Hotărârea nr. 25/2016

Hotărârea 25/2016 - Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 295247.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 295247

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului ..Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 295247 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32120/453/26.01.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cadastral 295247;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996. republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă modificarea limitelor de proprietate ale imobilului „Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, teren intravilan cu suprafața de 92060 mp., identificat prin nr. cadastral 295247, înscris în CF nr. 295247 Cluj-Napoca. cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația cadastrală pentru modificarea limitelor de proprietate ale imobilului ..Bulevardul Muncii”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. GENERAL TOPO WEST S.R.L., documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 25 din 4 februarie 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


1

1

Si

1'

i t

PLAN DE

AMPLASAMENT SI

scara: 1:2

DELIMITARE A IMOBILULUI

000

J

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului:

92060 mp

Mun.Cluj-Napoca, B-dul Muncii. Jud. Cluj

i

Cartea Funciara nr.

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

»

Cluj-NapocaNr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

Dr

92060

Drum

Total

92060

Mențiuni


Destinația


exscute


O WEST S.R.L.

e)


A/r7g j,ăsii^țpri!orla -r- vr linea rntocmlfflHR/ttjnentațieEcadaștrate^i- .  _

corespondența acesteia^tu.rbafftatea dinterer.


3232^ 32323 T.f?


• z\'        .

\. X X ■ V \      .


.133 l{

>23 76

32J kf

□23 50f                 ;                   -•                ..        .’   .

TEHNOMAG-CUC e t a j ’i -ti. hi i».‘ ;ExR iS portc-r e 1 u b s o l-.‘- S


323.8?

‘323.7b. 232/ 53

>?j wa

?p.

1 c -1---------


■fr


J2Z7?*


ipi/z.js


>22 3)


,^333.43

1” -----------

|j-'j77 z v.        x


'3

I

I


■3:3 Vr.


• , ’ s '. •       ., <ftJ ,

■« •     ■"■■>■ n <|>

’ . \ . " C3.

. ’” Âf

*;.< •.W ■ 33K^Șf'.

©■: ' ,® .l jfcx' sUiiJți:»}        J t________

■f ..pV/pV^-. fe’‘\52                      ‘ '

G.{--------


323 22


. v ; l • .

'• .

323^1


t'â ■■

.' '•** •’(

E32-.


322 70


J22 23


322 ?S


3221


TT-W—~ --•■

32JJ5


©32233     oj .  ©$213 ’ ©323 52

x          x          f/.-       y.        X-'


323 71


--<k>~CyJ2JS'

Ojsîp--..

' 323 24 *3’37C

„  .3 22 54

----         3’3 ?3


,323 J.L


yy/n


113 SS


§32333

'23.17 '


t:


311 U


carte funciara nr. 295247

COPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca ‘ yxA. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI


!^«odeN-fn|3* >5

n

oca, Bulevardul Muncii

Nr crt

/■Jft-eadgstfal NrTtopog rafie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

295247

Din acte: 92.060; Masurata: 92.060

-


in

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

112056 / 17.10.2012

Act administrativ nr. 470, din 20.12.2011, emis de Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca, Hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea funciară a imobilului B-dul Muncii si actualizarea poziției nr 1230 din Anexa 4 la Hotărârea nr 532/2009, Hotărâre nr. 133/14-03-2005 emisă de Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca ; Hotărâre nr. 532/15-12-2009 emisă de Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca; act administrativ nr. 318248/15-10-2012 emis de PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA, documentație tehnică avizată cu nr 112056/17.10.2012 OCPI Cluj-Napoca

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al         |

  • 1) municipiul CLUJ NAPOCA, în administrarea

  • 2) CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, CIF: 4305857

C. Partea III. SARCINI


înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garanție si sarcini

Observații / Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii


Nr. cadastral


295247


Suprafața masurata (mp)» 92.060


Observații / Referințe


"SlJO • 'Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

1

2

15,1

4

5

77,2

7

8

104,0

10

11

71,2

13

14

69,3


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment (m)

2

3

5,4

5

6

41,6

8

9

70,2

11

12

68,0

14

15

191,7


Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment '"(ni)

3

4

23,9

6

7

69,7

9

10

70,5

12

13

73,3

15

16

54,9


Nr crt

Categorie folosința

Intra vilan

Supraf (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte:

Masurata:92.060

nr topografic 929, 16829, 16236, 16830/1/2, 19798/1/2, 16232/2, 16234/2/1/2, 16234/3/2, 16234/4/2, 16555/3/1/2, 16527/2, 16524/2, 16523/2, 16522/2, 16521/2, 16516/1/1/2. 16515/2, 16513/1/2, 16512/1/2, 16511/2, 16510/2, 16509/2, 16507/2, 16506/1/2, 16505/1/2, 16504/1/2, 16503/1/2, 16501/1/2, 16500/1/2, 16499/1/2, 16498/1/2, 16495/1/2, 16494/2, 16493/1/2, 16490/2, 16489/1/1, 16488/1/1/2, 16487/1/1/2, 16732/2, 16733/1/1/2, 16734/1/2, 16736/2, 16737/2, 16818/2

\ Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmenteIor sunt obținute din proiecție in plan.

