Hotărârea nr. 239/2016

Hotărârea 239/2016 - Însușirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, în favoarea Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului

cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, în favoarea Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 192188/453/03.05.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației tehnice de dezlipire a imobilului cu nr. topo. 6964, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n. și atribuirea, în folosință gratuită, Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2;

Reținând .prevederile Ordinului Directorului General al .Agenției iraționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată și ale art. 874, 875 și 879 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potri\it dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c" al. 5 lit. „b", ,39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n., identificat prin nr. topo. 6964, teren intravilan în suprafață de 3967 mp., înscris în CF nr. 299712 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 1473), în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, având notat sub B2 „Se abnotează din acest CF neformând obiect de circulație publică”, astfel:

- teren intravilan în suprafață de 3059 mp., cu nr. topo. 6964/1, care va fi reînscris în CF nr. 299712 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, având notat sub B2 „Se abnotează din acest CF neformând obiect de circulație publică”;

- teren intravilan în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește documentația tehnică de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iris f.n., întocmită de PFA Lujerdean Silviu-Ciprian, documentație ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a imobilului-teren în suprafață de 908 mp., cu nr. topo. 6964/2, în favoarea Bisericii Române Unită cu Roma Greco-Catolică Iris Cluj-Napoca, în vederea construirii unui lăcaș de cult, pe perioada existenței construcției.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 239 din 17 mai 2016

(hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 239/2016

sc “TOPO CENAN" srl

Autorizația seria RO-B-J nr. 0643 , CLASA III

CONTACT:

BIROU : tel/fax : 0264-561553

Adm. Nicolae Ilie Cenan tel. 0745-691974

Ing. Silviu Ciprian Lujerdean tel. 0740-504603

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT:

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI

DELIMITARE A IMOBILULUI

.                     OBȚINERE H.C.L.: DEZLIPIRE

.  ne-.-   ,            CLUJ-NAPOCA FN., JUD. CLUJ

BENEFICIAR:

BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO CATOLICĂ IRIS

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului având în caietul de evidența nr .

  • 2. Beneficiarul lucrării:

BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO CATOLICĂ IRIS cu sediul în mun. CLUJ - NAPOCA, str. MARAMUREȘULUI nr. 111, jud. CLUJ;

  • 3. Executantul lucrării: S.C. TOPO CENAN S.R.L., având certificatul de autorizare seria RO-B-J , nr. 0643.

  • 4. Obiectivul lucrării : PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA FN, jud. CLUJ.

  • 5. Scopul lucrării: Documentație pentru OBȚINERE H.C.L.: dezlipire.

  • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ - NAPOCA FN., jud. CLUJ.


Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- Extras C.F. nr. 299712 .

(Nr. C.F. vechi: 1473)

Nr. top: 6964 în suprafață de 3967 mp


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMUBILULUI

SCARA 1i500

Nr. cadastral

Suprafața nasurata a Imobilului (mp)

Adresa imobilului

S=908mp

CLUJ-NAPOCA FN. , JUD. CLUJ

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

C.F. NOU NR. (*>

CLUJ-NAPOCA

589100,00


A. Date referitoare la teren


Categorie de


589030,00


5891)30,00


Nr.

parcelă folosință

1


Suprafața (mp)


Mențiuni


Cod


CC

Total


Destinația


Total


908

908


Terenul este parțial împrejmuit.


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construită la sol ("V)


Mențiuni


Suprafața totală măsurată a imobilului "908 mp


SuprafațadhLact = 908 mp


Inspector


----5ar.sv—.

S7       r.xecuianr:,                    ,„*-r ^„X

sceTOPiaeiNAN^LȚ^

_rit           “ autorizare

1-1 Nt.iwx^

^jfjSuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa


-  —->7'zZ*’cT"

Executâht:


3 Seria RO-B-J Nr, 0643,2015 | IS-Sclto R9-\'ConfirmexecgțOpa măsurătorȘoI li tiren, cor4c^tudințG4>0c(ți{țji|i^8(umen{hției cX^ș tr^țdLi c<X0pondcnț8jft(feJeia cu realitatea dt\J^ren LI

Semr® wteF?i ș tâmp ila


Data.


Data: 21.04.2016


Ștampila BCPI


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR - TERITORIUL MUN. CLUJ - NAPOCA SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo

299712 (Nr. C.F. vechi: 1473)

A+l

6964

Teren intravilan în Cluj - Napoca Obs.: Piața proiectată

3967

3640/08.03.1938

Bl. Intabulare, drept de proprietate, comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ

B2. Se abnotează din acest cf. neformând obiect de circulație publică.

