1 - Calculul suprafețelor

 • 9. Situația juridica a imobilului : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- Extras CF nr. 289730, Cluj Napoca

ÎNTOCMIT : PFA GABOR Viorel

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

L-34-48-C-a-4-IV

SCARA 1:5000

BENEFICIARI: SUCIU PETRU

SUCIU ILDICO

------- .


j ORCtUlOE

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A i CORPULUI DE PROPRIETATE      | ,!EȘ1FW

JUDEȚUL: CLUJ

UNIT. ADM.-TERIT.: CIuj-Napoca

COD SI RUTA: 54975

ADRESA CORP. DE PROP.:

Loc CIuj-Napoca,

Str. Ana Ipatescu, nr. 8

C.F NR 141528; NR TOPO. 3380/37/1/2 ; 3380/37/2/2

C.F. NR 141527 ; NR TOP. 3380/37/1/1 ; 3380/37/2/1

NR CADASTRAL AL CORP. DE PROP. 6'^3


(intravilan)

Sc. 1:500


Proprietari:

Pe teren - Statul Roman in administrarea Consiliului Local al mun. CIuj-Napoca Pe construcție ::

Suciu Petru

Suciu Ildico

Str. Ana Ipatescu, nr. 8

Loc. CIuj-Napoca

Jud. Clujp.^cNilA NAȚIONALĂ DE CADASTRU Ș! PUBLICITATE IMOBILIARĂ Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CM       /5" c2.

Nr. de •rirepZ.'7>.^^C.<f..~>....cJata.^.^?.^T.....

Funcția.


ÎNTOCMIT: Sing.V10REL GABOR C M»’ ■

Data: 10.072005

SISTEM DE PROIECȚIE "STEREO 70"

SISTEM DE COTE MAREA NEAGRA 1975


Verificat și recepționat , ;.....W/RCEA bqwdbea.../#.//

referent.de_snp-. // ./l L v;

Proprietari : C.L. al tnun. CIuj-Napoca - te Suciu Petru - construcție ț Suciu Ildiko


2^


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara: 1:500Os cn

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

255 m.p.

Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

289730

UAT           Cluj-Napoca585800
585800


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil


Situația actuala (inainte de dezlipire/alipire)

Situația viitoare

(după de dezlipire/alipire)

Nr. cad

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

255

Cc

Curți, construcții

227

Cc

Curii, construcții

28

Cc

Curii, construcții

TOTAL

255

o o
o

m

-OS


Executări: PFA GABOR Viorel

Date: 14.06.2012
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara: 1: 500

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

227 m.p.

Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj-Napoca


5858C

>0                           A. Date r

^feritoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața din măsurători (mp) .

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

2

3

4

5

1

lCc

227

Curți, construcții

Total

227

B. Date referitoare la construcții


Cod. Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare (mp)

TotalInventar de coordonate

Sistem de proiecție: Stereo '70

Pct.

N(m)

E(m)

1

5R584S 94       .

2

585847.32     '

394351.52

16

585843.03

394352.48

15

585842.46

394350.00

14

585837.59

394351.09

3

585838.15

394353.58

13

585836.20

394354.02

12

585837.88

394361.43

4

585839.83

394360.99

5

585848.98

394358.91

6

585850.87

394367.20

7

585844.33

394368.65

8

585843.08

394368.15

9

585838.12

394369.11

10

585835.58

394368.57

11

585831.72

394348.26


Suprafatgc in act = 227 mp

Suprafața tota^ nasurata = 227 mp

cn


CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

Scara: 1: 500

£ |PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI ’T Os

Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

28 m.p.

