Hotărârea nr. 265/2016

Hotărârea 265/2016 - Aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 25/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 25/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea completării Anexei la Hotărârea nr. 25/2010, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015 (aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 94536/07.03.2016 al Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor, organizat ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune aprobarea completării art. 11 al Anexei la Hotărârea nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015, cu un nou alineat, cu următorul conținut: „ In caz de divorț al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele fostului soț care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din regulament, în baza actului doveditor al divorțului și/sau al actului doveditor al partajului”

Reținând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă completarea art. 11 din Anexa ia Hotărârea nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca, modificată și completată prin Hotărârea nr. 316/2015, cu un nou alineat, după cum urmează: „ în caz de divorț al titularului, abonamentul poate fi eliberat pe numele fostului soț care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din regulament, în baza actului doveditor al divorțului și/sau al actului doveditor al

partajului.”


Art II Celelalte prevederi ale Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca rămân neschimbate.

Art. III Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor.


pipiului,

;ca^


Nr. 265 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)