Hotărârea nr. 214/2016

Hotărârea 214/2016 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale

S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 194968 din data de 04.05.2016 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2015 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Nr. 214 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)

 • 1. Bilanț


 • 2. Contul de profit și pierdere

 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

1 l.Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participați! și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informații


Situații financiare anuale


Raportări anuale
1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit Q de anul calendaristic, conform art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991


[2] 2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii


I—| 3. subunitățile deschise în România de societăți rezidente în '-J state aparținând Spațiului Economic European


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

COROIAN ALEXANDRU


SemnăturaSEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT


Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTAauditor

Nume si

AUDITOR,

fizică/ Denumire firma de au

SCECULDASRL

XSiuX.

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CocDBrar-*

17696242

597


FIO - pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2015

Cod 10                                                                                   -lei -

Denumirea elementului

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2015

31.12.2015

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 .Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

726

982

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

5.823

4.339

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

ȚP06-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct.4094)

06

TOTAL (rd.O1 la 06)

07

6.549

5.321

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct.211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 -2912)

08

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

60.255

47.570

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224-2814-2914)

10

4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815 - 2915)

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

9. Avansuri (ct.4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

60.255

47.570

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263 - 2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

500

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

TOTAL (rd. 181a 23)

24

500

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

6tf.8Q4

/ 3

7V^'S\3.391

'---« \___

B. ACTIVE CIRCULANTE

/,v^\ \

1. STOCURI

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

26

-

0/

A*l fhi~~c+ V/-----

«ieri- ’

FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348’ - 393 - 3941 - 3952)

27

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348’ + 354 + 356 + 357 + 361 +

326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 -

396 - 397 - din ct. 4428)

28

4. Avansuri (ct. 4091)

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

122

158

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale l)(ct.2675*+ 2676 *+2678* + 2679*-2966*-2968* + 4092 + 411+413 + 418-491)

31

2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct. 453**-495*)

33

4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431 ** + 437**+ 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428** + 444**+ 445+ 446**+ 447**+ 4482+ 4582+4662+461 +473**-496 + 5187)

34

10.832

36.826

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35)

36

10.832

36.826

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 -596-598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37 + 38)

39

IV. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+Ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

295.619

760.924

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

306.573

797.908

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

44

. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

448

160

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451*’*)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686+2692+2693+ 453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+ 167+ 1687+2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 +462+ 4661 +473***+ 509+ 5186+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197)

52

43.987

60.835

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

44.435

60.995

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

262.138

736.913

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

328.942

790.304

FIO - pag. 3

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 16T + 1681 -169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 +451“**)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 + 1626+167+ 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + * 56 *** + 4581 +462+4661 + 473 *** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

42.910

15.147

TOTAL (rd.56 la 63)

64

42.910

15.147

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct.1511 + 1512+1513 + 1514 + 1518)

67

TOTAL (rd. 65 la 67)

68

1. VENITURI ÎN AVANS

1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)(rd. 70+71)

69

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

600.000

1.800.000

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

600.000

1.800.000

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

FIO - pag. 4

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

88

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)             SOLD C (ct. 117)

95

0

SOLD D(ct. 117)

96

0

313.968

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

97

0

0

SOLD D(ct. 121)

98

313.968

710.875

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

286.032

775.157

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017)

102

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41 +42-53-64-68-79

103

286.032

775.157

Suma de control F10:     13323945_/_34518374

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

IHI) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumeleNumele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA


Calitatea


11-DIRECTOR ECONOMIC


Formular

VALIDATF20 - pag. 1

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015

Cod 20                                                                                         - Iei -

Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2014

2015

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

1.278

2.552

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

1.278

2.552

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

0

0

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

0

0

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

0

0

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

0

0

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

Sold D

08

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721 + 722)

09

0

0

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 +12 + 13)

16

1.278

2.552

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)

17

7.305

12.914

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

4.719

2.086

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

134

384

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

256.749

556.858

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

207.666

458.977

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

49.083

97.881

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)

25

/"o

A Ă    ">6.421

_____  • / X

a.1) Cheltuieli (ct.6811 +6813+6817)