Cluj-Napoca, str. Ana Ipatescu nr. 8, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

i

Cluj-Napoca5858(0


A. Date referitoare la teren


Nr. parcela


Categoria de folosința


Total


2 lCc


Suprafața din măsurători __(mp)L_

3

28


Valoarea de impozitare . (lgD_ _


Mențiuni


___5______________

Curți, construcții

- teren propus pentru concesionare


28


B. Date referitoare la construcții


Cod. Constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare

(mp)

Total


Mențiunio V) cn rt

cn


Data: 1^06.2012


Inventar de coordonate Sistem de proiecție: Stereo '70

Pct.

N (m)

E(m)

15

585842.46 “p

394350.00

16

585843.03

394352.48

3

585838.15

394353.58

4

585839.83

394360.99

12

585837.88

394361.43

13

585836.20

394354.02

14

585837.59

394351.09

Suprafața din act

= 28 mp

Suprafața totala masurata = 28 mpAnexa 1


CALCULUL SUPRAFEȚEI

PUNCTE PE CONTUR Lot 1

Nume

COORDONATE STEREO'70

Punct

X(m)

Y(m)

1

585845.94

394345.42

2

585847.32

394351.52

16

585843.03

394352.48

15

585842.46

394350.00

14

585837.59

394351.09

3

585838.15

394353.58

13

585836.20

394354.02

12

585837.88

394361.43

4

585839.83

394360.99

5

585848.98

394358.91

6

585850.87

394367.20

7

585844.33

394368.65

8

585843.08

394368.15

9

585838.12

394369.11

10

585835.58

394368.57

11

585831.72

394348.26

S = 227 m.p.

PUNCTE PE CONTUR Lot 2

Nume

Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

15

585842.46

394350.00

16

585843.03

394352.48

3

585838.15

394353.58

4

585839.83

394360.99

12

585837.88

394361.43

13

585836.20

394354.02

14

. 585837.59

394351.09

S = 28 m.p.


întocmit: PFA GABOR Viorel,

Data : 14.06.2012 -

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

NR. C.F.

NR.

TOP.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m.p.)

PROPRIETARI

289730

3380/37/1/2

3380/37/2/2

Curți, construcții

255

Drept de proprietate, dobândit prin Coip favoarea :

STATUL ROMAN, in administrarea ope CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPII CLUJ-NAPOCA

entie, in

nativa a

JLUI

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

NR. C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

3380/37/1/2/1

3380/37/2/2/1

Curți, construcții

227

Drept de proprietate, dobândit pi Convenție, in favoarea :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, administrarea operativa a CONS LOCAL AL MUNICIPIULUI CI NAPOCA

in

in

1LIULU1

UJ-

NOU

3380/37/1/2/2

3380/37/2/2/2

Curți, construcții

28

Drept de proprietate, dobândit p Convenție, in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA administrarea operativa a CONS LOCAL AL MUNICIPIULUI CI NAPOCA

'in

in

ILIULUI uUJ-

C. SITUAȚIA PROP1

USA - CONCESIONARE

NR. C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR. (m.p.)

PROPRIETARI

NOU

3380/37/1/2/2

3380/37/2/2/2

Curți, construcții

28

Drept de proprietate, dobândit pi Convenție, in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, administrarea operativa a CONS LOCAL AL MUNICIPIULUI CI NAPOCA

Drept de concesiune, in favoarea

SUCIU PETRU

SUCIU ILDICO

in

.

in

LIULUI

UJ-

ÎNTOCMIT : PFA GABOR V. Viorel

A         Q’OQț/n

< i            i\

U               ^-V-Q-oye/Jg„ Sj

A 3^oin/ F/ A wM:r 47

.,«7                           <£>/

■• ./        e^vi,U'

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUAȚIA ACTUALĂ - CONFORM CÂRTII FUNCIARE :

NR. C.F.

NR. TOP.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m-P-)

PROPRIETARI

289730

3380/37/1/2

3380/37/2/2

Curți, construcții

255

Drept de proprietate, dobândit prin Con favoarea :

STATUL ROMAN, in administrarea opc CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPI CLUJ-NAPOCA

ventie, in

rativa a ULUI

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

NR. C.F.

