Hotărârea nr. 212/2016

Hotărârea 212/2016 - Aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 193324 din data de 03.05.2016 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea situațiilor financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 123/2016 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici, precum și prevederile O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind întocmirea situațiilor financiare individuale și consolidate;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă situațiile financiare pe anul 2015 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


Secretarul

Jr.


Nr. 212 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr.
 • 1. Bilanț

 • 2. Contul de profit și pierdere


 • 3. Date informative

 • 4. Situația activelor imobilizate. Situația amortizării activelor imobilizate. Situația ajustărilor pentru depreciere

 • 5. Situația modificărilor capitalului propriu

 • 6. Flux numerar (Cash Flow)

 • 7. Nota 1 - Active imobilizate

 • 8. Nota 2 - Provizioane pentru riscuri și cheltuieli

 • 9. Nota 3 - Repartizarea profitului

 • 10. Nota 4 - Analiza rezultatului din exploatare

1 l.Nota 5 - Situația creanțelor și datoriilor. Ajustări pentru deprecierea creanțelor-clienți

 • 12. Nota 6 - Principii, politici și metode contabile

 • 13. Nota 7 - Participații și surse de finanțare

 • 14. Nota 8 - Informații privind salariații și membrii organelor de administrație și conducere

 • 15. Nota 9 - Principalii indicatori economico- financiari

 • 16. Nota 10 - Alte informații

Bifați nu mai dacâ D Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Tip situație financiară : BL


este camI:


Q Sucursala


(• An C Semestru


Anul 2015


ntitatea


REGA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

o U

Județ

Sector

Localitate

Cluj

CLUJ-NAPOCA

Strada

Nr.

8loc

Scara •

Ap.

Telefon

CALEA SOMESENI

2

■’

c

0264552666lumăr din registrul comerțului


J12/117/1991

Cod unic de inregistrare

2“

0

1

2

3

3

Forma de proprietate-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

:11 Lucrări de conitrucții a drumurilor și autostrăzilor

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

■crări de conitrucții a drumurilor șl autostrăzilor

Situații financiare anuale

C Raportări anuale


(entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

]  2. persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii

3. subunitățile deschise in România de societăți rezidente in state aparținând Spațiului Economic European.Entități mijlocii, mari si entități de

* interes public

|y~l< Entități mici


țC Microentitățf

Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2015 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct9 alin.(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FIO-BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

indicatori:


Capitaluri-total


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

ANTELIMON ION


Numele si prenumeleMinodora

Rognean

Semnătura electronica


Formular VALIDATSemnătura'

Nr.de inregistrare in organismul profesional


• FIO - pag. 1

BILANȚ la data de 31.12.2015

Cod 10                                                                             -lei-

Denumirea elementului

Nr. rd.

Soldl

a:

01.01.2015

31.12.2015

A

B

1

■y

4.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801 j-

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03

15.971

8.866

. 4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04

t A 5.Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

(206-2806-2906)

05

6. Avansuri (ct4094)

06

TOTAL (rd.01 la 06)

07

15.971

8.866

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri și construcții (ct. 211 +212-2811 -2812 -2911 -2912)

08

89.129.843

89.058.601

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223-2813-2'913)

09

7.007.877

10.286.977

3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814-2914)

10

3.590

1.507

4. Investiții imobiliare (ct. 215 - 2815 - 2915)

11

• . •

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

12

521264

1.164.144

6.lnvestitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

7.Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

/ (    9. Avansuri (ct. 4093)

16

TOTAL (rd. 08 la 16)

17

96.662.574

100.511.229

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 -2961)

18

15.000

34.950

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entităților controlate in comun (Ct. 2673+ 2674- 2965)

21

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266 - 2963)

22

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

350

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

15.350

34.950

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 + 17 + 24)

25

96.693.895/

AC^.(H5

B. ACTIVE CIRCULANTE

7f

VA

1. STOCURI

I J

1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 +

323 + 328 + 351 +358 + 381 +/-388 - 391 - 392 - 3951 - 3958-398)

26

4$

-------V4

k

FIO - pag. 2

2. Producția în curs de execuție (ct. 331 +332 + 341 +/-348*-393 - 3941 -3952)

27

491.824

343.616

3. Produse finite și mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348’ + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 +- 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3947 - 3953 - 3954 - 3955 - 3956 - 3957 396-397- cfin ct. 4428)

28

45.242

56.918

4. Avansuri (ct. 4091)

29

TOTAL (rd. 26 la 29)

30

1.086.607

976.442

II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un in trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

1. Creanțe comerciale 1) (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 + HI +413 + 418-491)

31

1.965.566

3.428.212

2.Sumede încasat de la entitățile afiliate (ct. 451 **-495*)

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitatile controlate in comun (ct 453**-495*)

33

4. Alte crea nțe (ct. 425 + 4282 + 431**+ 437** + 4382 + 441 **+ 4424 + din ct.4428** . 444**+ 445 + 446**+ 447**+ 4482 + 4582 +4662+ 461 + 473**-496 + 5187)

34

398.792

459.475

Capital subscris și nevărsat (ct. 456 - 495*)

35

TOTAL (rd. 31 la 35) •

36

2.364.358

3.887.687

II. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 -591)

37

-

2. Alte investiții pe termen scurt

Ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

38

TOTAL (rd. 37+ 38) .

39

V. CASA Șl CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508+ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

40

610.975

1.556.096

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

41

4.061.940

6.420.225

2. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

42

3.286.262

3.287.134

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct. 471*)

43

3.286.262

3.287.134

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471*)

44

ATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentăndu-se separat nprumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

45

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 582 + 5191 +5192 + 5198)

46

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

47

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

48

2.812.931

3.535.455

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

49

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

50

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 1686+2692+2693+453***)

51

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623 1626+ 167+ 1687 + 2695 +421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431 *** + 437*** 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + Î7 + 4581 +462 + 4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

52

1.040.721

3.513.028

TOTAL (rd. 45 la 52)

53

3.853.652

7.048.483

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORI1 CURENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

54

3.433.050

2.623.605

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

55

100.126.945

103.178.650G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-0 PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681- 169)

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 +5192 + 5198)

57

5.745.991

2.934.042

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)

58

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

59

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

61

7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

62

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 +431*** + 437*** + 4381 + 441 *** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 45^* + 4581 +462+4661 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

63

232.334

Q i OTAL (rd.56 la 63)

64

5.978.325

2.934.042

H. PROVIZIOANE

-

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct. 1515+1517)

65

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

66

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

67

TOTAL (rd. 65 la 67)           .

68

1. VENITURI ÎN AVANS

- 1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

69

. . • •

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 475*)

70

-

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

71

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

72

61.500

35.271

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

73

61.500

35.271

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

74

1 V 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți

(ct. 478)(rd.76+77)

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478*)

77

Fond comercial negativ (ct.2075)

78

TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

79

61.500

35.271

J. CAPITAL Șl REZERVE

1. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

80

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

82

98.263.139

102.680.624

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)

83

5.Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

84

TOTAL (rd. 80 la 84)

85

98.263.139

102.680.624

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

86

III. REZER VE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

1.567.776

1.567.776

IV. rezerve

1. Reze rv el egale (ct. 1061)

88

155.270

223.474

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

89

3. Alte rezerve (ct. 1068)

90

741.928

1.056.355

TOTAL (rd. 88 la 90)

91

897.198

1.279.829

Acțiuni proprii (ct. 109)

92

Câștigurilegate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Â)             SOLD C (ct. 117)

95

0

SOLD D (ct. 117)

96

5.852.207

6.579.493

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C (ct 121)

97

0

1.364.076

SOLD D (ct. 121)

98

727.286

Repartizarea profitului (ct. 129)

99

68.204

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+86+87+91-92+93-94+95-96+97-98-99)

100

94.148.620

100244.608

Patrimoniul public (ct. 1016)

101

Patrimoniul privat (ct. 1017]

102

• -.

CAPITALURI - TOTAL (rd.100+101+102) (rd.25+41+42-53-64-63-79

103

94.148.620

100.244.608

Suma de control FIO:     1696209457 / 2947077662

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând (rd.31) și preluate din conturile 2675 la 2679 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor antracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Formular

VALIDATNr.de inregistrare in organismul profesional:CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2015


- lei -


Denumirea indicatorilor

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2014

2015

A

B

1

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)

01

13.256.127

28.363.975

Producția vândută (ct.701 +702+703+704+705+706+708)

02

13.130.256

28.142.916

V... -Cituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

125.871

221.059

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*)

05

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06

2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

SoldC

07

7.305

Sold D

08

0

150.160

3. Venituri din producția de imobilizări necorporale si corporale (ct.721+ 722)

-09

9.749

302.273

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

10

5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)

11

6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417+7419)

12

1.000.000

4.625.000

1

'te venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

13

262.820

221.308

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

15

95.614

95.614

| VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 07-08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)

16

14.536.001

33.362.396

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.6O1 +602)

17

3.958.602

8.349.915

I Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

18

91.468

353.870

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.6O5)

19

612.428

823.079

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

20

87.658

142.897

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

21

9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

22

7.770.165

12.060.947

a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

23

6.093.523

9.985.383

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645)

24

1.676.642

^—^025^64

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26-27)

25

789.827 ,

1 a.l) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)

26

789.82/„

a.2) Venituri (ct.7813)

27

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)

28

-5.15\<F20 - pag. 2

b. 1) Cheltuieli (ct.654+6814)

29

91.717

b.2) Venituri (ct.754+7814)

30

5.156

41.068

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)

31

1.393.854

8.550.480

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct.611 +612+613+614+615+621 +622+623+624+625+626+627+628)

32

831.187

7.079.013

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate in baza unor acte normative specialefct. 635 +6586*)

33

292.351

t-

636.9.01

11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

34

1.016

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

36

11.6. Alte cheltuieli (ct.651 + 6581+ 6582 + 6583 + 6588)

37

270.316

833.550

Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul ""'neral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

38

-

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

39

-Cheltuieli (ct.6812)

40

-Venituri (ct7812)

41

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL (rd. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28 + 31 +39)

42

14.698.846

31.567.782

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

43

0

1.794.614

-Pierdere (rd.42-16)

44

162.845

0

12. Venituri din interese de participare (ct.761 1 +7612+7613)

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)

47

422

606

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

. . Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

50

944

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

422

1.550

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54- 55)

53

-Cheltuieli (ct.686)

54

-Venituri (ct.786)

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)

56

564.863

431.754

- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

57

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)

58

334

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

59

564.863

432.088

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 52 - 59)

60

0

0

- Pierdere (rd. 59 - 52)

61

564.441

430.538

io

F20 - pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

62

14.536.423

33.363.946

CHELTUIELITOTALE (rd. 42 + 59)

63

15.263.709

31.999.870

18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 62-63)

64

0

1.364.076

- Pierdere (rd. 63 - 62)

65

727.286

0

19. Impozitul pe profit (ct.691)

66

20. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

67

21. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

-Profit (rd. 64-65-66-67)

68

0

1.364.076

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 - 64)

69

727.286

0

Suma de control F20 :  366677815/2947077662

, Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic «Colaboratori persoane fizice".

La rândul 33 - in contul 6586 «Cheltuieli reprezentând transferuri si contribuții datorate in baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul Fiscal.

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,
DATE INFORMATIVE               F3°’pag'1

la data de 31.12.2015

Cod 30                                                                           -lei-

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr.unitati

Sume

A

B

1

2

Jnitați care au înregistrat profit

01

1

1.364.076

Initați care au înregistrat pierdere

02

Jnitați care nu au înregistrat nici profit nici pierdere

03

• ■

II Date privind plățile restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

’lati restante-total (rd.05 + 09 + 15 la 19 + 23)

04

nizori restanți - total (rd. 06 la 08)

05

-peste 30 de zile

06

- peste 90 de zile

07

- peste 1 an

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale - total d.lOla 14)

09

- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de igajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

i.

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

- alte datorii sociale

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte înduri

15

.-.igatii restante fata de alti creditori

16

mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

mpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

18

iredite bancare nerambursate la scadenta -otal (rd. 20 la 22)

19

- restante după 30 de zile

20

- restante după 90 de zile

21

- restante după 1 an

22

lobanzi restante

23

1. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2014

31

*

*

A

B

1

*

O

y l

lumar mediu de salariati

24

274

lâw

lumarul efectiv de salariati existenti la sfârșitul perioadei, spectiv la data de 31 decembrie

25

284

A L


/z


F30 - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante

Nr. rd.

Sume (Iei)

A

B

1

Venituri brutedin dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

Venituri brutedin dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din ca re:

'28

-•

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

Venituri brutedin dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

30

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

Venituri brutedin dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

uri brutedin dividende plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:

34

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

r

Venituri brutedin dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

36

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

r

c

Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente, potrivit ^revederilor art. 117 lit h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și lompletările ulterioare, din care:

38

impozitul datorat la bugetul de stat

39

k

'enituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:

40

. --

- impozitul datorat la bugetul de stat

41

Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:

42

impozitul datorat la bugetul de stat

43

|\/

r uri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:

44

pozitul datorat la bugetul de stat

45

Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

46

-

impozitul datorat la bugetul de stat

47

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

48

-

redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

49

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

50

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

51

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1)

52

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:

53

- impozitul datorat la bugetul de stat

54

IVenituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale 'Uniunii Europene, din care:

55

- impozitul datorat la bugetul de stat

56

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

57

9.452.526

-

F30 - pag. 3

-subvențiiîncasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

58

4.827.526

- subvenții aferente veniturilor, din care:

59

4.625.000

-subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă **)

60

eanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale 'sau în actele normative în vigoare, din care:

61

661.270

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

62

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

63

661.270

Tichete de masa

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor

64

647.135

'I. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare ***)

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare (65=66=69):

65

0

0

după surse de finanțare (rd. 66=67+68)

66

0

0

- din fonduri publice

67

- din fonduri private

68

după natura cheltuielilor (rd. .69=70+71)

69

0

0

- cheltuieli curente

70

-cheltuieli de capital

71

0

0

rll. Cheltuieli de inovare ****)

Nr. rd.

31.12.2014

..    31.12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

72

III. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

wansuri acordate pentru imobilizări necorporale t. 4094)

73

wansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.4093)

74

mobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84)

75

350

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de irticipare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume ute (rd. 77 la 83)

76

- acțiuni cotate emise de rezidenti

77

- acțiuni necotate emise de rezidenti

78

- părți sociale emise de rezidenti

79

- obligațiuni emise de rezidenti

80

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv nise de rezidenti

81

- acțiuni si parti sociale emise de nerezidenti

82

- obligațiuni emise de nerezidenti

83

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85+86)

84

350

F30-pag. 4

- creanțe imobilizate in lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute (din ct. 267)

85

35C

- creanțe imobilizate in valută (din ct. 267)

86

Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, in sume brute

(ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

87

2.570.127

3.991.705

- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute

— (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 +

din ct. 418)

88

*

Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092+ din ct. 411 + din ct. 413)

89

1.074.601

661.270

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

90

1.185

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct.431 +437 + 4382 + 441 +4424 + Z 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 Ia 96)

91

97.086

108.426

1 \ -creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+437+4382)

92

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului (ct.441 +4424+4428+444+446)

93

97.086

108.426

- subvenții de incasat(ct445)

94

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

95

- alte creanțe in legătură cu bugetul statului(ct.44821

96

Creanțele entitatii in relațiile cu entitatile afiliate(ct451)

97

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

98

2.750

2.750

Alte creanțe (ct. 453** + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+

.4*42), (rd.lOOla 102)

99

3.588.257

3.636.998

( (

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.453+456+4582)

100

53.053

79.610

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)

101

3.534.915

3.555.774

-sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 31 decembrie (din ct. 461)

102

289

1.614

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

103

- de la nerezidenti

104

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici **♦**)

105

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 +

506 + din ct.508), (rd.107 la 113)

106

- acțiuni cotate emise de rezidenti

107

- acțiuni necotate emise de rezidenti

108

F30 - pag. 5

- părți sociale emise de rezidenti

109

- obligațiuni emise de rezidenti

110

- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv ezidente

111

-acțiuni emise de nerezidenti

112

- obligați uni emise de nerezidenti

113

\lte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

114

lașa în lei și h valută (rd.11’6+117)

115

25.738

18.132

-în lei (ct.5311)

116

25.738

18.132

-în valută (ct. 5314)

117

Zonturi curente la bănci în lei și în valută (rd.119+121)

118

571.129

1.530.796

-în lei (ct 5121), din care:

119

571.129

1.530.687

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

120

-în valută (ct.5124), din care:

121

109

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

122

Xlte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.124+125)

123

-47.394

-28.104

- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori ie încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

124

-47.394

-28.104

- sume în curs de decontare și acreditive în valută din ct. 5125 +5414)

125

latorii (rd. 1 27 + 130+ 133 + 136 + 139 + 142 + 145 +

48 4 151+ 154+ 157+158 + 162+ 164+ 165 + 170 +

71 +172+ 178)

126

9.831.978

9.982.525

mprumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute

ct. 161 ),(rd. 128+129)         _   _______

127

.. __....

-în lei

128

-în valută

129

lobanzi aferente imprumuturilordin emisiuni de >bligatiuni in sume brute (ct.1681), (rd. 131 +132)

130

- in lei

131

.      -in valuta

132

Iredite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 +5192 •5197 ),(rd. 134+135)

133

5.745.992

2.934.042

-în lei

134

5.745.992

2.934.042

-în valută

135

lobanzile aferente creditelor bancare interne pe termen curt(din ct. 5198), (rd. 137+138)

136

-iniei

137

- in valuta

138

Zredite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194 5195), (rd.140+141)

139

-în lei

140

-în valută

141

Oobanzi aferente creditelor bancare externe pe termen curt (din ct.5198), (rd. 143+144)

142

- in lei

143

- in valuta

144

F30 - pag.6

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.146+147)

| 145

- în lei

146

-în valută

147

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din

Ct.1682) (rd.149+150)

148

- in lei

149

-in valuta

150

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) (rd.152+153)

151

- in lei

152

- in valută

153

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct.1682), (rd. 155+156)

154

-in lei

155

- in valuta

156

( ite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. -i~z6 + dinct, 1682)

157

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct 166 + 167 +

1685 + 1686 + 1687) (rd. 159+160)