26

A?

a.2) Venituri (ct.7813)

27

t

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

uL

F20 - pag. 2

b.l) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

45.706

133.068

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

32

45.031

130.711

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative specia le(ct. 635 +6586*)

33

675

1.782

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

575

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul eneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

39

- Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct.7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)

42

318.136

721.731

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

-Profit (rd. 16-42)

43

0

0

- Pierdere (rd. 42-16)

44

316.858

719.179

12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

2.621

10.616

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

450

1.332

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

3.071

11.948

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

- Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

181

1.829

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

1.815

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

181

3.644

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

2.890

8.304

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

0

0

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

4.349

14.500

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

63

318.317

725.375

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62 - 63)

64

0

0

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

313.968

710.875

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

0

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

313.968

710.875

Suma de control F20:  73Q.Q695Z._345J.8374

P Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale" se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA


Numele si prenumele

IcOROIAN ALEXANDRU


Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC


Formular

VALIDATF30 - pag. 1

DATE INFORMATIVE                 P e

la data de 31.12.2015

Cod 30                                                                                        - lei -

1. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au inregistrat profit

01

Unități care au inregistrat pierdere

02

1

710.875

Unități care nu au inregistrat nici profit nici pierdere

03

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

- peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total (rd.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte onduri

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

Credite bancare nerambursate la scadenta -total (rd. 20 la 22)

19

/5

/O

x

- restante după 30 de zile

20

(*(

- restante după 90 de zile

21

4=2

- restante după 1 an

22

\c

Dobânzi restante

23

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

24

1

3

Numărul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

2

12/ 3

F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

țșnituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:

38

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

- impozitul datorat la bugetul de stat

43

''enituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

^impozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

- impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri i)

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

_

F30 - pag. 3

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

61

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

V. Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

0

0

- după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66

0

0

- din fonduri publice

67

-dinfonduri private

68

- după natura cheltuielilor (rd. 69=70+71)

69

0

0

- cheltuieli curente

70

-cheltuieli decapitai

71

0

0

VII. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)

73

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)

74

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

500

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83)

76

500

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

0

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

500

- obligațiuni emise de rezidenti

80

0

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

F30 - pag. 4

- creanțe imobilizate în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

85

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

(ct. 4092 + 411 +413 + 418), din care:

87

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

88

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

89

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 +437 + 4382 + 441 +4424 + ^428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96)

91

10.832

36.176

- creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

10.832

36.176

- subvenții de incasat(ct.445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.4482)

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct.451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+ ,4662), (rd.100 la 102)

99

- decontări privind interesele de participare,decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul,decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

649

- de la nerezidenti

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

l A

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

111

- acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligațiuni emise de nerezidenti

113

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

Casa în lei și în valută (rd.116+117)

115

22

483

- în lei (ct. 5311)

116

22

483

-în valută (ct.5314)

117

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

295.596

760.441

-în lei (ct. 5121), din care:

119

295.596

760.441

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

-în valută (ct.5124), din care:

121

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125+ 5414)

125

Datorii (rd. 127 + 130+ 133+ 136 + 139 + 142 + 145 + 148 + 151+ 154 + 157 + 158+162+164 + 165 + 170 + 171 +172+178)

126

87.346

76.142

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

(ct. 161 ),(rd. 128+129)

127

- în lei

128

-în valută

129

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni in sume brute (ct.1681), (rd.131 +132)

130

- in lei

131

- in valuta

132

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 + 5197 ), (rd. 134+135)

133

- în lei

134

- în valută

135

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

- in lei

137

- in valuta

138

Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 +5195), (rd .140+141)

139

- în lei

140

-în valută

141

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

- in lei

143

- in valuta

144F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd.146+147)

145

- în lei

146

- în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682) (rd.149+150)

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624

+ 1625) (rd.152+153)

151

- în lei

152

-în valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

154

- in lei

155

-in valuta

156

* Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + dinct. 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

42.910

29.299

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

42.910

29.299

- în valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

448

160

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401 +din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Aatorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. (01 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

25.629

28.055

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

18.359

18.628

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)

