Hotărârea nr. 287/2016

Hotărârea 287/2016 - Aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivulului de investiții „Parking Hasdeu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Protocolului de asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea si utilizarea obiectivului de investiții „Parking Hasdeu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului de investiții „Parking Hasdeu”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188.027/445/27.04.2016 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea Protocolului de Asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului de investiții „Parking Hasdeu”;

Reținând prevederile art. 36 alin. 7 lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 693 și următoarele din Noul Cod Civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Cluj-Napoca și a Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor cu Universitatea Babeș-Bolyai, în scopul edificării, finanțării, administrării și utilizării obiectivului de investiții „Parking Hasdeu”.

Art. 2. Se aprobă Protocolul de Asociere privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului de investiții „Parking Hasdeu”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează domnul Emil Boc să semneze protocolul de asociere prevăzut la art. 2, în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor și Serviciul juridic, contencios.


Secretarul

Jr. Aurora


Nr. 287 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi

Anexă la Hotărârea nr. 287/2016

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONSILIUL LOCAL

Nr.________din___________


UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI

RECTORAT

Nr.__________ din________


PROTOCOL DE ASOCIERE

privind edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului de

investiții „Parking Hașdeu”

încheiat la data de____________

Preambul

Având în vedere prevederile Protocolului de asociere încheiat la data de 25.09.2012 între Universitatea Babeș-Bolyai și Municipiul Cluj-Napoca, al cărui scop l-a constituit elaborarea studiului geologic, a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, premergătoare realizării în parteneriat public-public a obiectivului de investiții "Parking Hasdeu”, se încheie prezentul act care constituie decizia comună pentru edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului propus, în baza principiilor de parteneriat.

Părțile

1. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI", cu sediul în Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, cod fiscal 4305849, reprezentată prin Acad. prof. Ioan-Aurel Pop, rector

si

 • 2. MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților,

nr. 3, Județul Cluj, cod fiscal 4305857, reprezentat prin Emil Boc, primar

si

 • 3.

  SERVICIUL PUBLIC DE INTERES LOCAL PENTRU ADM

  PARCĂRILOR, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moțjfc#' Cluj, cod fiscal 24854825, reprezentat prin Vasile Florin Bugnar, (firîn temeiul prevederilor:

- art. 36 alin. (2) lit. e) și alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 184/2012, așa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 327/2012, Hotărârea Consiliului local al Municipiului Cluj-Napoca nr. ......./2016;

- Hotărârea Consiliului de administrație al Universității “Babeș-Bolyai” nr. 16902/30.05.2012, Hotărârea Senatului Universității “Babeș-Bolyai” nr. 12336/2015, Hotărârea Consiliului de administrație al Universității “Babeș-Bolyai” nr. 5259/22.03.2016 și Hotărârea Senatului Universității “Babeș-Bolyai” nr. 12336/18.04.2016.

Părțile convin să încheie prezentul act, în următoarele condiții:

Art. 1. Scopul și obiectul asocierii:

 • 1.1. Scopul asocierii îl constituie edificarea, finanțarea, administrarea și utilizarea obiectivului de investiții “Parking Hasdeu”, pe terenul care face obiectul prezentului protocol. Amplasamentul/imobilul-teren care este destinat construirii parking-ului (care cuprinde suprafața construită și a amenajărilor exterioare, inclusiv zona de protecție și de întreținere a acestuia) este situat în Cluj-Napoca, str. Păstorului nr. 67-69, are o suprafață de 1992 mp. și se află în proprietatea Universității “Babeș-Bolyai”, conform C.F. Cluj-Napoca nr. 24452, nr. top. 12320/1, 12319/1, 12318/1.

 • 1.2. Capacitatea parking-ului va fi de 320 locuri de parcare. Repartiția locurilor de parcare va fi făcută astfel: 238 locuri în folosința exclusivă a studenților proprii ai Universității pe bază de abonament anual al cărui cuantum se va reduce cu 10% din valoarea unui abonament standard local, iar 82 locuri, pentru alte categorii, rezidenți zonali sau vizitatori pe bază de abonament sau taxă de parcare specifică. în cazul în care în termen de 30 de zile de la începerea fiecărui an universitar, în funcție de structura acestuia, solicitările studenților vor fi mai puține decât cele 238 de locuri repartizate, operatorul va aloca diferența altor categorii de solicitanți în funcție de regulamentul instituit în acest sens, dar studentul va avea întotdeauna prioritate în repartiție în raport cu un solicitant de altă categorie. Administrarea, utilizarea și întreținerea obiectivului de investiție va fi realizată conform Regulamentului aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, document ce va include și prevederile detailiate ale prezentului articol și va fi supus aprobării după consultarea prealabilă a Universității. De la momentul transmiterii către Universitate a Regulamentului, aceasta are la dispoziție 5 zile lucrătoare pentru a comunica punctul de vedere referitor la prevederile Regulamentului.

 • 1.3. Obiectul protocolului de asociere constă în stabilirea contribuțiilor părților, precum și a responsabilităților ce le revin în realizarea prezentei asocieri, inclusiv demersurile privind reglementarea situației juridice a terenului și a construcției ce urmează a se edifica.

Art.2 Contribuția fiecărei părți la realizarea scopului asocierii.

2.1. (1) Universitatea “Babeș-Bolyai” va pune la dispoziția asocierii terenul ce va face obiectul investiției și va consimți, în condițiile aprobării de către Senatul universitar, la încheierea actului autentic privind instituirea dreptului de superficie asupra terenului în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, își rezervă dreptul de a selecta notarul public prin care vor fi derulate demersurile de instituire, respectiv va autentifica actele necesare instituirii dreptului de superficie asupra terenului.

 • (2) Universitatea “Babeș-Bolyai” va întreprinde prin structurile proprii toate demersurile necesare în vederea realizării parking-ului, în calitate de proprietar al terenului, respectiv va completa, semna și ștampila cererile de deviere a rețelelor de gaz și electrice care, în prezent, ocupă amplasamentul parking-ului și cererile necesare întocmirii documentațiilor cadastrale de dezlipire și comasare a parcelelor de teren, fără a suporta costurile acestor demersuri, costuri ce revin celorlalte două părți ale protocolului.

 • (3) Universitatea “Babeș-Bolyai” va întreprinde, de asemenea, demersurile necesare operațiunilor notariale și de carte funciară necesare dezlipirii și comasării, și va suporta taxele și onorariile aferente acestor demersuri. Costurile întocmirii documentației cadastrale vor fi suportate de Municipiul Cluj-Napoca.

 • (4) Universitatea “Babeș-Bolyai” va încheia, dacă este cazul, alte acte care sunt necesare pentru îndeplinirea scopului asocierii în funcție de solicitările și procedurile autorităților de avizare competente, fără a suporta cheltuielile aferente, ce vor cădea în sarcina celorlalte două părți ale protocolului.

(5) Universitatea “Babeș-Bolyai” va consimți la data încheierii actului autentic ca dreptul de superficie să fie constituit pe durata existentei construcției, dar nu mai mult de 99 de ani, cu posibilitatea de prelungire la împlinirea termenului.

 • 2.2. Municipiul Cluj-Napoca va gestiona și coordona execuția parking-ului și va organiza achizițiile publice necesare pentru îndeplinirea scopului protocolului.

 • 2.3. Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, va suporta taxele necesare instituirii dreptului de superficie, va finanța execuția și tot ce derivă din scopul de bază, inclusiv devierea rețelelor existente de pe amplasament, a obținerii avizelor și autorizațiilor necesare construirii, funcționării și utilizării parking-ului.

 • 2.4. După edificarea obiectivului, Municipiul Cluj-Napoca va deveni proprietar asupra construcției, urmând a institui în favoarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor dreptul de administrare, calitate în care acesta va administra, utiliza și întreține obiectivul de investiție conform Regulamentului aprobat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3. Durata Protocolului

 • 3.1. Prezentul Protocol este valabil pe durata existenței construcției, dar nu mai mult de 99 de ani, începând cu data semnării de către părți, cu posibilitatea de prelungire la împlinirea termenului.

Art. 4. Conducerea și administrarea

 • 4.1. Asocierea va fi coordonată și gestionată de către Municipiul Cluj-Napoca.

 • 4.2. (1) Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, va prezenta Universității “Babeș-Bolyai”, trimestrial sau ori de câte ori aceasta solicită, un raport privind activitățile desfășurate pentru realizarea scopului asocierii, până la finalizarea construcției.

(2) Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, va prezenta Universității “Babeș-Bolyai”, anual, după repartizarea finală a locurilor de parcare, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an, un raport privind activitățile desfășurate pentru realizarea scopului asocierii, după finalizarea construcției și pe toată perioada de exploatare.

 • 4.3. Părțile, prin reprezentanți mandatați în acest sens, se vor întâlni de câte ori este cazul, acolo unde vor conveni, concluziile fiecărei întâlniri fiind consemnate sub semnăturile părților în procese-verbale.

 • 4.4. a) în relațiile cu terții, părțile stabilesc ca Municipiul Cluj-Napoca să realizeze și să deruleze procedurile de achiziție publică necesare și să întreprindă toate demersurile ce cad în sarcina și aria sa de competență pentru îndeplinirea scopului asocierii.

 • b) Orice demersuri legate de regimul juridic al terenului se derulează exclusiv cu aprobarea scrisă a Universității “Babeș-Bolyai”, obținută cu respectarea tuturor procedurilor legale incidente, Municipiul Cluj-Napoca și Serviciul Public de interes Local pentru Administrarea Parcărilor angajându-se irevocabil să nu întreprindă niciun demers instituțional de schimbare a regimului juridic al terenului, respectiv proprietate a Universității “Babeș-Bolyai”.

 • c) Executarea lucrărilor aferente investiției va afecta exclusiv parcela de teren prevăzută în protocol, fără a depăși limitele acesteia și fără a afecta în vreun fel terenurile și clădirile limitrofe aflate în proprietatea Universității “Babeș-Bolyai”, decât cu acceptul scris și prealabil al acesteia.

 • d) Executarea lucrărilor aferente investiției, precum și activitățile derulate în incintele rezultate după finalizarea investiției, nu vor aduce nicio atingere derulării activităților specifice Campusului universitar aflat în proprietatea Universității “Babeș-Bolyai” și nu vor crea perturbări directe sau indirecte ale acestor activități specifice.

Nu pot fi considerate perturbări aduse activităților specifice Campusului acele incoveniente rezultate din funcționarea normală, precum și cele necesare pentru realizarea scopului obiectivului de “Parking Hasdeu”.

Activitățile specifice Campusului universitar sunt următoarele: cazare studenți, activitate de cantină, activitate de întreținere a căminelor, activitatea de spălătorie, activitate de studiu și pregătire a studenților, circulație pietonală și a autovehiculelor.

 • 4.5.   Operațiunile financiare aferente realizării scopului asocierii vor fi derulate prin Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.

Art. 5. Modificarea Protocolului

 • 5.1. Orice modificare sau completare adusă Protocolului va putea fi făcută în limitele legislației române, prin acte adiționale ce vor face parte integrantă din prezentul Protocol.

 • 5.2. Partea care are initiațiva modificării și/sau completării Protocolului va transmite în scris celorlate Părți, spre analiză, motivele concrete ce determină această solicitare, precum și propunerea ce face obiectul modificării.

 • 5.3. Asocierea cu alte persoane juridice la realizarea obiectivului va fi făcută numai cu acordul scris al Părților și cu respectarea procedurilor legale incidente. Părțile stabilesc că asocierea cu persoane fizice este exclusă pe toată perioada de valabilitate a protocolului.

Art. 6. încetarea Protocolului

 • 6.1. Prezentul Protocol încetează în următoarele cazuri:

 • a) de drept, la expirarea duratei de asociere, dacă părțile nu convin prelungirea acesteia și a dreptului de superficie;

 • b) prin acordul Părților;

 • c)     prin reziliere unilaterală pentru încălcarea obligațiilor asumate de părți, reziliere care, pentru a deveni operantă, părțile stabilesc ca fiind obligatorie intervenția instanțelor de judecată competente, iar până la finalizarea definitivă a cauzei, administrarea parkingului de către Servicul Parcări nu va putea fi suspendată.

Art. 7. Dispoziții finale

 • 7.1. Contribuțiile fiecărei părți așa cum sunt definite la art. 2 vor fi parte integrantă din obiectivul final, respectiv proiectul de investiții "Parking Hasdeu".

 • 7.2. Proiectul tehnic va fi realizat numai în cazul în care indicatorii tehnico-economici ai Studiului de Fezabilitate au fost aprobați de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. Cheltuielile ocazionate de prezentul Protocol rămân în sarcina părții care le-a efectuat. După execuția parking-ului, Municipiul Cluj-Napoca va deveni proprietar al construcției și îsi va exercita îndatoririle prevăzute de art. 2.4 din prezentul Protocol.

 • 7.3. Părțile răspund, în condițiile legii, de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în prezentul Protocol.

 • 7.4. Părțile vor urmări și asigura aplicarea unitară a dispozițiilor legale ce fac obiectul prezentului Protocol.

 • 7.5.  Părțile semnatare se angajează ca orice diferend survenit în aplicarea Protocolului să fie notificat în timp util celorlalte părți, iar remedierea acestuia să fie soluționată pe cale amiabilă, pe bază de consultare și dialog.

Prezentul protocol de asociere s-a încheiat în trei exemplare originale, la data de

______________, câte un exemplar pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONSILIUL LOCAL


S.P.I.L.A.P. UNIVERSITATEA "BABEȘ-BOLYAI"

PRIMAR,


DIRECTOR


RECTOR,


EMIL BOC


VASILE FLORIN BUGNAR Acad. prof. IOAN-AUREL POP

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR

OLIMPIA MOIGRĂDAN

SEF SERVICIU FINANCIAR

CONTABILITATE

TEODORA NICOARA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIV, Ec. IOAN NEAG


SEF SERVICIU JURIDIC

CONTENCIOS

ALINA RUS

SEF BIROU ACHIZIȚII

INVESTIȚII

IOANA TANTAU

DIRECTOR FINANCIAR-

CONTABIL

Ec. ISTVAN PUSOK

DIRECȚIA TEHNICA

DIRECTOR

VIRGIL PORUȚIU

OFICIU JURIDIC

DANA ARDELEAN

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII

LIANA HENȚ