Hotărârea nr. 254/2016

Hotărârea 254/2016 - Aprobarea P.U.Z. str. Eclipse-str. Voievodul Glad; beneficiari: Szilagyi Erzsebet, Szilagyi Iosif, Kerekes Ștefan, Andreoiu Gheorghe, Andreoiu Mărioara, Todea Răzvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brândaș Horia Bogdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popîrțac Vasile Aurel, Brînzaș Ana Raveca, Orban Magdalena și Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sâmpălean Raluca Ancuța, Sabău Sabin Marcel, Sâmpălean Răzvan Vasile.

Consiliul local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Eclipse - str. Voievodul Glad

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Eclipsei - str. Voievodul Glad - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 93433 din 27.04.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - str. Eclipsei - str. Voievodul Glad, beneficiari: Szilagyi Erzsebet, Szilagyi Iosif, Kerekes Ștefan, Andreoiu Gheorghe, Andreoiu Mărioara, Todea Răzvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brândaș Horia Bogdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popîrțac Vasile Aurel, Brînzaș Ana Raveca, Orban Magdalena și Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sâmpălean Raluca Ancuța, Sabău Sabin Marcel, Sâmpălean Răzvan Vasile;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 75992/193 din 11.04.2014, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 200426/1078 din 27.01.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, art. 31 -Reglementarea dispozițiilor tranzitorii, alin (1), aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - str. Eclipsei - str. Voievodul Glad, beneficiar: Szilagyi Erzsebet, Szilagyi Iosif, Kerekes Ștefan, Andreoiu Gheorghe, Andreoiu Mărioara, Todea Răzvan Adrian, Todea Maria-Claudia, Kerekes Istvan Gabor, Kerekes Etelka, Brânzaș Horia Bogdan, Tarcea Emanuel Narcis, Tarcea Diana Maria, Popîrțac Vasile Aurel, Brînzaș Ana Raveca, Orban Magdalena și Orban Radu, Csora Camelia Cristina, Orbesteanu Cristinel, Sâmpălean Raluca Ancuța, Sabău Sabin Marcel, Sâmpălean Răzvan Vasile, în scopul parcelării și detalierii reglementărilor de urbanism în vederea construirii și amenajării zonei. Pentru zona reglementată se propun următoarele:

UTR=Li - Locuințe individuale, semicolective cu regim redus de înălțime și servicii Indicatori urbanistici: POTmax. = 35 %, CUTmax. = 0,9 mp ADC/ mp teren, înălțimea maximă: 12 m. la coamă și 8 m. la cornișă,

Regim de înălțime: S+P+1E+M, S+P+lE+lEr, D+P+M, D+P+lE/lEr; Retragerea față de str. „A”: min. 5 m;

Retragerea față de str. Eclipsei: min. 5 m;

Retragerea față de aleile de acces: min. 3 m;

Retragerea față de limitele laterale: min. 3 m;

Retragerea față de limitela posterioară: min. 6 m.

UTR= V- Zonă verde de protecție, adiacenta cursului de apă.

Indicatori urbanistici: POTmax. = 1 %, CUTmax. = 0,01 mp ADC/ mp teren.

Art. 2. - Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Autorizațiile de construire vor fi emise numai după realizarea rețelelor tehnico-edilitare pe bază de proiecte de specialitate și a străzii „A” la nivel de strat de uzură. Acesta va fi cu acces public nelimitat.

Asigurarea amprizei străzilor Eclipsei și Voievodul Glad la profit tip II. H de 12,00 m se va face prin dezmembrarea topografică și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafețelor de teren necesare asigurării profilului.

Art. 3. - Se aprobă atribuirea denumirii „str. Astrelor”, străzii „A”, proiectate prin PUZ.

Art. 4 - Se aprobă încadrarea str. Astrelor în zona fiscală "D".

Art. 5.- Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de 5 ani de la aprobare.

Art. 6. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 254 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)