Hotărârea nr. 222/2016

Hotărârea 222/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 194467/453/04.05.2016 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și 318302;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 660 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificat prin nr. cad. 318301, înscris în CF nr. 318301 Cluj-Napoca și a imobilului-teren cu suprafața de 1.575 mpsituat în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificat prin nr. cad.. 318302, înscris în CF nr. 318302 Cluj-Napoca, în vederea asigurării servitutilor de utilitate publică prevăzute prin P.U.G., aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014.

Art. 2. Imobilele identificate la art. 1 vor fi incluse în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri..

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 222 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)