Hotărârea nr. 237/2016

Hotărârea 237/2016 - Vânzarea imobilului situat pe B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB Meteor S.R.L.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind vânzarea imobilului situat în B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB METEOR S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB METEOR S.R.L. - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantin Ioan Tomoș, Olâh Emese și Dan Ioan Morar;

Analizând Referatul nr. 194191/04.05.2016 al Comisiei de aplicare a Legii nr. 550/2002 prin care se propune vânzarea imobilului situat în B-dul Eroilor nr. 29 în favoarea S.C. LB METEOR S.R.L.;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Reținând Sentința civilă nr. 2474/2015, încheierea civilă nr.766/CC/2015, Sentința civilă nr,1063/CC/2016 pronunțate în dosarul 403/117/2014, procesul-verbal al Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări servicii, constituită în baza Legii nr. 550/2002, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1081/2015 din data de 21.04.2016, Comunicarea rezoluției Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale sau de prestări servicii constituită în baza Legii nr. 550/2002, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1081/2015, actele înregistrate sub nr. 111210, 110146, 157608/451/21.04.2016 și Adresa înregistrată de S.C. LB Meteor S.R.L. sub nr. 194230/04.05.2016;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin.- 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă vânzarea cotei de 1/2 parte din imobilul construcție situat în Municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 29, înscris în C.F. nr. 286343-C1-U1, nr.cadastral 286343-C1-U1 și suprafața de teren aferentă de 239,5 m.p. parte din imobilul teren înscris în C.F. 286343, nr. cadastral 286343 în favoarea S.C. LB METEOR S.R.L., în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 2474/2015, a încheierii civile nr.766/CC/2015 și a Sentinței civile nr,1063/CC/2016 pronunțate în dosarul 403/117/2014, la prețul de 288.500,76 euro fără T.V.A.

(2) Prețul va fi achitat integral în lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data

efectuării plății.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.


Nr. 237 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi)