Hotărârea nr. 280/2016

Hotărârea 280/2016 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211824/453/16.05.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863 și 1014 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă acceptarea ofertei de donație autentificată sub nr. 1091/13.04.2016, având ca obiect imobilul-teren intravilan, în suprafață de 31 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea Sud, identificat prin nr. cad. 320197, înscris în CF nr. 320197 Cluj-Napoca în proprietatea numitei Barbur Laura-Monica, în vederea asigurării servituților de utilitate publică prevăzute în P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 493/2014.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

-......-        < Art. 2. Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționată la art. 1 va fi intabulat în

.*• . proprietatea. Municipiului,Cluj-Napoca și. va.fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin, domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Se mandatează doamna Horvâth Anna, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 3,. Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Secretarul Jr. Aurora


Nr. 280 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)