Hotărârea nr. 295/2016

Hotărârea 295/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț f.n., identificat prin nr. cad. 319467.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației topografice a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, în suprafață de 45 mp.,

în vederea extinderii și etajării garajului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației topografice a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, în suprafață de 45 mp., în vederea extinderii și etajării garajului - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 194877 din 25.06.2012 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune dezmembrarea, concesionarea prin încredințare directă și însușirea documentației topografice a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, în suprafață de 45 mp.. în vederea extinderii și etajării garajului;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și reactualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 179687 Cluj), cu nr. cad. 15842, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, în suprafață de 605 mp. în două parcele, respectiv:

 • - parcela nr. 1, teren în suprafață de 560 mp., urmând a fi reînscris în C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca drept de proprietate Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj;

 • - parcela nr. 2, teren în suprafață de 45 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU, drept de proprietate Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj.

Art.2. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă, a parcelei cu nr. 2, teren în suprafață de 45 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, în favoarea domnului Hârjan Ovidiu-Mihai și a soției Hârjan Laura-Ioana, în vederea extinderii și etajării garajului.

Asupra parcelei nr. 2, în suprafață de 45 mp. înscrisă în C.F. NOU, drept de proprietate Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj, se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Hârjan Ovidiu-Mihai și a soției Hârjan Laura-Ioana.

Art.3. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 390 lei/mp.

Art.4. Se însușește Documentația tehnică pentru dezmembrare teren concesionat, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vișinilor nr. 1, întocmită de S.C. „GENERAL TOPO WEST'’ S.R.L., ce se constituie în anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr.295 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 295/2012
DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

Pentru avizare plan de amplasament și delimitare a corpului de proprietate situat in Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj cu scopul:

~ Dezmembrare imobil ~

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca - cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 1-3, Jud. Cluj.


Data: 15.05.2012

Anexa nr. 3


MEMORIU TEHNIC

1. Metode si aparatura folosite la măsurători:

Lucrarea este înregistrata la OCPI.

2. Sistemul de coordonate:

Sistemul de proiecție Stereografic 1970.

3. Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Nu e cazul.

 • 4. Starea punctelor geodezice vechi: Nu e cazul.

5. Descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrării: Nu e cazul.

 • 6. Adresa imobilului: Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

 • 7. Beneficiarul lucrării: Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca - cu sediul in Mun. Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 1-3, Jud. Cluj.

 • 8. Executantul lucrării: S.C. GENERAL TOPO WEST SRL, aut. Seria RO-B- J, Nr.

0140/11.07.2011, Mun. Cluj-Napoca, str. Nirajului nr. 20, ap. 20, jud. Cluj.

9. Numărul lucrării in registrul propriu: L 172/1/2011

 • 10. Obiectul lucrării: Teren situat in intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj.

11. Scopul lucrării: ~ Dezmembrare imobil ~

 • 12. Amplasamentul imobilului: Corpul de proprietate este situat în intravilanul Mun. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, având următoarele vecinătăți :

 • > Nord-PT 3859

 • > Est -NR. TOPO. 20471

 • >  Sud - Str. Vișinilor

 • >  Vest - Prop. particular

 • 13. Situația juridica a imobilului: Imobil identificat in C.F. nr. 283849 Cluj-Napoca, Nr. Cadastral 15842, cu ramura de folosința « Altele » in suprafața de 605 mp.

Nota: Imobilul cu nr. topo. 20470/2/2 este încadrat in totalitate in imobilul cu nr. topo. 20470/2/1

Data: 15.05.2012INVENTAR DE COORDONATE

Mun. Cluj-Napoca. Jud. Cluj.

.05.2012■M:


FICAT

ORlZARE sa a i a a RO-B-J 0/11 07 2011


COORDONATE ALE PUNCTELOR RADIATE

Nr. pct.

X

Y

1

588977.330

391501.250

2

588971.940

391503.510

3

588954.580

391510.840

4

588944.515

391515.505

5

588941.160

391517.060

6

588935.560

391519.860

7

588929.960

391522.660

8

588925.200

391525.140

9

588922.690

391519.030

10

588930.085

391513.521

11

588946.490

391501.300

12

588970.350

391483.689

13

588930.487

391514.125

14

588950.671

391501.606

15

588953.010

391505.485

16

588932.678

391517.431

17

588933.477

391518.636

18

588926.454

391522.555

19

588923.634

391518.327

CALCULUL SUPRAFEȚELOR

Corpul de proprietate: Mun. Cluj-Napoca. Jud. Cluj.

Ce

Nr. pct.

