Hotărârea nr. 292/2016

Hotărârea 292/2016 - Modificarea și completarea Hotărârii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 77/2000 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211693/453/16.05.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii nr. 77/200 ;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale art. 874, 875 și 879 Cod Civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c" al. 5 lit. „b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 77/2000 (atribuirea unui teren), în sensul că se atribuie în folosință gratuită, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mihail”, CUI 14076467, terenul în suprafață de 1700 mp., identificat ca parte din imobilul în suprafață totală de 56555 mp., cu nr. cadastral 261408, înscris în CF nr. 261408 Cluj-Napoca, în favoarea Statului român, ca urmare a edificării construcției "Biserica ortodoxă română cu hramul Sfântul Arhanghel Mihail”.

Art. II. Se completează Hotărârea nr. 77/2000 cu trei noi articole, după cum urmează:

”Art. 2. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu f.n., astfel:

- teren intravilan în suprafață de 56555 mp., cu nr. cadastral 261408, înscris în CF nr. 261408 Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român și construcția biserică, edificată în anul 2014, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperită cu tablă, compusă din: demisol compus din camera centrală termică, birou, magazie, sala de întruniri și bibliotecă, cu suprafața utilă totală de 243,00 mp, cu suprafața construită de 332 mp.; parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos și altar, suprafața utilă totală de 205,70 mp, suprafața construită de 393 mp.; suprafața construită desfășurată de 815 mp.; construcția nu deține certificat de performanță energetică; nu deține lift; construcția va fi înscrisă în CF nr. 261408 Cluj-Napoca, în proprietatea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mihail”.

Art. 3. Se aprobă dezlipirea imobilului în suprafață de 56555 mp., teren intravilan identificat cu nr, cadastral 261408 și construcția biserică, edificată în anul 2014, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperită cu tablă, compusă din: demisol compus din camera centrală termică, birou, magazie, sala de întruniri și bibliotecă, cu suprafața utilă totală de 243,00 mp, cu suprafața construită de 332 mp.; parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos și altar, suprafața utilă totală de 205,70 mp, suprafața construită de 393 mp.; suprafața construită desfășurată de 815 mp., imobil înscris în CF nr. 261408 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român asupra terenului și drept de proprietate în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mihail” asupra construcției, astfel:

- teren intravilan în suprafață de 1489 mp., cu nr,.. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj- Napoca;

  • - teren intravilan în suprafață de 53366 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj- Napoca;

  • - teren intravilan în suprafață de 1700 mp., și construcția biserică, edificată în anul 2014, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperită cu tablă, compusă din: demisol compus din camera centrală termică, birou, magazie, sala de întruniri și bibliotecă, cu suprafața utilă totală de 243,00 mp, cu suprafața construită de 332 mp.; parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos și altar, suprafața utilă totală de 205,70 mp, suprafața construită de 393 mp.; suprafața construită desfășurată de 815 mp., cu nr. cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca asupra terenului și drept de proprietate în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mihail” asupra construcției, având înscris ca sarcini dreptul de folosință gratuită asupra terenului, în favoarea Parohiei Ortodoxe „Sfântul Mihail”.

Art. 4. Se însușește documentația tehnică de înscriere a construcției și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu f.n., întocmită de PFA Cosma Florin, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 77/2000 rămân neschimbate.

Art. IV. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Secretarulm;

țmici

Jr. Aurora^


Nr. 292 din 17 mai 2016

Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 292/2016

PRiMÂRIA MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

16. MAI. 2016


Nr.WW


UAT Cluj-Napoca

A. SITUAȚIA CONFORM CF

Nr. cri

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

CF

Cad.

mp

1

261408

261408

Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu

56555

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

TOTAL SUPRAFAȚA

56555

B. SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ATRIBUIRE

Nr. crt

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

CF

Cad

mp

1

261408

261408

Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu

56555

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

Drept de folosința gratuita, pe termen de 49 ani, in suprafața de 1700 mp, in > favoarea Parohia Ortodoxa Romana

Sfanțul Mihail.

)

TOTAL SUPRAFAȚA

56555

C. SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ ÎNSCRIEREA CONSTRUCȚIEI


Număr

CF

261408


Cad

261408


Descriere imobil

Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu


Biserica, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperita cu tabla si compusa din:

  • -  demisol compus din camera centrala termica, birou, magazie, sala de întruniri si biblioteca, toate cu suprafața utila Su=243.00 mp. Suprafața construita Sc= 332 mp;

  • - parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos si altar, toate suprafața utila Su=205.70 Suprafața construita Sc= 393 mp. Suprafața construita desfasurata Scd= 815 mp.

Construcția nu deține Certificat de Performanta Energetica. Nu deține lift. Construcția afost edificata in anul 2014,_______________________________

TOTAL SUPRAFAȚA


Supr, mp 56555


Proprietari


SarciniStatul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca


Drept de folosința gratuita, pe termen de 49 ani, in suprafața de 1700 mp, in favoarea Parohia Ortodoxa Romana Sfanțul Mihail.


A. SITUAȚIA PROPUSA - DUPĂ DEZMEMBRARE

Nr. crt

Număr

Descriere imobil

Supr.

Proprietari

Sarcini

CF

Cad

mp

1

Nou

Nou

Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu

1489

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca

2

Nou

Nou

Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu

53366

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-NapocaNou


Nou


Teren intravilan Strada Aurel Vlaicu


Biserica, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperita cu tabla si compusa din:

  • - demisol compus din camera centrala termica, birou, magazie, sala de intruniri si biblioteca, toate cu suprafața utila Su=243.00 mp. Suprafața construita Sc= 332 mp;

  • - parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos si altar, toate cu suprafața utila Su=205.70 m. Suprafața construita Sc= 393 mp.

Suprafața construita desfasurata Scd= 815 mp. Construcția nu deține Certificat de Performanta Energetica. Nu deține lift. Construcția afost edificata in anul 2014.


TOTAL SUPRAFAȚA


1700


56555


întocmit^,;-
■■
; CoSîna EJorii
-       . .                      f.’*'
r4 j.i

Statul Roman in administrarea Consiliului Local Cluj-Napoca Parohia Ortodoxa Romana Sfanțul Mihail


Drept de folosința gratuita, pe termen de 49 ani, in suprafața de 1700 mp, in favoarea Parohia Ortodoxa Romana Sfanțul Mihail

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1:2500


1 0.43m


Lotul 3
53366 mp

A. Date referitoare la teren


gjWSJOO

P&5400

I Nr.

parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

1700

Parțial imprejmuit.

Total

1700


B. Date referitoare la construcții


Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CSA

375

Biserica, din zidărie de cărămidă, pe fundație din beton, acoperita cu tabla si compusa din:

  • - demisol compus din camera centrala termica, birou, magazie, sala de întruniri si biblioteca, toate cu suprafața utila Su=243.00 mp. Suprafața construita Sc= 332 mp;

  • - parter compus din pridvor, hol, pronaos, naos si altar, toate cu suprafața utila Su=205.70 m. Suprafața construita Sc= 393 mp. Suprafața construita desfasurata Scd= 815 mp.

Construcția nu deține Certificat de Performanta Energetica. Nu deține lift. Construcția afost edificata in anul 2014.

Total

375

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1700 mp

_________Suprafața din act= 1700 mp_________

Inspector:


Executant: Cosma florin


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și ■corespondența acesteia cu realitatea din teren.


- ■ , Semnătura și ștampila

; .   :          Data: 13/05/2016


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.


Ștampila BCPINr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1700

Cluj-Napoca, Str. Aurel

Vlaicu FN, intravilan

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca

Plan de amplasament și delimitare a imobilului

Scara 1: 1000

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1489

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu FN, intravilan

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Q

Cluj-Napoca

O

CD

00

LO


O o r-

oo LO


395300


395400


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

• 1489

Teren parțial imprejmuit.

Total

1489

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1489 mp Suprafața din act = 1489 mp


Executant: Cosma Florin


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea . din teren.; , Semnătura și ștampila


Inspector


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.


Ștampila BCPI

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI Scara 1: 2500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

1700

Cluj-Napoca, Str. Aurel

Vlaicu FN, intravilan


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca10.43m


Lotul 3
53366 mp


A. Date referitoare la teren


S9&400

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

1700

Teren imprejmuit.

Total *

1700

T


B. Date referitoare la construcții


Cod Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 1700 mp Suprafața din act = 1700 mp

Executant: Cosma florin

Confirm executarea măsurătorilor la teren,<c.oj£Gțitudinea întocmirii . .dpensfentapeîlcadastrale și corespondența acesteia’.cu.realitatea din

' ■ t O &?*■ '?• 4 T ■

■. ț- ■        ( Semnătura și ștampila

Data: 13/05/2016

Inspector:

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.

Semnătura și parafa, /o/* / Ștampila BCPI                         Data: 13/05/20(16 3O o a> fxPLAN DE AMPLASAMENT ȘT DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1:2500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

53366

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu FN, intravilan


Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

Cluj-Napoca

Pavilion «xpozitionol


su oarob°A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categoria de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

53366

Parțial imprejmuit.

Total

53366

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 53366 mp Suprafața din act = 53366 mp

Inspector:


Executant: Cosnta florin


Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondențaaccșteia cu realitatea din rerep.

■ț.■.

ățura și ștampilai-

\^' 2 S§ Zn!


Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral.


Ștampila BCPI


Semnătura și parafa


Data: 13/05/2016
Plan de amplasament și delimitare a im cu propunerea de dezlipire  Scara 1: 2500

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

261408

56555

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu FN, intravilan


Nr. Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Teritorială (UAT)

261408

Cluj-Napoca


str. Aurel Wcu

195500[396100

Situația actuală (înainte de dezlipire)

Situația viitoare

(după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața

(mp)

Cat. de folosință

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Supr. (mp) •

Cat. de folosință

Descrierea imobilului

261408

56555

CC

Teren parțial imprejmuit.

1489

CC

Teren parțial imprejmuit.

1700

CC

Teren parțial imprejmuit.

53366

CC

Teren parțial imprejmuit.

Total

56555

-

-

-

56555

-

-

Executant: Cosma Florin

Confirm executarea măsurătorilor la teren, , corectitudinea întocmirii documentației cadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

,/e-

' ’ ~                        §,amP*'a

Confir

Inspector

m introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data 13/05/2016


//