Hotărârea nr. 216/2016

Hotărârea 216/2016 - Aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei I din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. pentru anul 2016) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 193336/102/03.05.2016 al Serviciului Resurse umane, prin care se propune aprobarea modificării Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016);

Având în vedere că Agenția Națională a Funcționarilor Publici a transmis Serviciului Resurse umane faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare a Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în urma dezbaterilor care au avut loc și având avizul comisiei de specialitate;

Ținând cont de prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordinul nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice, actualizat, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei 1 din Hotărârea nr. 106/2016 (aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2016), în sensul modificării modalității de ocupare a funcților publice de conducere, vacante, respectiv:

  • - director executiv - trei funcții publice de conducere, vacante, la aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca. din care două funcții la Direcția Generală Poliția locală;

  • - șef birou - nouă funcții publice de conducere, vacante, la aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, din care, două funcții la Direcția Generală Poliția locală, urmând ca acestea să fie ocupate prin promovare.

Art. II. Anexa 1 la Hotărârea nr. 106/2016, modificată, se constituie în Anexa la prezenta hotărâre și face parte integrantă din aceasta.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul Resurse umane.


Nr. 216 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 216/2016


PLANUL DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE pentru anul 2016 (aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca)

Funcția publică

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

Secretar al județului

0

0

0

Secretar al consiliului local

1

1

0

Director general în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, din care:

2

0

2

0

- polițiști locali

1

0

1

0

1

Director executiv în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, din care:

10

7

3

3

0

- polițiști locali

2

0

2

2

0

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

0

0

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale, din care:

1

1

0

0

- polițiști locali

0

0

0

0

Director executiv adjunct în cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

Șef serviciu, din care:

40

39

1

1

- polițiști locali

6

6

0

0

Șef birou, din care:

18

9

9

9

0

- polițiști locali

8

6

2

2

0

FuncțiijxțBTice d^cojiducere specifice/Arhitect șef

1

0

1

1

Total aHgg^'Fia fui^ețiujiari publici de conducere din a^atuLdfesp^ciaijjațe al primarului, din care:

73

57

16

12

4

"                                  L s^l........................... ...     .... .......

17

12

5

4

1

1G rA               i / I

Aiklit^\hr§îTgra3A)rofesioiial asistent

2

0

2

2

Audk^TJ'feftJcXgrad profesional principal

0

0

0

0

Auditor clasa I grad profesional superior

4

3

1

1

Consilier juridic clasa I grad profesional Debutant

0

0

0

0

Consilier juridic clasa I grad profesional Asistent

16

12

4

4

4

Consilier juridic clasa I grad profesional Principal

4

3

1

4

3

3

1

1

Consilier juridic clasa I grad profesional Superior

9

8

1

3

2

1

1

Consilier clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

Consilier clasa I grad profesional asistent

9

8

1

8

1

Consilier clasa 1 grad profesional principal

8

8

0

8

8

6

2

0

Consilier clasa I grad profesional superior, din care:

161

137

24

8

6

9

24

- polițiști locali

14

6

8

8

Expert clasa 1 grad profesional debutant

0

0

0

0

Expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

Expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

Expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

Inspector clasa 1 grad profesional debutant, din care:

10

3

7

3

7

- polițiști locali

9

3

6

3

6

Inspector clasa I grad profesional asistent, din care:

103

66

37

3

41

3

37

- polițiști locali

52

41

11

3

31

3

11

Inspector clasa I grad profesional principal, din care:

99

80

19

41

25

31

10

19

- polițiști locali

34

30

4

31

16

23

8

4

Inspector clasa I grad profesional superior, din care:

117

105

12

25

19

6

12

- polițiști locali

22

21

1

16

12

4

1

Alte funcții publice specificețmanageri publici)

0

0

0

0

Total funcții publice clasa I, din care:

542

433

109

92

92

70

22

109

- polițiști locali

131

101

30

50

50

38

12

30

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

Referent de specialitate clasa 11 grad profesional superior, din care:

8

8

0

0

- polițiști locali

2

2

0

0

Total funcții publice clasa II, din care:

8

8

0

0

- polițiști locali

2

2

0

0

Referent clasa III grad profesional debutant, din care:

3

0

3

3

- polițiști locali

3

0

3

3

Referent clasa III grad profesional asistent, din care:

42

29

13

20

13

- polițiști locali

40

29

11

20

11

Referent clasa III grad profesional principal, din care:

17

6

11

20

3

I5

5

Îl

- polițiști locali

14

4

10

20

3

15

5

10

Referent clasa III grad profesional superior, din care:

50

45

5

3

2

1

5

- polițiști locali

24

23

1

3

2

1

1

Total funcții publice clasa III, din care:

112

80

32

23

23

17

6

32

- polițiști locali

81

56

25

23

23

17

6

25

Total funcții publice execuție, din care:

662

521

141

115

115

87

28

141

- polițiști locali

214

159

55

73

73

55

18

55

Total funcții publice, din care:

735

578

157

115

115

99

28

145

- polițiști locali                                       o\

231

171

60

73

73

59

18

56