158

26.252

45.127

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

159

26.252

45.127

-în valută

160

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

161

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

162

2.812.931

-    ••              3.535.455

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la dienti externi si alte conturi asimilate, in sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct.419)

163

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. -423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

164

373.653

1.015.863

^atorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.166 la 169)

165

818.128

1.200.732

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (Ct.431+43 7+4381)

166

538.803

322.410

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (Ct.441+4423+4428+444+446)

167

270.688

871.901

-fonduri speciale-taxe si varsaminte asimilate

(Ct.447)

168

8.637

6.421

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

169

Datoriile entitatii in relațiile cu entitatile afiliate (ct.451)

170

Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455)

171

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462+472 + 473 + 478 + 509) (rd.173 la 177)

172

55.022

1.251.306

F30 - pag. 7

-decontări privind interesele de participare , lecontaricu acționarii/asociații privind capitalul, lecontari dinoperatii in participatie

(ct.453+4 56+457+4581)

173

-alte datorii in legătură cu persoanele fizice si iersoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu istitutiile publice (instituțiile statului) 2)

(din ct.462+din ct.472+din ct.473+4661)

174

55.022

1.251.306

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

175

1

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări inanciaresi investiții pe termen scurt (ct.269+509)

176

- venituri în avans aferente activelor primite prin ransfer de la clienți (ct.478)

177

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

178

Paloarea împrumuturilor primite de la operatorii ©mici *’"**)

179

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

180

- acțiuni cotate 3/

181

- acțiuni necotate 4)

182

- părți sociale

183

- capital subscris Vărsat de nerezidenti (din ct. 1012)

184

3revete si licențe (din ct.205)

185

IX. Informații privind cheltuielile cu elaboratorii

Nr. rd.

31.12.2014 ' . :

31 12.2015

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

186

X. Informații privind bunurile din domeniul >ublic al statului

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

/aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n administrare

187

50.969.187

50.726.422

/aloarea bunurilor din domeniul public al statului aflate n concesiune

188

/aloarea bunurilor din domeniul public al statului ichiriate

189

U. Informații privind bunurile din >roprietatea privată a statului supuse nventarierii cf. OMFP nr. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2014

31.12.2015

A

B

1

2

'aloarea contabilă netă a bunurilor 5)

190F30 - pag. 8

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2014

31.12.2015

Suma (lei)

% 6.1

Suma (lei)

% oi

A

B

Col.1

Col.2

Col.3

Col.4

Capital social vărsat (ct. 1012) 6),

(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 +202)

191

X

X

- deținut de instituții publice, (rd. 193+194)

J92

- deținut de instituții publice de subordonare centrală

193

-deținut de instituții publice de subordonare locală

194

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

195

- cu capital integral de stat

196

cu capital majoritar de stat

197

- cu capital minoritar de stat

198

- deținut de regii autonome

199

- deținut de societăți cu capital privat

200

- deținut de persoane fizice

201

- deținut de alte entități

202

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

1

(

IC

L ri

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite ougetului de stat sau local, de repartizat din orofitul exercițiului financiar de către rompaniile naționale, societățile naționale, c-’etățile și regiile autonome, din care:

203

\

către instituții publice centrale;

204

-

către instituții publice locale;

205

t

s

către alți acționari la care statul/unitâțile administrativ eritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni au participații indiferent de ponderea acestora.

206

Nr. rd.

Sume

A

B

31.12.2014

31.12.2015

XIV. Dividende/vărsăminte cuvenite (bugetului de stat sau local, virate în perioada Ide raportare din profitul companiilor (naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:

207

- dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

208

- către instituții publice centrale;

209

- către instituții publice locale;

210

i

- către a Iți acționari la care statul/ unitățile admini strativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare interioare a nului precedent, din care virate:
- către instituții publice centrale;


213


- către instituții publice locale;


214

- către a Iți acționari la care statul/unitățile admini strativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.

(V. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice ******)

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

31.12.2014

31.12.2015

Ireanțe prel uate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din are:

216

-creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

217

Ireanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:

218

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

219

(VI. Venituri obținute din activități agricole *******)

Nr. rd.

Sume

(lei)

A

B

31.12.2014

31.12.2015

'enituri obținute din activități agricole

220

Suma de Control F30 :  202948875 /2947077662


ADMINISTRATOR,ÎNTOCMIT,

Numele si prenumele

BUMB ZOITA OLIMPIA


Formular

VALIDAT*) Pentru statului de 'persoane juridice asociate'se vor avea în vedere prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

w) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri Tn vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația in vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

*“) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 905/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere in aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

’***) Seva completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1,608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și'al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

jjn categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de , Supraveghere Financiară, societățile redasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativin serviciul gospodăriilor populației.

*•••“•) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate'se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin.(l) pct 21 litc) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

•»mhhh>) conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), in cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt «"'jderate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt tv. s agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

[buce alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) în sensul alineatului (1), Venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.

 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sauin alte scopuri (pescuit etc.).

 • 2) în categoria 'Alte datorii in legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor inscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 47Z

 • 3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

 • 5) Se va completa'de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 21 mai 2014. Valoarea contabilă a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut după ce se deduc amortizarea acumulată, pentru activele amortizabile și ajustările acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.

 • 6) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 192 - 202 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului

social vărsat înscris la rd. 191.                                                      ■'                                     •

(<

od40


SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2015


- lei -


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5= 1+2-3)

Total

Din care: dezmembrări si casari

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

heltuieli de constituire si îeltuieli de dezvoltare

01

X

Ite imobilizări

02

62.530

136

X

62.666

•■-'Suri acordate pentru ilizari necorporale

03

X

stive necorporale de explorare evaluare a resurselor minerale

04

X

3TAL (rd. 01 la 04)

05

62.530

136

X

62.666

Imobilizări corporale

îrenuri. .

