Hotărârea nr. 264/2016

Hotărârea 264/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca ia Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 186324/303/10 mai 2016 al Serviciului Juridic, contencios, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca la Adunarea Generală a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare);

Reținând prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și disp. art. 37 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează domnul Florin Gliga, consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală Ordinară a Asociaților de la Societatea Cartierul Tineretului Cluj S.R.L., convocată pentru data de 19 mai 2016 (prima convocare) și, respectiv, 20 mai 2016 (a doua convocare), în sensul de a vota "împotrivă" pentru punctele lși 2 inscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Florin Gliga, consilier local, Direcția Economică și Serviciul Juridic, contencios.

Nr. 264 din 17 mai 2016

( Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi )