Hotărârea nr. 28/2016

Hotărârea 28/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 317445, înscris în C.F. nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

C’luj-Napoca, a imobilului-teren cu nr. cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren cu nr. cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37980/453/29.01.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren cu nr. cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180;

Reținând dispozițiile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562, 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă preluarea în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. urmare a Declarației de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 176/27.01.2016, a imobilului-teren cu suprafața de 323 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180, identificat cu nr. cadastral 317445, înscris în CF nr. 317445 Cluj-Napoca, în vederea reglementării profilului de servitute publică, conform PUG aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 28 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)