06

85.879.927

76.051

X

85.955.978

jnstructii

07

3.938.926

38.000

95.201

3.881.725

stalatii tehnice si mașini

08

11.431.625

4.415.881

110.680

109.239

15.736.826

te instalații, utilaje si mobilier

09

28.170

28.170

vestitii imobiliare

10

stive corporale de explorare si aluare a resurselor minerale

11

stive biologice productive

12

lizari corporale in curs de ecutie

13

521.264

648.283

5.403

1.164.144

vestitii imobiliare in curs de ecutie

14

'ansuri acordate pentru obilizari corporale

15

)TAL (rd. 06 Ia 15)

16

•101.799.912

5.178.215

211.284

109.239

106.766.843

Imobilizări financiare

17

15.350

22.150

2.550

X

___ 34.950

7TIVE IMOBILIZATE-TOTAL

1.05+16+17)

18

101.877.792

5.200.501

213.834

1o/£$

--------/ ^T~7r

k  A'/

^—106:864.459


SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE


Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului

(col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

l.lmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

46.559

7241

53.800

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

T^T.AL (rd.19+20+21)

22

46.559

7.241

53.800

.imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

689.010

94.456

4.363

779.103

Instalații tehnice si mașini

25

4.423.750

1.132.163

106.063

5.449.850

Alte instalații,utilaje si mobilier

26

24.578

2.083

26.661

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd.23 la 29)

30

5.137.338

1.228.702

 ^1W.426

6.255.614

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

5.183.897

1.235.94J

/

' ____' <

7^  ^XîTO.426

t /       X * \

6.309.414r<
SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr.

rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

Sold final

(col. 13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

mobilizări necorporale

neituieli de constituire si leltuieli de dezvoltare

32

Ite imobilizări

33

stive necorporale de explorare si /aluare a resurselor minerale

34

DTAL (rd.32 la 34)

35

Imobilizări corporale

trenuri

36

. Jtructii

37

stalatii tehnice si mașini

38

Ite instalații, utilaje si mobilier

39

vestitii imobiliare

40

stive corporale de explorare si /aluare a resurselor minerale

41

• .. • ■

• -

stive biologice productive

42

nobilizari corporale in curs de cecutie

43

-

vestitii imobiliare in curs de recutie

44

DTAL (rd. 36 la 44)

45

.Imobilizări financiare

46

JUSTARI PENTRU DEPRECIERE -

1 (rd.35+45+46)

47

iuma de control F40 :  681241515/2947077662                                                                  (

DMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular

VALIDAT

Situația modificărilor capitalului propriu la data de 31.12.2015

Denumirea elementului

Sold la inceputu exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

•Sold la sfârșitul

Total din care

prin transfer

Total din care

prin transfer

exercițiului financiar

A

1

2

3

4

5

6

Capital subscris

Patrimoniul regiei

98.263.13£

4.417.48Î

102.680.624

Prime de capital

0

Rezerve de reevaluare

1.567.77C

1.567.776

Rezerve legale

155.27C

68.204

rj

223.474

Rezerve statutare sau z < -actuale

0

0

L. erve reprezentând

0

surplusul realizat din rezerve

0

Alte rezerve

741.928

410.041

95.614

1.056.355

Acțiuni proprii

0

Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri

0

0

Rezultatul raportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

Sold

C

• ’

0

Sold

D

-6.130.101

-727.286

-6.857.387

Rezultatul raportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS mai puțin IAS 29 *32

Sold

C

0

Sold

D

-2.019.843

-2.019.843

Rezultatul raportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold

C

464.215

464.215

Sold

D

0

Rezultatul raportat provenit din trecera la aplicarea

Sold

n

1.833.522

1.833.522

Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra i a comunităților Economice Europene

Sold

0

Profitul sau piederea           5

exercițiului financiar            £

>old

-727.286

1.364.076

-727.286

1.364.076

0

Repartizarea profitului

-68.204

-68.204

Total capitaluri proprii

94.148.620

5.464.316

-631.672

100.244.608

Numele si prenumele Ing, Ion Pantelimon


Calitatea                 Director genefal


Semnătură___

Stampila unitatii
400388. Cluj-Napoca. Calea Someșeni, Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666. Fax 40-264 444576

RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: vAvw.radpcj.ro

FLUX NUMERAR (Cash Flow) 2015

SOLD LA:

FLUX

Nr.crt.

Denumire cont

31.12.2014

31.12.2015

NUMERAR

1

Profit si pierdere

- 727 286

1 364 076

2 091 362

2

Repartizarea profitului

68 204

68 204

3

Amortizarea imobilizărilor

5 183 897

6 309 414

1 125 517

4

Stocuri

- 1 086 607

- 976 442

110 165

5

Obligații fata de terti

4 085 986

7 048 483

2 962 497

6

Creanțe

- 2 364 358

- 3 887 687

- 1 523 329

7

Cheltuieli înregistrate in avans

- 3 286 262

-3 287 134

- 872

8

Venituri înregistrate in avans

61 500

35 271

- 26 229

9

Provizioane pt.garanții clienti

604 561

563 493

- 41 068

10

Flux activitatea de exploatare

2 471 431

7 237 678

4 766 247

11

Alte imob.necorp.

- 62 530

- 62 666

- 136

12

Imob.corp.

- 101 799 912

- 106 766 843

- 4 966 931

13

mobilizări financiare

15 350

34 950

•19 600

14

Flux activitatea de investiții

- 101 847 092

- 106 794 559

- 4 947 467

15

Capital social(Patrim. Regiei)

98 263 139

102 680 624

4 417 485

16

Rezerve

897198

1 279 829

. 382 631

17

Rezultat reportat

5 852 207

6 579 493

' 727 286

18

Credite banc.term lung, mediu

5 745 991

2 934 042

- 2811 949

19

Alte împrumuturi (leasing)

0

20

Flux activitatea de finanțare

110 758 535

113 473 988

2 715 453

21

Flux de numerar total

11 382 874

13 917 107

2 534 233

21

Casa si conturi la banei

610 975

1 556 096

945 121

22

Disponibilități bănești

610 975

1 556 096

945 121

ISOQAR

atitw».**»rP U.SAS J e<M)i aut» 7 | ISOQAIl400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni. Nr. 2

Tel.40-(0)264 5,52666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/117/1991

E-mail: office@radpcj.ro Websile: www.radpcj.ro


Nota 1

RADP CLUJ

RO201233


ACTIVE IMOBILIZATE

Elemente de active

Cont

Valoarea bruta

Deprecieri (amortizări si provizioane)

Sold la

01 .ian.15

Creșteri

Reduceri

Sold la 31

dec.15

Sold la

01 .ian.15

Deprec.inreg

n exerc.

