Hotărârea nr. 259/2016

Hotărârea 259/2016 - Aprobarea P.U.Z. Aleea Herculane – pentru construire imobil mixt; beneficiari: S.C. Duncan Estate S.R.L. și S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Aleea Herculane - pentru construire imobil mixt

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Borhanciului -Aleea Herculane - pentru construire imobil mixt - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 169274 din 28.04.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Aleea Herculane, beneficiare: S.C. Duncan Estate S.R.L. și S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L.;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 378899/927 din 04.12.2014, Avizul Arhitectului Șef nr. nr. 368777/ 323 din 28.04.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Aleea Herculane, beneficiare: S.C. Duncan Estate S.R.L.


și S.C. Arvifox Real Estate Solutions S.R.L., în scopul stabilirii și detalierii reglementărilor urbanistice pentru construirea și amenajarea zonei. Zona reglementată propune stabilirea de noi funcțiuni și a reglementărilor de urbanism, după cum urmează:

• UTR= CCI* - Centru de cartier parțial existent în cartierul Gheorgheni - zona delimitată de aleea Herculane - la est, Biserica ”Sf. Dimitrie cel Nou - la Sud, aleea Slănic - la Vest și spațiul verde amenajat - la nord, POT max= 80% și CUT max= 2,2.

Ansamblul mixt - rezidențial, comerț și servicii va avea regimul de înălțime 2S+P+M+7E+R. Clădirile vor fi retrase cu min. 5 m față de limita parcelei nordică și cea estică și cu min. 10 m față de limita vestică și cea sudică.

Circulația auto și pietonală va fi reconfigurată în raport cu vecinătățile, respectiv: aleea Herculane: la profil de 6 m carosabil + trotuare, de la zona reglementată până la str. Unirii și crearea a două legături pietonale între investiție și aleea Slănic. Aleile prevăzute vor fi realizate pe traseul și la profilul propus, pe cheltuiala investitorului, până la recepția investiției.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 259 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi)