Hotărârea nr. 283/2016

Hotărârea 283/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 212166/453/16.05.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 69 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului, identificat prin nr. cad. 320021, înscris în CF nr. 320021 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Imobilul ..identificat la art. 1 va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul , bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1: Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății. Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

♦                                                                                                              4    '

Nr. 283 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)