Hotărârea nr. 253/2016

Hotărârea 253/2016 - Aprobarea P.U.Z. Ansamblu de locuințe și servicii – str. Între Lacuri nr. 12; beneficiară: S.C. ELM Imobilis S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Ansamblu de locuințe și servicii - str. Intre Lacuri nr. 12

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuințe și servicii - str. între Lacuri nr. 12 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 179280 din 28.04.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuințe și servicii - str. între Lacuri nr. 12, beneficiară: S.C. ELM Imobilis S.A.;

Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 190271/467 din 16.07.2014, Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 427492/1075 din 27.01.2015, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile art. 31 alin (2) din R.L.U. aferent P.U.G.;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuințe și servicii - str. între Lacuri nr. 12, beneficiară: S.C. ELM Imobilis S.A., întocmit în scopul stabilirii noilor reglementări aferente funcțiunii propuse în vederea construirii și amenajării zonei.

Prin PUZ se stabilesc reglementări și indici urbanistici pentru noua Unitate Teritorială de Referință, după cum urmează:

UTR CMla-L = zonă mixtă, situată în afara ariilor protejate, destinată ansamblurilor de locuințe și servicii/comerț, cu regim mare de înălțime.

Indicatorii urbanistici: POT max. = 30 % și CUT max. = 2 mp. ADC/ mp. teren; Retragerea față de stradă de min. 5 m.;

Retragerea față de limitele sudică și vestică de min. 7 m.

Accesul va fi făcut din str. între Lacuri, iar pe lungimea frontului proprietății vor fi amenajate locuri de parcare, stație de transport în comun și trotuar.

Art. 2. - Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiara acesteia. Refacerea structurii rutiere tip trotuar în carosabil se va face cu avizul Serviciului Administrare căi publice, de către investitor, în baza unui proiect de drumuri. Trotuarul dinspre stradă și locul de joacă pentru copii vor avea acees public nelimitat iar, în acest sens, va fi prezentată o declarație notarială a proprietarei terenului, anterior eliberării autorizației de construire. Suprafața de teren afectată de amanjarea stației de transport în comun va fi donată municipiului Cluj-Napoca, anterior emiterii autorizației de cosntruire pentru obiectivul propus.

Art. 3. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de trei ani de la aprobare.

Art. 4. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 253 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi)