Hotărârea nr. 288/2016

Hotărârea 288/2016 - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking „Hasdeu”, str. Păstorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca.


Consiliul local al

Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

Parking „Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Parking „Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 189.025/445/27.04.2016 al Direcției tehnice, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Parking „Hasdeu”, str. Pastorului nr.67-69 din municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Parking „Hasdeu”, str. Pastorului nr.67-69 din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor


Secretarul

Jr.


Nr. 288 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexa Ia Hotărârea nr. 288/2016


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Parking “Hasdeu”, str. Pastorului nr. 67-69 din municipiul CIuj-Napoca“

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Complex studențesc “Hasdeu” - str. Pastorului nr. 67-69

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției, conform devizului general, prețuri 26 aprilie 2016 : 25.528.165 lei (fără TVA) din care C+M:                         22.571.742 lei (fără TVA)

Regim de înălțime: S+2D+P+3E+T

Suprafața construită la sol: 1.476,80 mp

Suprafață desfasurata: 11.389,25 mp

Suprafața utila: 10.402,53 m.

Finanțarea investiției se face din veniturile proprii ale Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor si transfer de la bugetul local.

Durata de realizare a investiției: doi ani.

/O A\

-- âl^erfdrM^iwTtjĂ ;i, care face rX Mi L )


Acești indicatori tehnico-economici sunt în conformitate cu devi: parte integrantă din prezenta hotărâre.