166

13.517

13.289

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.441 +4423+4428+444+446)

167

4.830

5.318

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

168

12

21

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 +

462 + 472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

TT

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in pârtieipatie

(ct.453+456+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct472+din ct.473+4661)

174

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii conomici **"*)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

600.000

1.800.000

- acțiuni cotate 3)

181

- acțiuni necotate 4)

182

600.000

1.800.000

- părți sociale

183

0

0

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

Brevete si licențe (din ct.205)

185

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

195.654

378.754

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

187

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

188

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

189

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 5)

190

F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

Suma (lei)

% 6)

Suma (lei)

% 6)

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

191

600.000

X

1.800.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

192

600.000

100,00

1.800.000

100,00

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

- deținut de instituții publice de subordonare locală

194

600.000

100,00

1.800.000

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat

196

- cu capital majoritar de stat

197

-cu capital minoritar de stat

198

- deținut de regii autonome

199

- deținut de societăți cu capital privat

200

- deținut de persoane fizice

201

0

0,00

0

0,00

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:

203

.ătre instituții publice centrale;

204

- către instituții publice locale;

205

- către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau pârtiei pății indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210F30 - pag. 9

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

211

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

212

- către instituții publice centrale;

213

-către instituții publice locale;

214

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

215

XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2014

31.12.2015

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:

216

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

XVI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2014

31.12.2015

Venituri obținute din activități agricole

220


Suma de control F30 :  13335060/34518374
•) Pentru statutul de 'persoane juridice asociate' se vor avea in vedere prevederile art. 124 A20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

•*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

••*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

«<■*•) 5e va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

•"") în categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

•♦»»•*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

«*♦»••) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, ’(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt onsiderate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt jpdus agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Jrice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), 'venituri'înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente....'.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 191.

Cod 40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2015


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final

Total

Din care: dezmembrări si casari

(col.5=1+2-3)

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

901

716

X

1.617

Alte imobilizări

02

6.016

1.792

X

7.808

avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

6.917

2.508

X

9.425

ll.lmobilizari corporale

Terenuri

06

X

Construcții

07

Instalații tehnice si mașini

08

63.410

63.410

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

Investiții imobiliare

10

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

Imobilizări corporale in curs de execuție

13

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

63.410

63.410

lll.lmobilizari financiare

17

500

\       500

■te \

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

70.327

3.008

/

* f

\   \    73.335

. J
SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

I.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

175

460

635

Alte imobilizări

20

193

3.276

3.469

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

—DTAL(rd.19+20+21)

22

368

3.736

4.104

ii.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

Instalații tehnice si mașini

25

3.155

12.685

15.840

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

3.155

12.685

15.840

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

3.523

16.421

/Ar

------Z-*—/ '      rr?v

19.944

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(coi. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

II.Imobilizări corporale

erenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

lll.lmobilizari financiare

46

XJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

TOTAL (rd.35+45+46)

47


Suma de control F40:  558674 / 34518374


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
Numele si prenumele

LAZARCIUC LENUTA


Formular

VALIDAT
Nota 1 - Active imobilizate

 • 31.12.2015

  Valoarea bruta

  Ajustări de valoare (amortizări, ajustări pt. deprec.)

  Denumire imobilizare

  Sold la inceputul exercițiului financiar

  Creșteri

  Cedări, transferuri si alte reduceri

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  Sold la inceputul exercițiului financiar