X

Y

1

588977.330

391501.250

2

588971.940

391503.510

3

588954.580

391510.840

4

588944.515

391515.505

5

588941.160

391517.060

6

588935.560

391519.860

7

588929.960

391522.660

8

588925.200

391525.140

9

588922.690

391519.030

10

588930.085

391513.521

11

588946.490

391501.300

12

588970.350

391483.689

13

588930.487

391514.125

14

588950.671

391501.606

15

588953.010

391505.485

16

588932.678

391517.431

17

588933.477

391518.636

18

588926.454

391522.555

19

588923.634

391518.327

S = 605 mp

lCc

Nr. pct.

X

Y

1

588977.330

391501.250

2

588971.940

391503.510

n

3

588954.580

391510.840

4

588944.515

391515.505

5

588941.160

391517.060

6

588935.560

391519.860

7

588929.960

391522.660

8

588925.200

391525.140

9

588922.690

391519.030

10

588930.085

391513.521

11

588946.490

391501.300

12

588970.350

391483.689

13

588930.487

391514.125

14

588950.671

391501.606

15

588953.010

391505.485

16

588932.678

391517.431

17

588933.477

391518.636

18

588926.454

391522.555

19

588923.634

391518.327

S = 560 mp

2Cc

Nr. pct.

X

Y

10

588930.085

391513.521

13

588930.487

391514.125

16

588932.678

391517.431

17

588933.477

391518.636

18

588926.454

391522.555

19

588923.634

391518.327

S = 45 mp

Data: 15.05.2012f'Ir. cerere 1   128525

Ziua :     09


Oficiu! de Cadastru și Pubiicitate Imobiliară CLUJ Birou! de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

pentru INFORMARE

A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 283849

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Nr. CF vechi: Nr. 179687


TEREN                                                         (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 179687 )

Adresa: Cluj-Napoca_____

Al

Cad: 15842

Top: -

Din acte: 605; Masurata:

605

Teren


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 283849

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

'■ ' ' .....- ' '

110591 / 11.09.2008

Act hotarare, 303, 15.07.2008, emis de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

1

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu anterior de naționalizare, dobândit prin

Al

Lege, cota actuala 1/1

(provenita din conversia CF 179687)

1

STATUL ROMÂN, ÎN ADMINISTRAREA OPERATIVĂ A

2

SFATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

C. Partea III. (Foaie de sarcini)


8483 / 20.12.1975

Act act

1

Intabulare, drept de SERVITUTE, drept de servitute de trecere în favoarea imobilului cu nr.top.20470/2/2 din cf.4899

Al

(provenita din conversia CF 179687)----

CARTE FUNCIARA FIR. 283849

Comu na/Oras/Mu nici pi u: Cluj - N apoca

TERcN                                                            (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 179687 )

Adresa: Ciuj-Napoca                                               ________ ____

I .                 ■.

i

. . ■■

CAD:

15842  .

Ton: -

605

Teren

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila tn planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

|||

1 ■ G.

Ț,.

•• -

• <..... .                            .           . . ■ ■ ■ . : 1 ata

1

altele

Din acte: 605; 4asurata:60!

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. 2023928/10-10-2011, imobiliară cu codul nr. 272,


pentru serviciul de publicitateAsistent-registrator,

ANGELA MJHUT


Data soluționării,

10/11/2011

Data eliberării,

•eo 70\si nu este opozabilă


*Suprafata este determinată pe baza măsurătorilor topografice prin proiecție în planul de referința steri

terților, în conformitate cu art. 32 lit. a) din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare.                                /

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001.


is-51Ji . «c. v M


r-p?

£) ■><■ CrCM i•*Ș

Cv

<J Llj(intravilan)

scara: 1:500Nr cadastral

Suprafața masurata

[ 3enefic:arConsil;ul Local

f

/^z>2-

I

S05.3S mp

| Adresa >rr,obiluiu’i:Mun Cluj*Napoca, str Vișinilor, ar 1A. :ud. Cluj


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1T

Teren

605.89

18150

Teren cu valoare de impozitare de 30 euro /mp

Total

605.89

imobilul cu numărul topo.20470/2/2 este incadrat in totalitate in imobilul cu nr topo.20470/2/1

B. Dale referitoare la construcții

Cod con str.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare                           Mențiuni

(lei)

INVENTAR DE COORDONATE

Sistem de proiecție....

E(m)588971.975

588975.441

.588978.955.