NU SUNT.    \*

TOTAL SUPRAFAȚA

3967


SITUAȚIA PROPUSĂ

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

Sarcini

Ser.

cad.

topo

299712 (Nr. C.F. vcclti: 1473)

A+l

6964/1

Teren intravilan în Cluj - Napoca Obs.: Piața proiectată

3059

3640/08.03.1938

Bl. Intabulare, drept de proprietate, comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ

B2. Se abnotează din acest cf. neformând obiect de circulație publică.

NU SUNT.

C.F. NOU

NR. (*)

A+l

6964/2

Teren intravilan în Cluj - Napoca

908

1. Intabulare, drept de proprietate, comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege și dezlipire, cota actuala 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ (în administrarea CONSILIULUI LOCAL .AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA)

CI. Intabulare, drept de folosință gratuită, conform legii, în scopul construirii lăcașului de cult, în favoarea,

1. BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA GRECO CATOLICĂ IRIS

TOTAL SUPRAFAȚA

3967
CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (TOTAL) DR

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i,i+1)

X [m]

Y [m]

303

589085.454

393539.326

3.434

286

589088.738

393538.321

15.135

287

589079.823

393526.090

5.467

288

589076.726

393521.585

3.179

313

589074.076

393523.341

1.888

314

589072.441

393524.286

2.624

315

589070.310

393525.817

0.353

327

589070.023

393525.612

0.753

316

589069.411

393525.174

3.713

326

589066.248

393527.119

23.445

330

589046.277

393539.401

2.000

329

589044.573

393540.449

7.112

317

589038.515

393544.175

0.969

318

589037.733

393544.748

1.037

319

589037.116

393545.582

1.318

320

589036.784

393546.858

1.307

321

589036.951

393548.154

1.314

322

589037.300

393549.421

1.137

323

589037.854

393550.414

4.826

312

589042.647

393549.852

6.656

' 328

589048.112

393546.052

2.0'02

308

589049.756

393544.909

8.901

309

589054.510

393552.434

4.222

310

58^050.926

393554.665

4.534

311

589047.181

393557.221

8.652

312

589042.647

393549.852

4.826

323

589037.854

393550.414

16.765

281

589046.556

393564.744

2.137

282

589048.332

393563.555

10.999

283

589057.375

393557.293

11.276

284

589066.971

393551.371

9.841

285

589075.469

393546.408

2.420

325

589077.536

393545.149

4.000

324

589080.951

393543.067

9.1X

286

589088.738

393538.321

3./3^,

303

589085.454

393539.326

5/8*03

304

589080.478

393542.311

5[7gp

305

589077.406

393537.404

1\TO 1

306

589076.465

393535.901

5.W8>|

307

589081.481

393532.780

1.381/

302

589082.155

393533.985

S (TOTAL)=907.68mp P=217.73^ rcgTIPirĂT

/*      OE

I Sâris RO-B-J Nc 06A>3015 § i               * *             ™

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi: 1473

Adresa: Cluj-Napoca

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6964

Din acte: 3.967; Masurata:-

PIAȚĂ PROIECTATĂ

B. Partea II. PROPRIETAR si ACTE


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate si alte drepturi reale

Observații / Referințe

3640 / 08.03.1938

Act

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, comasație șl prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

________Al________|___________________

(provenita din conversia CF 1473)

1) MUNICIPIUL CLUJ

B2

se abnotează din acest cf neformând obiect de circulație publică

Ăl       |

(provenita din conversia CF 1473)

Anexa Nr. 1 la Partea I TEREN intravilan .

Adresa: Cluj-Napoca

Nr. cadastral

Suprafața maturata (mp)»

Observații / Referințe

Top: 6964

-

PIAȚĂ PROIECTATĂ

* Suprafața este determinata In planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categorie folosința

Intra vllan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografii

Observații / Referințe

1

drum

DA

Din acte: 3.967; Măsurată:-

PIAȚĂ PROIECTATĂ

Pentru acest Imobil exista următoarele cereri nesolutionate:

Nr. Crt.

Nr. cerere

Data cerere

Termen eliberare

Obiect cerere

1

38416

2016-03-04

2016-03-08

Consulta re/Informare

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor Juridice prin care se sting drepturile reale precum sl pentru dezbaterea succesiunilor, Iar Informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționării,

07/03/2016


As/stent-ANA-RAHE


RODAN


Data eliberării,

—1—1—

* >>