  Ajustări inregistrate in cursul exercițiului financiar

  Reduceri sau reluări

  Sold la sfârșitul exercițiului financiar

  CHELTUIELI DE CONSTITUIRE

  901.18

  0.00

  0.00

  901.18

  175.21

  300.38

  0.00

  475.59

  PROGRAM CONTABILITATE

  508.00

  0.00

  0.00

  508.00

  70.55

  437.45

  0.00

  508.00

  DACIA DUSTER LAUREATE

  63 409.80

  0.00

  0.00

  63 409.80

  3 154.75

  12 685.32

  0.00

  15 840.07

  SITE

  4 420.00

  0.00

  0.00

  4 420.00

  122.78

  1 473.36

  0.00

  1 596.14

  PROGRAM LEGIS

  1 088.71

  0.00

  0.00

  1 088.71

  0.00

  1 088.71

  0.00

  1 088.71

  CH MAJORARE CAPITAL SOCIAL

  0.00

  716.00

  0.00

  716.00

  0.00

  159.12

  0.00

  159.12

  PROGRAM CONTABILITATE

  0.00

  382.26

  0.00

  382.26

  0.00

  159.28

  0.00

  159.28

  SISTEM DE OPERARE WINDOWS 8.1

  0.00

  580.00

  0.00

  580.00

  0.00

  48.33

  0.00

  48.33

  MICROSOFT OFFICE HOME ( LAPTOP)

  0.00

  830.00

  0.00

  830.00

  0.00

  69.18

  0.00

  69.18

  Parii sociale -cap soc TREK

  0.00

  500.00

  0.00

  500.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

Total general:     70 327.69     3 008.26         0.00    73 335.95     3 523.29    16 421.13         0.00    19 944.42

Note:

Cheltuieliile de constituire reprezintă taxele plătite la Oficiul Registrului Comerțului Cluj cu ocazia inregistrarii societății

In contul 265 suma de 500 lei reprezintă participarea la capitalul social al Clusterului TREK , Cluj Innovation Park SA fiind membru fondator. S-a folosit metoda de amortizare liniara.

Administrator,

Numele si prenumele:


CORO1AN ALEXANDRU


Semnătură


Stampila unitatiiNota 2 - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

31.12.2015

Denumire provizionului

Nr. rd.

Sold la începutul exercițiului financiar

Transferuri

Sold la

Sfârșitul exercițiului financiar

in cont

din cont

0

1

2

3

4 = 1+2-3

I. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI (rd.2-6)

1

0

0

0

0

Provizioane pentru litigii (ct. 1511)

2

0

0

0

0

Provizioane pentru garanții acordate clientilor (cL 1512)

3

0

0

0

0

Provizioane pentru dezafectare imobilizări corporale si alte acțiuni similare (ct.1513)

4

0

0

0

0

Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)

5

0

0

0

0

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli (ct. 1518)

6

0

0

0

0

II. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCȚIEI 1N CURS DE EXEC.

7

0

0

0

0

Materii prime (ct.391)

8

0

0

0

0

Materiale (ct.392)

9

0

0

0

0

Producție în curs de execuție (ct.393)

10

0

0

0

0

Produse (ct.394)

11

0

0

0

“1

Stocuri aflate la terii (ct.395)

12

0

0

0

0

Animale (ct.396)

13

0

0

0

0

Mărfuri (ct.397)

14

0

0

0

0

Ambalaje (ct.398)

15

0

0

0

0

III. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANȚELOR

16

0

0

0

0

Clienti (ct.491)

17

0

0

0

0

Decontări în cadrul grupului si cu asociații (ct.495)

18

0

0

0

0

Debitori diverși (ct.496)

19

0

0

0

0

IV. PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

20

0

0

0

0

Provizioane pentru deprecierea investițiilor financiare la societăți din cadrul grupului (ct.591)

21

0

0

0

0

Alte provizioane pentru conturi de trezorerie (ct.592+595+596+598)

22

0

0

0

0

TOTAL GENERAL (rd.O1 +07+16+20)

23

0

0

0

0

Administrator,


Numele si prenumele:


Întocmit,

Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

|

Calitatea:   1

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :

Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 31.12.2015

  Destinația profitului

  Nr. rd.

