Hotărârea nr. 281/2016

Hotărârea 281/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiulului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924,320729 și 307901

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 210459/453/13.05.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr. 1, identificate prin nr. cad. 320924, 320729 și 307901;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea următoarelor imobile în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute în P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014:

• •

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 126 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr.

1, identificat cu nr. cad. 320924, înscris în CF nr. 320924 Cluj-Napoca;.

. v. . fimobfiuMeren.au. suprafața de L039jnp., situat în municipiul;ClujrNapo.ca^stt..Abatorului , Vll. . nr. 1, identificat prin nr. cad. 320729, înscris în CF nr. 320729 Cluj-Napoca;

  • -  imobilul-teren cu suprafața de 675 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Abatorului nr.

1, identificat prin nr. cad. 307901, înscris în CF nr. 307901 Cluj-Napoca

Art. 2. Imobilele identificate la art. 1 vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul. 1-. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 281 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)