.** CJ

V •  . • •

v|N        /

^7/

7’- Y*' '7*7

■ Punct incepu

Puncl t sfarsi

Lungime t   segment

(" (m)

Punct incepu

Punct t sfarsi

Lungime segment *“(m)

Punct incepu

Punct t sfarsit

Lungime segment ■" (m)

ie

1

7            60,8

17

11

60,0

19

29,4

1

i<

2(

3            24,8

2C

42,1

21

22

38,2

2;

2.

3            47,1

23

22

55,2

24

25

47,1

25

2(

5            20,5

26

27

48,7

27

26

76,5

28

2'

44,4

29

3C

12,5

3C

31

13,0

31

31

8,4

32

37

30,4

33

34

28,6

34

31

10,5

35

36

10,5

36

37

16,1

37

38

20,3

38

39

39,1

39

40

31,7

40

41

67,7

41

41

63,5

42

43

29,6

43

44

32,9

44

45

35,5

45

46

56,1

46

47

44,9

47

46

34,6

48

49

20,3

49

5C

50,5

50

51

57,1

51

52

38,4

52

53

39,0

53

54

14,0

54

55

21,7

55

56

48,8

56

57

40,3

57

58

56,5

58

59

46,8

59

60

56,2

60

61

62,5

61

62

48,0

62

63

49,8

63

64

15,9

64

65

13,4

65

66

28,7

66

67

4,1

67

68

20,6

68

69

4,9

69

70

55,7

70

71

45,8

71

72

76,5

72

73

155,2

73

74

77,6

74

75

75,4

75

76

10,8

76

77

30,6

77

78

56,0

78

79

59,7

-

79

80

18,8

80

81

42,5

81

82

43,9

82

83

• '6,1-

■ ’ 83

84

15,6

84

85

12,2

85

86

16,9

86

87

17,9

87

88

16,0

88

89

33,4

89

90

18,6

90

91

10,4

91

92

0,8

92

93

23,3

93

94

19,2

94

95

46,4

95

96

20,8

96

97

33,7

97

98

25,4

98

99

5,3

99

100

37,2

100

101

37,0

101

102

10,1

102

103

7,5

103

104

9,9

104

105

7,6

105

106

10,1

106

107

10,0

107

108

9,9

108

109

17,5

Tv

109

110

“ 10,1

110

"UT

15,7

111

112

24,0

w',iiz

’ 113

' ......41,3

11'1

'ri4-

-—  33,r

1T4

'1-"115

•35,1'

115

116

9,2

116

117

29,3

117

118

30,7

118

119

32,0

119

120

7,3

120

121

6,7

i

121

122

64,5

122

123

29,6

123

124

28,1

124

125

54,0

125

126

43,8

126

127

44,2

127

128

49,2

128

129

53,0

129

130

69,2

130

131

116,5

131

132

35,2

132

133

47,3

133

134

49,7

134

135

51,8

135

136

28,0

136

137

42,1

137

138

16,9

138

139

36,4

139

140

47,1

140

141

131,7

141

142

37,7

142

143

11,7

143

144

117,2

144

145

32,8

145

146

14,0

146

147

36,3

147

148

55,8

148

149

38,6

149

150

62,0

150

151

40,3

151

152

22,0

152

153

4,1

153

154

9,1

154

155

22,7

155

156

67,0

156

157

67,3

157

158

44,9

158

159

4,7

159

160

41,4

r

ISO

161

112,7

161

162

49,1

162

163

39,5

153

164

37,3

164

165

37,7

165

166

7,8

166

167

1,6

167

168

1,6

168

169

2,2

169

170

6,2

170

171

14,9

171

172

182,0

172

173

14,3

173

174

31,9

174

175

7,8

1

175

176

35,0

176

177

131,1

177

178

128,6

1

178

179

107,3

179

180

113,5

180

181

17,6

181

182

159,1

182

183

123,7

183

184

23,0

184|   185

59,3

185

186

70,7

186

187

72,3

137|   188

68,7

188

189|

68,6

189

190

80,2

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.             Pagina 3 din 4

Lungime Segmente

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment

(" (m)

190

191

58,8

193

194

22,0

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

191

192

33,2

194

1

6,1

Punct inceput

Punct sfarsit

Lungime segment

(m)

192

193

57,0

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție in plan


♦* Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de proiecție Stereo 70 si sunt rotunjite la 10 centimetri. *** Distanta dintre puncte este formata din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 10 centimetri.