  Suma

  Profit net de repartizat:

  1

  0

  - rezerva legala

  2

  0

  - acoperirea pierderii contabile

  3

  0

  - dividende

  4

  0

  - alte rezerve

  5

  0

  Profit nerepartizat

  6

  0
Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

31.12.2015


Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Exercițiu financiar

Precedent

Curent

0

1

2

1. Cifra de afaceri neta

1

1 278

2 552

2. Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

2

76 775

474 921

3. Cheltuielile activitatii de baza

3

76 775

474 921

4. Cheltuielile activitatilor auxiliare

4

0

0

5. Cheltuielile indirecte de producție

5

0

0

6. Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1 - 2)

6

-75 497

-472 369

7. Cheltuielile de desfacere

7

0

65 945

8. Cheltuieli generale de administrație

8

241 360

184 503

9. Alte venituri din exploatare

9

0

0

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

10

-316 857

-722 817Administrator,

Numele si prenumele:


întocmit,


Semnătura


Stampila unitatiiNumele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea: I

11-DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :
Nota 5 - Situația creanțelor si datoriilor

31.12.2015

Creanțe / Datorii

Nr rd

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Termen de lichiditate / exigibilitate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1 =2 + 3 + 4

2

3

4

CREANȚE

0

0

0

0

0

Creanțe din participării sume datorate de filiale interese de participare dobânzi (ct.261.263.265)

1

0

0

0

0

împrumuturi acordate pe termen lung si dobânzi aferente (ct.2673,2674)

2

0

0

0

0

Acțiuni proprii - active imobilizate (ct.2677)

3

0

0

0

0

Alte creanțe imobilizate (ct.2671,2675,2676,2678,2679)

4

0

0

0

0

I. CREANȚE DIN ACTIVE IMOBILIZATE- TOTAL (rd.O1 la 04)

5

0

0

0

0

Furnizori debitori (ct.4092)

6

0

0

0

0

Client! (ct411+413+418)

7

0

0

0

0

Creanțe personal si asigurări sociale (ct.425+4282+431+437+4382)

8

0

0

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

9

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (ct.4424+4428)

10

36 177

36 177

0

0

Alte creanțe cu statul si instituții publice (ct.444,445,446.447,4482)

11

0

0

0

0

Dobânzi de incasat (5187

12

649

649

0

0

Debitori diverși (ct.456+4582+461-491-495-496)

13

0

0

0

0

II. CREANȚE DIN ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 la 13)

14

36 826

36 826

0

0

III. CHELTUIELI ÎNREGISTRATE IN AVANS (ct.471)

15

0

0

0

0

TOTAL CREANȚE (rd. 05+14+15)

16

36 826

36 826

0

0

DATORII

0

0

0

0

0

împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct.161)

17

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung (CL1621+1623+1624+1625+1626+1627)

18

0

0

0

0

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (CL1622)

19

0

0

0

0

Datorii ce privesc imobilizările financiare (ct.166)

20

0

0

0

0

Credite bancare pe termen scurt (ct.5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197)

21

0

0

0

0

Dobânzi (ct.168+5186+5198)

22

0

0

0

0

Alte imprumuturi si datorii financiare (cL 167+509)

23

29 299

14152

15147

0

TOTAL DATORII FINANCIARE SI ASIMILATE (rd. 17 la 23)

24

29 299

14 152

15147

0

Furnizori (ct.401+403+404+405+408)

25

160

160

0

0

Client! creditori (ct.419)

26

0

0

0

0

Datorii cu personalul si asigurările sociale (ct.421+423+424+425+426+427+4281+431+437+438)

27

41 344

41 344

0

0

Impozit pe profit (ct.441)

28

0

0

0

0

Taxa pe valoarea adaugata (cl4423+4428)

29

0

0

0

0

Alte datorii fata de stat si instituțiile publice (cL444+445+446+447+4481)

30

5 339

5 339

0

0

Decontări cu grupul si alte conturi cu asociati (ct.451+455+457+4581+481+482)

31

0

0

0

0

Creditori diverși (ct.462+473)

32

0

0

0

0

ALTE DATORII - TOTAL (rd.25 la 32)

33

46 843

46 843

0

0

Venituri inregistrate in avans (ct.472)

34

0

0

0

0

TOTAL DATORII (rd. 24+33+34)

35

76 142

60 995

15147

0

Note:

Societatea are un contract de leasing nr 164798/04.09.2014 prin care s-a achiziționat un autoturism Dacia Dustar val contract 14129 euro, rest de achitat 3.127.85 in 2016 si 3.347 euro in 2017

Nu sunt depuse garanții sau ipoteci.

Nu sunt constituite provizioane pentru datoriile societății.

