Hotărârea nr. 294/2016

Hotărârea 294/2016 - Însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 215093/45/17.05.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind însușirea documentației tehnice de înscriere a suprafeței imobilului teren-curte, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul teren-curte situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104, cu nr. topo. 1126/4, cu suprafața din acte de 572 mp., înscris în CF nr. 279653 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 71985), în favoarea Statului român, în cotă de

17800/57200 parte, Dan-Claudiu-Lucian, în cotă de 1698/57200 parte și, 1063/57200 parte,. Jucan -soția-Tucan ■Mârilena-Silvia/'în'cotă <ie 8039/5.72âQ-parte4. Seceleanu<.Mircca_ și soția       ,


Seceleanu Liana Sorina, în cotă de 28600/57200 parte, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 551 mp.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 104, întocmită de PFA Vădan Mihai-Adrian, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Ec. Dan -ștefan TarceNr. 294 din 17 mai 2016

nJntQrQrpQ q     arlrtrttatS rn 1 Q voturi

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 294/2016

ANEXA NK. 1.33 la regulament

MEMORIU TEHNIC

  • •  Adresa imobil: Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 104, jud. Cluj.

  • •  Tipul lucrării: Actualizare date tehnice imobil.

  • •  Scurtă prezentare a situației din teren; Imobilul este localizat in Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 104, jud. Cluj, avand categoria de folosința curți construcții, in suprafața de 572 mp in acte si 551 mp masurata. Imobilul se afla in intravilanul localității Cluj-Napoca avand nr. topografic 1126/4, imobilul fiind imprejmuit in totalitate cu gard de beton si plasa. In urma măsurătorilor s-a constatat ca suprafața reala a acestui imobil este de 551 mp adica cu 21 mp mai puțin decât suprafața din acte, in urma verificării vecinătăților s-a constatat ca vecinii sunt poziționați bine din punct de vedere a limitelor de proprietate iar gard care oferă limita de proprietate a imobilului este construit de minim 20 de ani. Ca urmare minusul de suprafața este probabil o eroarede inscriere in CF, datorita faptului ca acest imobil nu a fost masurat vreme îndelungata si avand in vedere metodele rudimentare de întocmire a documentațiilor din timpurile trecute.

înaintam aceasta documentație in vederea semnării de către Primăria municipiului Cluj-Napoca a declarațiilor necesare pt a face documentația de actualizare date tehnice imobil, in sensul atribuirii de număr cadatral imobilului descris mai sus, avand in vedere cota de 17 800 / 57 200 înscrisa in CF la Bl.

  • •  Operațiuni topo-cadastrale efectuate*:

S-a folosit un aparat GPS marca HiTarget V30H32, sistemul ROMPOS si metoda RTK pentru determinarea punctelor de stafie SI si S2, precum si stafia totala Leica' TS02 pentru determinarea detaliilor de teren. Calculul suprafețelor, inventarul de coordonate si propunerea de dezmembrare se regăsesc in cuprinsul prezentei documentații.-- -      ..      .             ;

Sistem de proiecție: Stereo70.

INVENTAR COORDONATE

Imobil

Nr. Pct.

X [m]

Y

[m]

1

585169.026

392679.311

2

585150.783

392683.559

3

585152.245

392689.946

4

585153.756

392696.334

5

585156.017

392705.472

6

585156.715

392707.245

7

585157.806

392708.700

8

585159.382

392709.626

9

585161.262

392710.057

10

585163.090

392709.683

11

585170.973

392706.800

12

585177.870

392704.204

C1

---

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

14

585163.769

392701.017

15

585161.945

392695.417

16

585162.268

392695.312

17

585160.958

392691.290

18

585160.578

392691.413

19

585153.933

392686.364

20

585158.572

392686.482

21

585157.959

392684.600

22

585163.958

392682.645

23

585164.525

392684.385

24

585168.471

392683.100

25

585172.751

392696.241

26

585171.620

392696.609

27

585172.685

392699.880

28

585169.195

392701.017,

29

585168.675

392699.419

T.n \4.C7v?


KJ - .4 rx.<z-n^^ .ZA'ZWfcSe"a Ro-SB.


Mr-Al >■

4 Ing.V


CALCULUL ANALITIC AL SUPRAFEȚELOR

Imobil

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

585169.026

392679.311

18.731

2

585150.783

392683.559

6.552

3

585152.245

392689.946

6.564

4

585153.756

392696.334

9.414

5

585156.017

392705.472

1.905

6

585156.715

392707.245

1.819

7

585157.806

392708.700

1.828

8

585159.382

392709.626

1.929

9

585161.262

392710.057

1.866

10

585163.090

392709.683

8.394

11

585170.973

392706.800

7.369

12

585177.870

392704.204

26.417

S=551mp P=92.788m


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

14

585163.769

392701.017

5.890

15

585161.945

392695.417

0.340

16

585162.268

392695.312

4.230

17

585160.958

392691.290

0.399

18

585160.578

392691.413

5.310

19

585158.933

392686.364

0.380

' 20

585158.572

392686.482

1.979

21

585157.959

392684.600

6.310

22

585163.958

392682.645

1.830

23

585164.525

392684.385

4.150

24

585168.471

392683.100

13.820

25

585172.751

392696.241

1.189

26

585171.620

392696.609

3.440

27

585172.685

392699.880

3.671

28

585169.195

392701.017

1.680

29

585168.675

392699.419

SJ60

S=171mp P=59.778m
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:500


Nr. Cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

551

str. Republicii nr. 104, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT |

Cluj-Napoca

A. Date referitoare la teren

• Nr. Parcela

1


Categoria de folosința Cc

Total


Suprafața (mp) 551 551


Valoarea de impozitare (lei)


Mențiuni


Imobil imprejmuit cu gard de plasa


B. Date referitoare la construcții


Cod. constr.
CI -Casa


uprafața totală măsurată a imobilului = 551 mp

Suprafața din act=572 mp


Mențiuni


tșjda

Confirm exceptarea masurțcgloi întocmii/documentați
Inspector:

Confirm introducerea imobilului in baza de dat și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parata


Data.• în situația in exjstf dastrale pentru imobilele vecine. în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar in lipsa numărulurcadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.


Nr. Cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

551

str. Republicii nr. 104, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT |

Cluj-Napoca


A. Date referitoare la terenSuprafața (mp) 551 551B. Date referitoare la construcțiiValoare de impozitare (lei)


CI -Casa


Șup.rafața totală măsurată a imobilului = 551 mp

Suprafața din act=572 mp


y ’r

Executant: zfna. Vadan'Mihai Confirm executarga.jtiasurătorilor la'tere întocmirii docui

aceMențiuni


Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date int și atribuirea numărului cadastral


Semnătura și parafa


ÎSemnăturași.ștamp^

______ _____ ________________________________

• in situata în care exîstărn'ifrnere cadastrale pentru imobilele vecine, în locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar în lipsa numărului cadastral numărul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.


Data.Nr. Cadastral

Suprafața masurata (mp)

Adresa imobilului

551

str. Republicii nr. 104, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

UAT

Cluj-Napoca


58515C58515C


A. Date referitoare la teren

Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

551

Imobil împrejmuit cu gard de plasa

Total

551

B. Date referitoare la construcții

Cod. constr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoare de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

171

CI -Casa

Total

171

-

Suprafața totală măsurată a imobilului = 551 mp

Suprafața din act=572 mp                          ■ *  /

- ■

Executant: Mg' Vadan Mihai Ad'rta'r\

Confirm executarea măsurătorilor la-.t^rpq.-lorecțitUdinea// întocmirii dociynentației cadastrale șlcorasponde^ta// acesteia cujeșlitațea ’djnjșrenl s 2 Seftinăt'dra și Ștampila) It.Vzi' i VI    va dan y\ *7

--7---------Z -V/

Inspector:                 /

Confirm introducerea imobilului în baza de date integra și atribuirea numărului cadastral r3\

Semnătura și parafa         \

Data.................