Reduceri sau reluări

Sold la 31

dec.15

1

2

3

4=1+2-3

5

6

7

8=5+6-7

A. IMOB. NECORPORALE

208

62.530

136

62.666

46.559

7.241

53.800

0

0

B.IMOB. CORPORALE

• *

0

0

0

0

TERENURI

2111

85.879.927

76.051

85.955.978

0

0

0

CONSTRUCȚII

212

3.938.926

38.000

95.201

3.881.725

689.010

94.456

4.363

779.103

0

0

INSTAL TEHNICE SI MAS

213

11.431.625

4.415.881

110.680

15.736.826

4.423.750

1.132.163

106.063

5.449.850

0

ALTE ACTIVE

214

28.170

28.170

24.578

2.083

26.661

0

0

IMOB. CORP. IN CURS

231

521.264

648.283

5.403

1.164.144

0

0

0

IMOB.FINANCIARE O

4 2\1,267

15.350

22.150

2.550

34.950

0

-

x 0 \--

0

0

TOTAL ACTIVE IMOBIL^'^Ă

rrrr

101.877.792

5.200.501

213.834

106.864.459

5.183.897

1.235.943

110.426

6.309.414
400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni, Nr. 2 Tel.40-(0)264 552666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/1 17/1991

E-mall: office@radpcj.ro Websile: www.radpcj.ro

Se observa in cursul anului 2015, o majorare cu 5.200.501 lei a valorii brute a activelor imobilizate.

In grupa "imobilizări necorporale" s-a inregistrat achiziționarea de licențe.

In grupa" terenuri" majorarea cu 76.051 lei reprezintă cumpărarea unui teren in suprafața de 8260 mp pe strada Platanilor necesar Rampei de depozitare temporara a deșeurilor.

In grupa" construcții", majorarea cu 38.000 lei reprezintă achiziționarea unor containere metalice.

In grupa "instalații tehnice si mașini", majorarea este semnificativa , cu 4.415.881 lei, reprezentative fiind achiziționarea următoarelor active, autogreder (745.000 lei), buldoexcavator (353.892 lei), cilindru compactor (263.000 lei), bomag compactor( 128.052 lei),repartizator asfalt( 108.985lei), raspanditor emulsie -cisterna (97.091 lei), sistem automat parcare( 135.001 lei),2 autobasculante "lveco"( 896.000 lei), 4 autoutilitare"Ford"(436.500 lei), modernizare statie de mixturi asfaltice( 104.950 lei), modernizare autogreder(132.459 lei), si alte cumpărări de echipamente tehnologice si mijl.de transport.

In grupa "imobilizări corporale in curs", din majorarea cu 648.283 lei, menționam: modernizarea in regie proprie a Pieței de vechituri (307.676 lei), modernizarea ștrandului Grigorescu( 154.227 lei), modernizarea wc.-urilor publice Primăverii si Mihai Viteazul.( 156.430 lei).

• •

In grupa "imobilizări financiare", semnificativa a fost majorarea cu 19.950 lei a titlurilor de participare la Sala Polivalenta.


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia Bumb

i«n t:c. •

t«’» *t . ■ -r

15DDAR

<•' h.~ ■

iSCOAR ;-\i Lt *

r.-—.<■>-


Nota 2 RADP CLUJ

RO201233


I

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

JENUMIREA PROVIZIONULUI

SOLD LA

01.01.2015

TRANSFERURI

SOLD LA

31.12.2015

IN CONT

DIN CONT

1

2

3

4=1+2-3

0,00

0,00

0,00

0,00

1.PROVIZIOANE PT. RISCURI SI CHELTUIELI

2.PROVIZIOANE PT. DEPREC. STOC. SI PROD. IN CURS

3,PROVIZIOANE PT. DEPRECIEREA CREANȚELOR

4.PROVIZIOANE PT. DEPREC. CONT. DETREZOR.

In cursul anului 2015 nu s-au constituit provizioane .

/ “xista la finele anului inregistrate ajustări pentru deprecierea creantelor-clienti (cont 491) in suma de 563.493 lei, > ^prezentând ajustări pentru clientii incerti, aflati in litigiu,sau in faliment.

Director general

Ing. Ion Pantelimon
Pa

i;ooar        ; ,

tSOOAF

ISOOAK i     • '•

.• =' ■ ui'î’S

r-•LUXtrj»

KJ-X.-.* K».

lEPARTIZAREA PROFITULUI LA

31.12.2015


DESTINAȚIA

SUMA

’ROFIT NET DE REPARTIZAT:

1.364.076

lezerva legala

68.204

icoperirea pierderea contabile

)ividende

Jte repartizări

• -

’rofit nerepartizat

1.295.872

Profitul brut realizat la 31.12.2015 in suma de 1.364.076 lei, a reprezentat si profit net, jrita faptului ca exista pierdere de recuperat din anii precedenti, nu s-a datorat si calculat npozit pe profit.

Conform legii s-au constituit rezerve legale in procent 5%, adica in valoare de 68.204 lei.
Nota4

RADP CLUJ

RO201233


ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE LA


31.12.2015


LEI

indicatorul

0

Exercițiu

Precedent

1

Exercițiu

Curent

2

1, Cifra de afaceri neta

13.256.127

28.363.975

2, Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3+4+5)

13.132.717

25.756.676

3, Cheltuielile activitatii de baza

4.035.830

18.630.452

4, Cheltuielile activitatilor auxiliare

6,304.107

3.586.438

5, Cheltuielile indirecte de producție

2.792.780

3.539.786

6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

123.410

2.607.299

7, Cheltuieli de desfacere

734.942

931.523

8, Cheltuieli generale de administrație

j 83’17187

4.879.583

9, Alte venituri din exploatare

1.279.874

4.998.421

10, Rezultatul din exploatare (6-7-8+-9)

(162.845)

1.794.614


((

In anul 2015 au fost realizate venituri din exploatare in suma de 33.362.396 lei, ponderea majoritara (82%) fiind din prestări servicii, in mod deosebit din întrețineri si reparații străzi. Cheltuielile de exploatare au fost de 31.567.782 lei, ponderea majoritara au reprezentat-o cheltuielile cu materiile prime si materiale ,chelt. cu personalul si chelt. cu prestațiile externe. A rezultat un profit din exploatare de 1.794.614 lei.