Nu sunt înregistrate cheltuieli în avans.

Nu sunt înregistrate astfel de venituri in avansAdministrator,

Numele si prenumele :


Numele si prenumele: |

Calitatea: |             ____________________________

istrare in organismul profesional:     [


11-DIRECTOR ECONOM]


Semnătura


Nota 6 - Principii, politici si metode contabile

31.12.2015

Politicile contabile adoptate de către societate sunt conforme cu principiile contabile pevazute de ordinul 1802/2014 , situațiile financiare au fost intocmite pe baza convențiilor costurilor istorice si al pricipiului continuității activitatii.

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara simplificata, s-a efectuat în conformitate cu următoarele principii contabile:

 • 1. Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca societatea îsi va continua în mod normal funcționarea în viitorul previzibil;

 • 2. Principiul permanentei metodelor: Au fost aplicate aceleași regului, metode.norme. privind evaluarea, înregistrarea si prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.

 • 3. Principiul prudentei: Au fost luate în considerare numai profiturile recunoscute până la data închiderii exercițiului financiar: s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost (acute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar;

 • 4. Principiul independentei exercițiului: La determinarea rezultatului s-au luat în calcul toate veniturile si cheltuielile la data efectuării acestora indiferent de data încasării sumelor, respectiv, data efectuării plăților;

 • 5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ si de pasiv: au fost înregistrate toate elementele de activ si pasiv si. eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale;

 • 6. Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere;

 • 7. Principiul recompensării: nu s-au efectuat compensări între venituri si cheltuieli, ori între active si pasive, altele decât cele permise de lege.

Politici contabile semnificative: Situațiile financiare sunt întocmite îsi exprimate în lei;

întocmirea si prezentarea situațiilor financiare la 31.12.2015 s-a făcut conform Ordinului 65/2015 si Ordinul nr 1802/2014 cu modificările si completările ulterioare.

Imobilizările corporale si necorporale sunt recunoscute inițial si inregistrate la costul istoric iar in bilanț sunt inregistrate la valoarea ramasa ( valoare bruta la cost istoric-amortizare)

Elementele de activ si pasiv in devize sunt exprimate la cursul de inchidere a exercițiului financiar la 31.12.2015, respectiv 1EURO=4.5245 lei.

Sold cont 167 - 6475,73 euro echivalent 29.299,40 lei si reprezintă o mașina dacia Duster achizitionata in leasing (contract nr 164798/04.09.02014 incheiar ci RCI Leasing Romania IFN), valoarea de achitat in anul 2015 14.152 lei si valoare de achitat in anul 2016 15.147 lei.

Stocurile sunt exprimate la costul istoric (de achiziție). Costul stocurilor se bazeaza pe principiul FIFO (primul intrat, primul ieșit). Societatea are stocuri la 31.12.2015 doar 41 I combustibil pentru mașina proprie in valoare de 157.53 lei

Conturile de creanțe si datorii, sunt exprimate la valoarea lor recuperabila.costuri istorice, respectiv, de plata.

La 31.12.2015 societatea are datorii curente neachitate de 160 lei la SC Exfill Serv SRL pentru servicii de curățenie si datorii fata de personal, membrii consiliului de administrație si directori in suma de 28.055 lei si datorii fata de bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat in suma de 18.628 lei.

La 31.12.2015 societatea are creanțe de incasat in suma de 36.176,42 lei reprezentând TVA de rambursat.

Veniturile din servicii au fost inregistrate la data efectuării serviciilor, la o valoare care nu include si TVA.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de profit si pierderi la data angajarii lor, pe baza documentelor si conform principiului conectării costurilor la venituri.

La 31.12.2015 societatea nu are constituite provizioane.