588926.831

588924.320

588948.123

588973.570 588964.186 588956.209 588949.498 588942.788 588_9.37,190. 588931.593


—391484.Q14

391492.734 391501 575 391525.468 391519.361 391501.527 391503.835 391507.809 391511.166 I 391514.278 i 391517.390 i 391520.188 I 391522.985


391500.823

_ . 391504.16^> 230 <>X391517.5g4o^911


Suprafață ><&!a maaâjata

IțlS*9'”


i OPC WEST


■mii


FICAT


Clasa


r-—,----sJka

5er'a B, Mr. 56?


44rofv


citate imobiliară Ciut riCD§ suprafața cin in baza ce dat ^binginer------------j


589000


589000


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

(intravilan)

scara: 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

B

eneficiar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

605 mp

Adresa imobilului. Mun. Ciuj-Napoca, Jud. Cluj.

Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj-Napoca

588900588950


588900


Situația actuala


(inainte de dezlipire / alipire)


Nr. cad.

Suprafața (mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

15842

605

Cc

Curți Construcții

Total

605


Nr. cad.


Total


Situația viitoare

(după dezlipire / ajjptfe)


Sdiprafata

Jnp)


Categoria de folosința


Descrierea imobilului


560


45

05


iCc

2Cc


Curii Construcții


Curți Construcții
Nota Imobilul cu nr topo 20470/2/2 este incadral in totalitate in imobilul cu nr. lopo. 20470/2/1

Executant

SC GENERAL TOPO WEST SRL


Data 15.05.


Se confirma suprafața din măsurători sil Introducerea imobilului in baza ce dateCod constr.

Suprafața construita la sol

Valoarea de impozitare

—-----

'—---

Total

■  -—-—


INVENTAR DE COORDONATE

Stereografic 1970

Pct.

N(m)

E(m)

1

588977.330

391501.250

2

588971.940

391503.510

3

588954.580

391510.840

4

588944 515

391515.505

5

588941.160

391517.060//-';-

6

588935.560

391519.860-''/.

7

588929.960

391522.660.'£/

8

588925.200

391525.14p:'?2

9

588922.690

391519.030ț\tc

10

588930.085

391513.521 \\

11

588946.490

391501.300     „

12

588970.350

391483.689

13

588930.487

391514.125

14

588950.671

391501.606

15

588953.010

391505.485

16

588932.678

391517.431

17

588933.410

391518.536

18

588926.454

391522.555

19

588923.634

391518.327

Suprafața masurata = 560 mp

Suprafața din act = 560 mp


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

(intravilan)

scara: 1:500

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Beneficiar Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

45 mp

Adresa imobilului: Mun. Cluj-Napoca. Jud Cluj.

Cartea Funciara nr

UAT

Cluj-Napoca

O

O

o

UD

co

CO

CD

CD

CO

CO                                       1

588950


O o co


o co


Nr. parcela

2Cc Total


Categoria de folosința

Curți ConstrucțiiA. Date referitoare la teren


Suprafața mp

45 mp

45 mp


Valoarea de impozitare


588950


o UD 00


CD co


Mențiuni


Teren aferent construcției garaj.=3 CXSCUfe /


CERT


—r

I

\ Stan Sabin CExecutant:

SC GENERAL TOPO WEST SRL

Se confirma suprafața din măsurători si Introducerea imobilului in baza de date

Anexanr. 13

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR TERITORIUL

Mun. Cluj-Napoca. Jud. Cluj.

A. SITUAȚIA CONFORM C.F.

Nr. C.F.

Nr. Topo.

Nr. Cad.

Suprafața

(mp)

Ramura de folosință

Proprietari

283849

Cluj-Napoca

20470/2/1

15842

605

„ Altele ”

STATUL ROMAN IN ADMINISTRAREA OPERATIVA A

STATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

TOTAL SUPRAFAȚĂ

605

Nota: Intabulare, drept de Servitute de trecere in favoarea imobilului cu nr. topo 20470/2/2 din CF 4899.

b. sn

TJATIA VIITOARE - Dezmembrare imobil

Nr. C.F.

Nr. Topo.

Nr. Cad.

Suprafața

(mP)

Ramura de folosință

Proprietar

283849

Cluj-Napoca

20470/2/1/1

560

„ Curți construcții ”

STATUL ROMAN IN ADM1N1STI

Larea OPERATIVA A

Nou

Cluj-Napoca

20470/2/1/2

45

„ Curți construcții ”

STATUL POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

TOTAL SUPRAFAȚĂ

605

Nota: Intabulare, drept de Servitute de trecere in favoarea imobilului cu nr. topo 20470/2/2 din CF 4899. Imobilul cu nr. topo. 20470/2/2 este încadrat in totalitate in imobilul cu nr. topo. 20470/2/1

Data: 15.05.2012

Cluj-Napoca