â

''f'îTcV11

Lf u k -

Ștampila 8CPI

care exista,numere cadastrare-pentru imobilele vecine, in locul numelui vecinului se va trece numărul cadastral, iar număruluLcadâstrarriu.mârul topografic sau numărul administrativ. Suprafețele se rotunjesc la metru pătrat.ANCEI

suTWNAi. a ■Oyc *, ti f«lfc»CITa»BtW»WMA»A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                                                       Nr. CF vechi: 71985

Adresa: Cluj-Napoca, Strada Republicii, nr. 104

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topograflc

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 1126/4

Din acte: 572; Măsurată:-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 279653-C1CONSTRU.CTIA CI IN CF 279653-C1

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

911 / 28.01.1992

Sentința civila nr. 3506, din 24.07.1991, emis de JUDECĂTORIA CLUJ

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin H0TARARE JUDECĂTOREASCA, cota actuala 17.800 / 57.200

Al        I

(provenita din conversia CF

71985) cota af. ap. 1

1) STATUL ROMÂN

62276 / 09.05.2014

Act notarial nr. 347, din 08.05.2014, emis de POPA ANCA GABRIELA, act administrativ nr. 45576/02-04-2014 emis de OCPI CLUJ;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de moștenire, partaj șl dezmembrare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1.698/ 57.200

Al

cota de 16,98/572 parte aferentă apartamentului nr. la

1) DAN CLAUDIU LUCIAN, bun propriu

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de moștenire, partaj șl dezmembrare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1.0637 57.200

cota de 10,63/572 parte aferentă apartamentului nr. lb

1) dan claudiu lucian, bun propriu

138758 / 01.10.2014

Act notarial nr, 2939, din 30.09.2014, emis de Lupea Marian® .

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 8.039/ 57.200

Al        |

cota 80,39/572 parte teren aferent ap. 1

' * ... . .. . 1

  • 1) JUCAN VASILE, Și SOția

  • 2) JUCAN MARILENA - SILVIA, bun comun

911 / 28.01.1992

Sentința civila nr. 3506, din 24.07.1991, emis de Judecătoria Cluj

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare și partaj, dobândit prin HOTARARE

JUDECĂTOREASCA, cota actuala 28.600 / 57.200

Ăl    “  ’

(provenita din conversia CF 71985) cota af ap. 2

  • 1) SECELEANU MIRCEA, șl SOția

  • 2) SECELEANU LIANA SORINA, bun comun


C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramlntele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

139038 / 18.12.2012

Act notarial nr. 1565, din 17.12.2012, emis de POPA ANCA GABRIELA

CI

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGER, pentru porțiunea de sub B 6

Al

1) DAN FLOAREA

asupra cotei de sub B8, B9Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 2
TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada

Nr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 1126/4

-

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 279653-C1CONSTRUCTIA CI IN CF 279653-C1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.


Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

Curți construcții

DA

Din acte: 572; Masurata:-

.. ..J*-

-


Nr. Crt.

$ Număr

Destinația

Supraf. (mp)

Situație

Observații / Referințe

*A1.1

Top: 1126/4-C

construcții de locuințe

Din acte: •; Masurata:-

Cu acte In CF colectiva 2796S3-C1

C4S4

i .

* Aceasta construcție este înscrisa intr-o carte funciara proprie

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2MOKW*^

i *

â. .^£ ’ I


se/zvicn t>e r-s&itCMtt

Benvfi

■•du/. 4o5 /

»&• 74<?v/z7j ■ nQ a. Aft2s

_

•\brhe

Jrmn .

htfa'w-

iM. ' 6'~o

/•'XW

i\<j .C ^co

®o/ ■.