Societari afiliate: Nu este cazul

Administrator,


întocmit,


Numele si prenumele:

CORO1AN ALEjCANDRU


Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

Calitatea:   |

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :


Semnătură____

Stampila unitatiiNota 7 - Participat» si surse de finanțare

31.12.2015

 • a) la 31.12.2015 sicietatea deține o participare de 500 lei la capitalul asociației Transylvania Enery Cluster-TREC

 • b) La 31 dec 2015, capitalul social al societății era de

1.800.000.lei

din care:

varsat 1.800.000 lei.

nevarsat.         0 lei

In anul 2015 societatea a majorat capitalul social subscir si varsat de la 600.000 lei la 1.800.000 lei

Numărul acțiunilor a crescut de la 60.000 la 180.000 unitati

 • c) Numărul de acțiunilor emise (parii socialejla 31.12.2015: 180.000.

Valoarea totala a acțiunilor emise (parti sociale): ..10 lei.......

Nota 8 - Informații privind salariatii si membrii organelor de administrație si conducere

31.12.2015

 • a) indemnizațiile acordate membrilor organelor de administrație au fost in anul 2015 in suma de 113.740 lei.

 • b) indemnizațiile acordate directorillor in baza contractelor de mandat au fost in anul 2015 in suma de 344.502 lei.

 • b) Nu exista obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii membri ai organelor de administrație, conducere si supraveghere.

 • c) Nu s-au acordat avansuri si creditel membrilor organelor de administrație, conducere si de supraveghere in timpul exercițiului.

 • d) salariati:

 • - număr mediu: .. 2..

-nr. de salariati la 31.12.2015 -3 (consilier juridic, asistent manager si responsabil PR)

 • - salarii plătite sau de plătit, aferente exercițiului:.....80223. lei.......(641)

 • - cheltuieli cu asigurările sociale:.-18.393.ler........(645)

 • - alte cheltuieli cu contribuțiile pentru pensii:..............

  Administrator,

  Numele si prenumele:


  întocmit,


  Semnătura


  COROIAN ALEXANDRU


  Stampila unitatii  Numele si prenumele : |

  LAZARCIUC LENUTA

  Calitatea:   |

  11 -DIRECTOR ECONOMIC

  Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Nota 9 - Indicatori economico-financiari

 • 31.12.2015

  Administrator,


  întocmit,  Numele si prenumele:

  Numele si prenumele : |

  LAZARCIUC LEțrfU^A /C

  CORO1AN ALEXANDRU

  Calitatea:   |

  11 -DIRECTOR ECONOMII

  Nr.de inregistrare in organismul profesional :

  i -rnî


  Semnătura


  Stampila unitatii  ^î>'OVATIO?i I  Denumirea indicatorului

  Nr. rd.

  Suma

  1. Indicatori de lichiditate

  0

  0.00

  a) Indicatorul lichidității curente

  1

  16.24

  b) Indicatorul lichidității imediate

  2

  16.24

  2. Indicatori de risc:

  0

  0.00

  a) Indicatorul gradului de indatorare

  3

  0.04

  b) Indicatorul privind acoperirea dobânzilor

  4

  0.00

  3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune)

  0

  0.00

  a) Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

  5

  0.00

  b) Viteza de rotatie a stocurilor (număr de zile de stocare)

  6

  0.00

  c) Viteza de rotatie a debitelor-clienti

  7

  0.00

  d) Viteza de rotatie a creditelor-fumizor

  8

  11.69

  e) Viteza de rotatie a activelor imobilizate

  9

  0.05

  f) Viteza de rotatie a activelor totale

  10

  0.00

  4. Indicatori de profitabilitate

  0

  0.00

  a) Rentabilitatea capitalului angajat

  11

  0.00

  b) Marja bruta din vanzari

  12

  0.00

Nota 10 - Alte informații

31.12.2015

Societatea nu deține filiale.

Societatea Cluj Innovation Park SA cu sediul in Cluj Napoca str Fr D Roosevelt. nr2/16 CUI 33168451, J12/1645/2014 a fost infiintata de către Consiliul Local Cluj Napoca in mai 2014 pentru a administra cele doua proiecte cu finanțare europeana CREIC si TEAM care sunt doua structuri de sprijinire a afacerilor inclusiv un incubator de afaceri, fiind localizata in zona dealului Lomb din Cluj Napoca.( cele doua proiecte nu sunt inca finalizate la 31.12.2015)

Societatea are un contract de leasing pentru un autoturim Dacia Duster in valoare de 14129 euro soldul la 31.12.2015 este 29.299,44 lei (6.474,85 auro)

Cifra de afaceri este in suma de 2.552 si reprezintă venituri din organizarea unui curs si vanzarea unui telefon.