NR.

TOP.

NR. CAD.

DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

3380/37/1/2/1

3380/37/2/2/1

Curți, construcții

227

Drept de proprietate, dobândit p Convenție, in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA administrarea operativa a CONS LOCAL AL MUNICIPIULUI C NAPOCA

*in

, in

ILIULUI uUJ-

NOU

3380/37/1/2/2

3380/37/2/2/2

Curți, construcții

28

Drept de proprietate, dobândit p Convenție, in favoarea : MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA administrarea operativa a CON! LOCAL AL MUNICIPIULUI C NAPOCA

.

rm

in

ILIULUI

LUJ-

C. SITUAȚIA PROPUSA - CONCESIONARE

NR. C.F.

NR. TOP.

NR. CAD.     DESCRIERE IMOBIL

SUPR.

(m.p.)

PROPRIETARI

NOU

3380/37/1/2/2

3380/37/2/2/2

Curți, construcții

28

Drept de proprietate, dobândit prin Convenție, in favoarea :

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, in administrarea operativa a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Drept de concesiune, in favoarea :

SUCIU PETRU

SUCIU ILDICO

ÎNTOCMIT : PFA GABOR V. Viorel

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrării :

EXTINDERELOCU1NTA PE TERENUL

STATULUI ROMAN PENTRU

REALIZARE ACCES SI AMENAJARE

MANSARDA IN POD EXISTENT

Beneficiar          :

SUCIU PETRU

SUCIU ILDICO

STR.ANA IPATESCU, nr.8,

CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

Amplasament     :

STR.ANA IPATESCU, nr.8,

CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj

Proiect nr.          :

59/2011

Faza de proiectare :

Documentație :

Pentru concesionare teren

Proiectant                :

SC CONPROEX CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu nr. 4/3 Tel-Fax: 0264-414856, 0744-202655

IUNIE 2012

BORDEROU

 • A. Piese scrise

— Foaie de prezentare

— Borderou

— Extras CF

— Memoriu tehnic

-A viz C.T.A.T.U.nr.43/43.01.2012

-SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR SI R.A.

—Direcția Patrimoniu Municipiului si Evidenta Proprietății

 • B. Piese desenate

 • — Plan de incadrare in zona

  sc. 1:10 000

  sc. 1 : 500


 • — Plan de situație

MEMORIU TEHNIC

Prezenta documentație s-a întocmit pentru CONCESIONARE TEREN privind obiectivul :

EXTINDERE LOCUINȚA PE TERENUL STATULUI ROMAN

PENTRU REALIZARE ACCES SI

AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT

Beneficiar          :

SUCIU PETRU

SUCIU ILDICO

STR.ANA IPATESCU, nr.8, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj STR.ANA IPATESCU, nr.8, CLUJ-NAPOCA, Jud. Cluj


Amplasament :

REGIMUL JURIDIC

Terenul pe care este amplasata construcția , în suprafața totala de 325mp, este situat în intravilanul municipiului CLUJ-NAPOCA, județul Cluj, in afara zonei de protecție a valorilor istorice si de arhitectural- si urbanistice.

Imobilul care face obiectul acestei lucrări, este parțial, proprietatea beneficiarilor , conform extrasului CF nr.279302(provenita din conversia pe hârtie a CF.nr. 141527) si Nr.topo 3380/37/1/1,3380/37/2/1; nr.cad. CI;

Astfel:

Steren proprietate                            = 70,00mp

Nr.topo 3380/37/1/1, 3380/37/2/1

Steren propus concesionarii                = 27,95mp

Steren Statul Roman in folosința____________=227,05mp

Steren totala                              =325,00mp

REGIMUL ECONOMIC

Folosința actuala:curti construcții

SITUAȚIA EXISTENTA

Pe teren exista in prezent o casa cu zidărie din cărămidă, cu regim de inaltime Sp+P si care cuprinde :2 camere, bucătărie, hol, wc,loc de baie,veranda, pivnița cu suprafața de 4.90mp.

Construcția propusa pentru extindere si amenajare mansarda in pod existent, avand o forma regulata , cu dimensiunile in plan 7.60x 9.40 m, este amplasata pe teren la 6.25m fata de limita de Vest si la 8.50m fata de limita de EST a proprietății .Suprafața construita este 70.00mp iar Sd=75.00mp.

Structura de rezistenta: fundații din beton, pereți din cărămidă, planseu lemn, șarpanta din lemn si invelitoare din țigla.

SITUAȚIA PROPUSA

Beneficiarul solicita extinderea imobilului in partea de SUD si VEST (un hol si o scara de acces)si mansardarea parțiala a construcției rezultate, pentru imbunatatirea confortului funcțional.

După extindere si mansardare ,casa va avea următoarele spatii funcționale: Subsol:    - pivnița

Parter:     - living

-bucătărie

-wc

-2camere

Mansarda: - hol+c.s.

-3 camere

-3dressing

-2bai

Dimensiunile extinderii vor fi:

2.00m x 7.60m =15.20mp.

5.00m x 2.55m =12.75mp total           =27.95mp

Suprafața construita extindere S=27.95mp, Suprafața construita totala Sc=70.00+27.95=97.95mp

Sc mansarda=70.00mp;

Sdtotala=l 72.950mp.

Regimul de inaltime al casei va fi Sp+ P+Mp

Structura de rezistenta: fundații din beton, pereți din cărămidă la parter si mansarda , planseu beton, șarpanta din lemn si invelitoare din țigla.

Finisajele interioare și exterioare sunt specifice locuințelor.

Amenajări incinta:

-se va amenaja o parcare pentru doua mașini.

Accesul in incita se face :

-pe latura de sud exista un acces pietonal;

-pe latura de est a proprietății exista un acces auto si un acces pietonal.

Branșament rețele: Se vor rezolva pe plan local prin extinderea celor existente pe amplasament: Gaz, Electrica, alimentarea cu apa si canalizare.

S.t

Sconstruita existenta

Sdesfasurata construcție existenta

=  325mp

=  70,00mp

=  70,00mp

POT existent

= 21,53%

= 0,21


= 70,00mp


CUT existent -

PROPUNERE

Steren proprietate

Nr.topo 3380/37/1/1, 3380/37/2/1

Steren propus concesionarii

Steren Statul Roman in folosința

Steren totala

S.t

Sconstruita existenta

Sdesfasurata construcție existenta

Sconstruita extindere

Sconstruita propusa

Sdesfasurata propusa

POT propus

CUT propus-

=325,00mp

=  325mp

=  70,00mp

=  70,00mp

=  27.95mp

97.95mp

= 1167,95mp

= 30%

= 0,51


întocmit,

c.Arh. Frum Gabriela

!- LA; î de amplasament si delimitare a

CORPULUI DE PROPRIETATE

JUDEȚUL:CLUJ

UNIT ADM.-TERIT.. Cluj-Nî,'.-:.?

COD SIRUTA: 54975 ADRESA CORP DEPROP .

Loc. Cluj-Napoca.

Sir. Ana loalescu. nr 8

CF NR 141528 ;NR. IOPO. 3380/37/1/2; 3380737/2/2

C.F. NR. 1-11527 ;NR. TOP. 3380/37'1/1 ,3380/37/2/1

NR CADASTRAL AL CORP. DE PROP.._£        ■■ ■> ■

(iniiavilsn)

Sc 1:500


Proprietari :

Pe teren - Statul Roman iti administrarea

Consiliului Local al inun, Ciuj-Napoca Pe construcție . :

Sucit) Petru

Suciu Ildict)