Se observa o evoluție favorabila comparativ cu pierderea din exploatare din anul precedent.

Director general


Ing. Ion Pantelimon

r
Nota5

RADPCLUJ

RO 201233

SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR

31.12.2015

Creanțe

Cont

Sold la 31 decembrie

2015

Total, din care:

3.887.687

CREANȚE COMERCIALE

3.428.212

Clienti

4111

3.330.435

Ajustări pt. deprec.clienti

491

(563.493)

Clienti incerti

4118

661.270

ALTE CREANȚE

459.475

Avansuri personal

425

1.185

Debitori

461

270.254

Impozitul pe profit

441

2.750

TVA incasare-furnizori

4428. F

105.676

econtari participatiune

4582

79.610

Datorii

Cont

Sold la 31 decembrie

2015

Total, din care:

9.982.525

DATORII COMERCIALE

3.535.455

Furnizori

401

2.694.328

Furnizori imobilizări

404

841.127

ALTE DATORII

3.467.901

Personal

421

315.167

Asigurări sociale

431

311.899

Șomaj

437

10.511

TVA plata

4423

688.228

Impozit

444

164.230

Alte impozite,taxe

446

19.442

Fonduri speciale

447

6.421

Alte datorii sociale

427+4281

700.697

Creditori

462

1.251.306

LINIE CREDIT

5191

2.934.042

ALTE ÎMPRUMUTURI

167

45.127

Pentru clientii incerti.aflati in litigiu sau faliment exista înregistrate ajustări pt. deprecierea creanțelor:' J U L

Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb

>’l                      sLvJV*   I ■  I’’*

#*.,â tSOQAR          țjoOAR p-

•ct avuk «CiiJZL      îrrrT-H» fePTSCiX
400388. Cluj-Napoca. Calea Someșeni. Nr. 2 Tel.40-(C)264 552666. Fax -40-264 444576

RO 201233, J12/117/1291 E-mail: office@radpcj.ro Website: r*w.radpcj.ro

Nota 6

RADP CLUJ

Principii, politici si metode contabile

Evaluarea posturilor din prezenta situație financiara, s-a efectuat in conformitate cu următoarele principii contabile:

 • •  Principiul continuității activitatii: s-a tinut cont de faptul ca regia isi va continua in mod normal         (

funcționarea in viitorul previzibil.

 • •  Principiul permanentei metodelor: au fost aplicate aceleași reguli,metode,norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând comparabilitatea in timp a informațiilor contabile.

 • •  Principiul prudentei: au fost luate in considerare numai profiturile recunoscute pana la data închiderii exercițiului financiar ,s-a tinut seama de toate obligațiile previzibile si pierderile potențiale si au fost făcute ajustări de valoare ținând seama de toate deprecierile posibile indiferent de modul cum acestea ar fi influențat rezultatul financiar.

 • •  Principiul independentei exercitiuluida determinarea rezultatului financiar s-au luat in calcul toate veniturile si cheltuielile indiferent de data incasarii sumelor, respectiv data efectuării plăților.

 • •  Principiul evaluării separate a elementelor de activ si pasiv: au fost înregistrate toate elementele de

activ si pasiv si, eventual, ulterior s-au efectuat compensări legale.                                         (

» Principiul intangibilitatii: bilanțul de deschidere corespunde cu cel de închidere.

 • •  Principiul necompensarii: nu s-au efectuat compensări intre venituri si cheltuieli, ori intre active si pasive, altele decât cele permise de lege.

S-a respectat obiectivul fundamental al contabilității, respectiv furnizarea de informații care sa ofere o imagine fidela asupra situației patrimoniului si rezultatelor obținute.


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia Bumb


Nota7

RADP CLUJ

RO 201233


PARTICIP ATU SI SURSE DE FINANȚARE

CAPITAL


PATRIMONIUL REGIEI (1015 )= 102.680.624 lei

Patrimoniul regiei a crescut in cursul anului 2015 de la 98.263.139 lei la 102.680.624 lei, adica cu suma de 4.417.485 lei, reprezentând alocații bugetare pentru obiective proprii de investirii.

Dintre acestea, mai reprezentative au fost achizițiile următoare: (cu TVA)

 • •  Autogreder

 • •  Autoutilitare Iveco

 • •  Autoutilitare

 • •  Buldoexcavator

 • •  Cilindru compactor

 • •  Instalație dozare

  923.800 lei

  1.111.040 lei

  541.260 Iei


  438.826 Iei

  326.120 lei

  130.138 lei


  • Hidrobiciclete


  161.378 lei


• Lucrări modernizare Oser 374.818 lei

PATRIMONIUL PUBLIC (8038) = 50.726.422 lei

Patrimoniul public aflat in administrarea Radp a scăzut de la 50.969.187 lei la 50.726.422 lei,deci o diminuare de 242.765 Iei , formata din :

 • •  Casare(scoatere din evidenta) patinoar artificial - 290.361 lei

 • •  Alte casari (fantana de baut,semafoare                   - 317 lei

 • •  Darea in administare a 2 terenuri(8633 mp) Platanilor 47.913 lei

TITLURI DE PARTICIPARE

Regia deținea din luna septembrie 2014 acțiuni la Sala Polivalenta Cluj, avand un aport de 15.000 lei la capitalul social al acesteia. In cursul anului 2015 s-au mai achitat 19.950 Iei, astfel ca la 31.12.2015 titlurile de participare erau in valoare de 34.950 lei.


Director financiar-contabilitate Ec. Zoita Olimpia Bumb


___»:.-Qx

șiFX-

r->.                         yi.Ș

OOP» L.J2Ș SOQAB t.AĂi.Ș

kvx.'.» ET—

Nota 8

RADP CLUJ

RO201233

Informații privind salariat» si membrii organelor de administrație si conducere

Conform HCL 100/20.03.2014 au fost numiți următorii membri in Consiliul de

Administrație al RADP Cluj Napoca :

1 Morocazan Ioan - președintele Cons. de Administrație

 • 2. Coroian Alexandru

 • 3. Pascalau Paul Ionut

4.Sarmas Ioan Sabin

 • 5. Crisan Mircea

 • 6. Tepuse Sorin Viorel

 • 7. Campan Nicolae- reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice.