In 2015 societatea a obtinut venituri financiare in suma de 11.948.50 lei

In anul 2015 a fost plătit onorariu pentru auditorul financiar pentru auditarea situațiilor finaciare aferente anului 2014 in auma de 8276.44 lei.

Nu s-au înregistrat activitati extraordinare.

Societatea are la 31.12.2015 o pierdere de 710.875,56 lei iar consiliul de administrație face propunerea pentru adunarea generala pentru acoperirea ei din profiturile anilor viitorii

Administrator,

Întocmit,

Numele si prenumele:

Numele si prenumele : |

LAZARCIUC LENUTA

COROIAN ALEXANDRU

Calitatea: |

11 -DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional :     |

I

Semnătură

Semnătura    \\\/

Stampila unitarii


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

LA DATA DE 31.12.2015


Denumire element

Sold la inceputul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la sfârșitul exercițiului financiar

Capital social subscris si varsat

600.000,00

1.200.000,00

0,00

1.800.000,00

Prime de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve de reevaluare

0,00

0,00

0,00

0,00

Rezerve legale

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte rezerve

0,00

0,00

0,00

0,00

Acțiuni proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

Câștiguri legate de instrumente de cap proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

Pierderi legate de instrumente de cap ProPrii

0,00

0,00

0,00

Rezultatul reportat

0,00

0,00

313.968,00

-313.968,00

Profitul sau pierderea exercițiului financiar

-313.968,00

328.469,00

725.376,00

-710.875,00

Repartizarea profitului

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITALURI PROPRII

286.032,00

1.528.469,00

1.039.344,00

775.157,00

Director gen

«ALEXANDRU COROIAN

C CLUJ INNOVATION PARK SA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2015 pînă la 31.12.2015

Indicatori

Cod.

rd.

Perioada de gestiune

precedentă

curentă

1

2

3

4

Fluxuri de numerar din activitatea operațională încasări de la clienti

10

1585,00

3737,00

Plăți pentru stocuri și servicii procurate

20

60172,00

169101,00

Plăți către angajați și bug statului, bug asig soc. si alte impozite

30

212761,00

555186,00

Dobînzi plătite

40

180,00

1829,00

Plata impozitului pe venit

50

0,00

0,00

Alte încasări

60

0,00

0,00

Alte plăți

70

0,00

0,00

Fluxul net de numerar din activitatea operațională

d.010-rd.020-rd.030-rd.040-rd.050+rd.060-rd.070)

80

-271528,00

-722379,00

Fluxuri de numerar din activitatea de investiții încasări din vînzarea activelor imobilizate

90

0,00

0,00

Plăți aferente intrărilor de active imobilizate (imob necorporale)

100

6917,00

2508,00

Dobînzi încasate

110

2621,00

9967,00

Dividende încasate

120

0,00

0,00

Achiziția de acțiuni, participări la cap social

130

0,00

500,00

Fluxul net de numerar din activitatea de investiții

»

(rd.090-rd. 100+rd. 110+rd. 120±rd. 130)

140

-4296,00

6959,00

Fluxuri de numerar din activitatea financiară încasări sub formă de credite și împrumuturi

150

0,00

0,00

Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor

160

0,00

0,00

Dividende plătite

170

0,00

0,00

încasări din emisiune de acțiuni

180

600000,00

1200000,00

Plăti aferente contractelor de leasing

190

28557,00

19275,00

Fluxul net de numerar din activitatea financiară

(rd. 150-rd. 160-rd. 170+rd. 18O±rd. 190)

200

571443,00

1180725,00

Fluxul net de numerar total

(±rd.080±rd,140±rd.200)

210

295619,00

465305,00

Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)

220

0,00

0,00

Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune

230

0,00

295619,00

Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune

240

295619,00

760924,00

Director genșraK

LEXANDRU COR
Director economic

LAZARCIUC LENUTA