Str. Ana Ipatescu, nr 8

Loc. Cluj-Napoca

Jud. Cluj


ÎNTOCMIT: Sing. VIOREL GABOR

Datj: JOM2CO5

SISTEM DE PROIECȚIE ■S H-JtlO :°’ SISTl'MDLCOTCMAREA XEACRA


21.35%

C.U T existent= 0.21

-------r_Qp.ussJ3Q3L_rr-C.U.T propcis= 0:51"-~ i A-i iA HAfiOMU LE

$• AUBLiCtT^TE IMGtî.’L’ÂFl Ctciu! rie C&sjsif’j și PublI-.-tete I nr.lîiferr,

Cit.-;                . -

Proprietari : C L. al mun Cluj-N’apobi • teren

■= limita proprietate studiata


limita proprietăți private


TERENUL pe care se amplaseaza construcția i face obiectul acestei lucrări, in suprafața totala de ' 325 mp. situat in intravilanul municipiului Cluj-i Napoca, jud. Cluj si este, parțial, proprietatea i beneficiarilor astfel:
extindere propusa destinație locuința Sp+P+Mp cu 2 apartamente (P)


alee pietonale | "I alee auto |,    ■ ~| spațiu verde

acces incinta acces auto


j S teren proprietate

! Nr. topo 3380/37/1/1,3380/37/2/1

' S teren propus concesionarii

; S teren Statul Roman in folosința

I S teren totala

i S construita construcție existenta

S desfasurata construcție existenta

S construita extindere

S construita propusa

S desfasurata propusa


=70 mp

=27.95mp =227.05mp

=325 mp

=70 mp

=70 mp

=27.95mp

=97.95mp

= 167.95mp


acces imobil


 • - nr. locuințelor existente -1

 • - nr. locuințelor propuse -1

 • - regim de inaltime existent - Sp+P

 • - regim de inaltime propus - Sp+P+Mp

 • - nr. locuri de parcare existente -1

 • - nr. locuri de parcare propuse -1

 • - inaltime maxima la cornișa existenta +3.00m (fata de cota +/-0.00)

 • - inaltime maxima la cornișa propusa +3.00m

(fata de cota +/-0.00)

 • - inaltimea maxima la coama existenta +6.50m

 • - inaltimea maxima la coama propusa +6.50m

 • - categoria de importanta "D"

 • - zona seismica "F"INDICI TEHNICO URBANISTICI PE TERENUL DSTINAT CONSTRUIRII


BILANȚ TERITORIAL

existent

propus

mp

%

mp

%

Zona studiata din care :

325.00

100,00

325.00

100,00

Construcții

70

21.53

97.95

30

alee pietonaia

28.35

8 36

28.35

8.36

Circulații

acces auto/parcare

12.25

5.09

12.25

5 09

Spatii verzi

210

65.02

186.09

56.55

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

VERIFICATOR / EXPERT

REFERAT/EXPERTIZANR / DATA
Proiectant:                         //

S.C. CONPROEX CONSTRUCLs R?L3' U c.

str.Liviu Rebreanu, nr.4, sjmȘ loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj?


SUCIU PETRU SI SUCIU ILDICO

ANA IPATESCU, NR. 8, CLUJ-NAPOCA, Jud. CLUJ

i

ÎXTIHCERE LOCUINȚA PE TERENUL STATULUI PENTRU REALIZARE ACCES SI AMENAJARE MANSARDA IN POD EXISTENT I^AlESCUrMR.SrGfctkhH A POC A, J ud. CLUJ


Proiect numărul.

/2011


Faza:

AVIZ COMISIE


Planșa


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A

CORPULUI DE PROPRIETATE        '

JUDEȚUL CLUJ

UNIT AOM.-TERIT.: Cluj-Napoca

COD SIRUTA: 54975

ADRESA CORP DE PROP

Loc. Cluj-Napoca.