Conducerea executiva a regiei este formata din 3 directori (contracte de mandat):

 • 1. ing. Pantelimon Ion-director general

2 ec. Bumb Olimpia Zoita-director fmanciar-contabiltate

3. ing. Morocazan Ioan-director tehnic-productie

Salariatii regiei:

Numărul mediu de salariati pe anul 2015 a fost de 360.

Numărul efectiv de salariati la finele anului 2015 a fost de 371.

Pentru desfasurarea activitatii la Rampa de depozitare temporara a deșeurilor au fost angajați zilieri.

Cheltuielile cu salariile personalului in anul 2015 au fost de 9.241.198 lei.

S-au inregistrat cheltuieli cu tichetele de masa de 647.135 lei si tichete cadou de 97.050. lei.

Au fost inregistrate si alte cheltuieli sociale conform contractului colectiv de munca : transport sal ariati,ajutoare de boala, de deces,etc.

Cheltuielile cu asigurările si protecția sociala au fost de 2.075.564 lei.

Totalul cheltuielilor cu personalul pentru anul 2015 conform BVC au fost de 12.481.602 lei.


Director general


NOTA 9 "

RADP CLUJ

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

1. INDICATOR DE LICHIDITATE:

 • a. Indicatorul lichidității curente

Lichiditatea curenta = active curente: datorii curente

= active circulante / datorii curente

= 6.420.225 / 7.048.483 = 0,91

Active circulante:-stocuri=                     976.442

-creante=                3.887.687

-casa si conturi=           1.556.096

T= 6.420.225

Datorii curente:-datorii comerciale(furnizori)= 3.535.455

-alte datorii                 = 3.513.028

T= 7.048.483

 • b. Indicatorul lichidității imediate

Lichiditatea imediata = active curente-stocuri/datorii curente

= 6.420.225 - 976.442 / 7.048.483                                      (

=5.443.783 / 7.048.483 = 0,77

 • 2. INDICATORI DE RISC:

 • a. Indicatorul gradului de indatorare = (capital imprumutat/capital propriuXIOO) -capital împrumutat =credite peste 1 an

=(2.934.042 / 100.244.608)*100=2,93

 • b. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor=(profitul înaintea plătii dobânzii si impozitului pe profit/cheltuieli cu dobanda)=nr. de ori

=(1.364.076 + 431.754) / 431.754 =

= 1.795.830 / 431.754 = 4,16 ori

 • 3. INDICATORI DE ACTIVITATE (de gestiune):

a. Viteza de rotatie a stocurilor (rulajul stocurilor)

= costul vanzarilor/cheltuieli cu dobânzile

= costul de exploatare - salarii - amortizare/ cheltuieli cu dobânzile

= (31.567.782- 9.985.383- 1.235.945)/ 431.754 =

= 20.346.454 / 431.754 = 47,12

b. Viteza de rotatie a debitelor-clienti

= soldul mediu clienti/cifra de afacerix365

=( 2.203.623+3.991.705)2 /28.363.975*365

=6.195.328/2 /28.363.975) *365= 40 zile de debitare


 • c. Viteza de rotatie a creditelor-fumizori

= soldul mediu furnizori/cifra de afacerix365

= (2.757.629+ 3.535,455)/2/28.363.975*365

=6.293.084/2/28.363.975*365=40 zile creditare

 • d. Viteza de rotatie a activelor imobilizate

= cifra de afaceri/active imobilizate

= 28.363.975/100.555.045 = 0,28

 • e. Viteza de rotatie a activelor totale

= cifra de afaceri/total active

= 28.363.975/(100.555.045+6.420.225+3.287.134)

= 28.363.975/ 110.262.404 = 0,26

 • 4. INDICATORI DE PROFITABILITATE

 • a. Rentabilitatea capitalului angajat =(profitul înaintea plătii dobanzij si a impozitului pe profit)/capital angajat(capital împrumutat +capital propriu)l

((       = 1.364.076+431.754/2.934.042+100.244.608 = 1.795.830/103.178.650 = 0,017

 • b. Marja bruta din vanzari=profitul brut din exploatare/cifra de afaceriX100

=( 1.794.614/28.363.975)*100 = 6,4 %
REGIA AUTONOMĂ A DOMENIULUI PUBLIC CLUJ-NAPOCA

400388, Cluj-Napoca, Calea Someșeni. Nr. 2 Tel40-(0)2o4 552666, Fax 40-264 444576 RO 201233, J12/117/1991 E-mail: office@radpcj.ro Website: www.radpcj.ro

Nota 10

RADP CLUJ

RO201233

Alte informații

Regia nu deține filiale.

Activitatea regiei se desfasoara in mai multe puncte de lucru,dintre acestea menționam

 • •  Sediul Secția străzi si ateliere-Calea Someșeni nr.2

 • •  Baza de producție mixturi asfaltice si betoane-str. Cantonului, FN

 • •  Pepiniera Becas-str. Tineretului FN

 • •  BAS Grigorescu- B-dul 21 Decembrie 1918 FN

 • •  Pepiniera Bobalna-Str. Bobalnei nr. 65 —Centrul de intretinere câini

 • •  Magazin Florex-B-dul Eroilor, nr.38

 • •  Cimiturul Central-Str. Avram Iancu nr.28                                • '

 • •  Lacul artificial din Parcul Central (Simion Bamutiu)

 • •  Lacul artificial din Parcul de est (Gheorgheni)

 • •  Rampa de depozitare temporara a deseunlor-str. Platanilor FN

 • •  Wc-public (str. Cosbuc, P-ta Flora, Parcul Simion Bamutiu, Str. Mareșal I. Antonescu,

P-ta Ștefan cel Mare, P-ta Unirii, Hala Agroalimentara,                                           (

 • •   P-ta de vechituri (Oser) -str. Bobalnei nr. 65

In anul 2015 s-au plătit onorarii avocat in suma de 4.500 lei si onorarii notari si experti 8.700 lei

Regia a incheiat contractul de prestări servicii nr. 20/09.11.2015 cu d-1 Cristea Calin-Stefan-auditor financiar- cod unic de inregistrare 22665579, membru al CAFR cu nr . de certificat 4544, pentru auditarea situațiilor financiare .Onorariul stabilit a fost de 27 .000 lei fara TVA.


Director financiar-contabilitate

Ec. Zoita Olimpia Bumb