Hotărârea nr. 249/2016

Hotărârea 249/2016 - Aprobarea P.U.D. desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21; beneficiari: Borodi Liviu-Călin și Borodi Aurora-Simona.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 126835 dini 8.04.2016 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21, beneficiari: Borodi Liviu-Călin și Borodi Aurora-Simona;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 375356/433/1049 din 10.02.2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - desființare parțială și extindere construcție existentă pentru spații de servicii la parter și birouri la etaj, str. B.P. Hasdeu nr. 19-21, beneficiari: Borodi Liviu-Călin și Borodi Aurora-Simona, pe o parcelă de teren proprietate particulară.

Documentația reglementează:

  • •  amplasarea construcției pe limitele laterale ale parcelei;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. B.P. Hasdeu;

  • •  staționarea autovehiculelor în incintă, respectând Regulamentul P.U.G. -municipiul Cluj-Napoca, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, Anexa 2.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației trei ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 249 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)