Str. Ana Ipalescu. nr. 8

C.F NR. 141528 ; NR TOPO. 3380/37/1/2 ; 3380/37/2/2

C.F. NR. 141527 ; NR. TOP. 3380/37/1/1 . 3380/37/2/1

NR CADASTRAL AL CORP. DE PROP CM :

(intravilan) Sc. 1-500


Proprietari:

Pe teren - Statul Roman in administrarea Consiliului Local al nmn Cluj-Napoca Pe construcție : :

Suciu Petru

Suciu Ildico

Str. Ana Ipatcscu, nr. 8

Loc. Cluj-Napoca

Jud. ClujÎNTOCMIT.

Data : 10.1)7.2005 sistem de

SISTCM DE COTE MAREA


P.O.T existent= 21.35%

C.U.T existent= 0.21

._ P.O.T pcopus^_3.Q%______

C U T propus=0.51

-Lt;.', hAȚiGMăl bE LAOÂS'-HlJ | Ș: PiiBi.iCiTAIt ÎMGB’UaIȚă

■■'IticL-l ;.e Cu'.i.îciru ț-ț

“’unli.TÎlwe Imnbiiir.r;,

c":i #>.<>?. i

'.'■"•riricsi și tacepțio'ial

| F.ine.:i.- .Mf.ȘCLA.eONOReA..;./I raferenl.de.se»-.... .aL.'.L.L''' I

Proprietari : C.L. al mun Cluj-Napots - teren

Suciu Petro - construcție

Suciu [Idiko

LEGENDA


limita proprietate studiata


limita proprietăți private


TERENUL pe care se amplaseaza construcția face obiectul acestei lucrări, in suprafața totala de 325 mp, situat in intravilanul municipiului Cluj-Napoca, jud Cluj si este, parțial, proprietatea beneficiarilor astfel:


Construcție existenta (Sp+P)


extindere propusa destinație locuința Sp+P+Mp cu 2 apartamente (P)


alee pietonale


alee auto


spațiu verde


acces incinta


acces auto


acces imobil


 • - nr. locuințelor existente -1

 • - nr. locuințelor propuse -1

 • - regim de inaltime existent - Sp+P

 • - regim de inaltime propus - Sp+P+Mp

 • - nr. locuri de parcare existente -1

 • - nr. locuri de parcare propuse -1

 • - inaltime maxima la cornișa existenta +3.00m (fata de cota +/-0.00)

 • - inaltime maxima la comisa propusa +3.00m

(fata de cota +/-0.00)

 • - inaltimea maxima la coama existenta +6.50m

 • - inaltimea maxima la coama propusa +6.50m

 • - categoria de importanta "D"

 • - zona seismica "F"


S teren proprietate

Nr. topo 3380/37/1/1,3380/37/2/1

S teren propus concesionarii

S teren Statul Roman in folosința

S teren totala


S construita construcție existenta

S desfasurata construcție existenta

S construita extindere

S construita propusa

S desfasurata propusa


FAȚADA SUD


=70 mp


=27.95mp

=227.05mp

=325 mp


=70 mp

=70 mp

=27.95mp

=97.95mp

= 167.95mpINDICI TEHNICO URBANISTICI PE TERENUL DSTINAT CONSTRUIRII


BILANȚ TERITORIAL

existent

propus

mp

%

mp

%

Zona studiata din care :

325.00

100,00

325.00

100,00

Construcții

70

21.53

97.95

30

Circulații

alee pletonala

28.35

8.36

28.35

8.36

acces auto/parcare

12.25

5.09

12.25

5.09

Spatii verzi

210

65.02

186.09

56.55

CERINȚA

VERIFICATOR / EXPERTProiectant:

S.C. CONPROEX CONSTRUCT S.R.L.

str.Liviu Rebreanu, nr.4, ap.3

loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj


SPECIFICAȚIE


NUME


SEF PROIECT


PROIECTAT


DESENATProiect numărul:

/2011


Faza:

AVIZ COMISIE