Hotărârea nr. 256/2016

Hotărârea 256/2016 - Aprobarea P.U.Z – stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri.


Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 473654/433/309 din 13.04.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru stabilire circulație între Calea Turzii și Zona Plaiuri (PUZ aprobat prin HCL nr. 305/2008);

Având în vedere Avizul nr. 473654/433/309 din 13.04.2016;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, art. 31 -Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (8);

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 alin. (2) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Zonă - în vederea stabilirii circulației între Calea Turzii și Zona Plaiuri, pe teren proprietate particulară, beneficiare: S.C. Citadinia Real Estate S.R.L. și S.C. Betasil S.R.L.

Documentația reglementează:

UTR= Drum - Circulații, profil - 12 m.

Proiectul tehnic de drum va prevedea accese pentru parcelele adiacente noii circulații și realizarea podului.

Circulația propusă va avea acces public nelimitat.

Parcela este grevată de servitutea de utilitate publică propusă prin PUG, profil tip I.A- 54 m, conform Planșei de Reglementări Urbanistice - Unități Teritoriale de Referință, aferent PUG 2014. Suprafața de teren necesară pentru asigurarea servitutii de utilitate publică va fi dezmembrată, înscrisă în CF cu titlu de „drum” și transferată în proprietate publică, conform art. 25 alin.4 din partea a Il-a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 18 luni de la aprobarea noului P.U.G.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 256 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)