Hotărârea nr. 210/2016

Hotărârea 210/2016 - Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 196598 din 05.05.2016 al Direcției economice, prin care se propune aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2016, conform Anexelor 1, 2 ,3 și 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică.

Nr. 210 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr.210/2016


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI la data de 31.03.2016
Denumirea Indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

Incasari realizate

- 31.03.2016

BUGET 2016

BUGET LA 31.032016

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

888.419.491

294.862.000

284235.933

TOTAL VENITURI                               *

888.419.491

294.862000

284.235.933

VENITURI PROPRII

591.338.491

192.634.000

181.923.185

I. VENITURI CURENTE

792503.491

242.939.000

229.038.222

A. VENITURI FISCALE

740.897.491

221.803.000

211.156.290

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.107.491

112092000

101.794.591

A12. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.107.491

112.092.000

101.794.591

Impozit pe v enit

03.02

13.710.000

3.710.000

3.585.184

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietăților imobiliare din

03.0218

13.710.000

3.710.000

3.585.184

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit

04.02

400.397.491

108.382.000

98.209.407

Cote def alcate din impozitul pe v enit

04.0201

396.572491

107.351.000

97.178.411

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru

04.0204

3.825.000

1.31.00

1.030.996

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

90.071.000

46.052.000

42290.077

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

90.071.000

46.052000

42290.077

Impozit pe clădiri

07.0201

77.903.000

42184.000

34212849

Impozit pe clădiri - PF

07.0201.01

25.719.000

10.000.000

16.620.309

Impozit pe clădiri - PJ

07.0201.02

52.184.000

32184.000

17.592540

Impozit pe terenuri

07.0202

7.754.000

2.454.000

6.757.681

Impozit pe terenuri - PF

07.020201

3.954.000

954.000

4.520.255

Impozit pe terenuri - PJ

07.020202

3.331.000

1231.000

1.969.511

Impozit pe terenurile extrav ilane

07.0202.03

469.000

169.000

267.915

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala

07.0203

4.414.000

1.414.000

1.319.542

Alte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5.

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

235.201.000

63.141.000

66.551.540

Sume def alcate din TVA

11.02

201.165.000

50.305.000

47.327.000

Sume def alcate din taxa pe y aloarea adaugata pentru f inantarea

11.0202

188.754.000

47205.000

47.156.000

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683.000

171.000

171.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.0209

11.728.000

2.929.000

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv leii

1202

1.067.000

467.000

88.314

Taxe hoteliere

12.02.07

1.067.000

467.000

88.314

Taxe pe serv leii specif ice

15.02

127.00

427.000

717.462

Impozit pe spectacole

15.0201

536.000

236.000

511.817

Alte taxe pe serv icii specif ice

I5.0Z50

491.000

191.000

205.645

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

6.02

31.942000

11.942000

18.418.764

Taxa asupra mijloacelor de transport

6.0202

23.788.000

9.788.000

13.579.947

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

6.02.02.01

13.789.000

6.789.000

8.669.365

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

6.020202

9.999.000

2.999.000

4.910.582

Taxe si tarif e pentru eliberarea de licențe sl autorizații da f unctionare

6.02.03

8.154.000

2.154.000

4.838.322

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe            1

6.0250

0

0

495

A6. ALTE IMPOZITE Sl TAXE FISCALE

1.518.000

518.000

520.082

AJte impozite si taxe f iscale                                                        1

8.02

1.518.000

518.000

520.082

Alte Impozite si taxe                                                           1

8.02.50

1.518.000

518.000

520.082

C. VENITURI NEFISCALE

51.606.000

21.136.000

17.881.932

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.168.000

6.168.000

5.-226.             .

Venituri din proprietate                                                              3<

0.02

14.168.000

6.168.000

Venituri din concesiuni si închirieri                                                  31

0.02.05    •

14.168.000

6.168.000 .

6225.960       Z

Alte v enituri din concediuni sl închirieri de către instituțiile publice                3

0.0205.30

14.168.000

6.168.000 / k

/62jî^jlj     \C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.438.000

14.968.000

11.654.972

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.02

12.516.000

4.946.000

2.396.829

Venituri din prestări de serv idi

33.02.08

7.786.000

2.786.000

2.152.081

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

644.000

244.000

175.851

Contribuția persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor sodal

33.02.12

130.000

40.000

49.412

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.02.28

3.844.000

1.844.000

2.586

Alte v enituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.02.50

112.000

32.000

16.899

Venituri din taxe administrativ e. eliberări de permise

34.02

2.541.000

841.000

643.006

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

841.000

643.006

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02

12.327.000

5.227.000

4.618.109

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor

35.02.01

12.180.000

5.180.000

4.607.484

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

5.180.000

4.607.484

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.02.50

147.000

47.000

10.625

Div erse v enituri

36.02

10.054.000

3.954.000

3.972.536

Taxe spedale

36.02.06

9.695.000

3.695.000

2.588270

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

108.537

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0

0

837.257

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente

36.02.32.02

0

0

551.269

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.02.32.03

0

0

285.988

Alte v enituri

36.02.50

359.000

259.000

438.472

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37.02

0

0

24.492

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

24.492

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru I inantarea secțiunii

37.02.03

-98.606.000

-36.962.000

0

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

37.02.04

98.606.000

36.962.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

236.455

Venituri din v alorif icarea unor bunuri

39.02

0

0

236.455

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

426

Venituri din v anzarea locuințelor construite din I ondurile statului

39.02.03

0

0

2.609

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at

39.02.07

0

0

45.015

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

188.405

IV. SUBVENȚII

26.078.000

1123.00

18.432.386

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26.078.000

11.23.00

18.432.386

Subv entii de la bugetul de stat

42.02

26.078.000

1123.00

18.432.386

A. De capital

26.000.000

11.000.000

18.376.060

Subv entii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare

42.0220

26.000.000

11.000.000

18.376.060

B. Curente

78.000

23.000

56.326

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

42.02.34

58.000

18.000

557

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii

42.02.41

20.000

5.000

6.155

Sume alocate de bugetul de stat pentnj corecții f inanciare

42.02.62

0

0

49.614

Sume FEN postadarare in contul plăților ef ectuate

45.02

69.838.000

40.900.000

36.528.870

Fondul European de Dezv citare regionala

45.02.01

69.838.000

40.900.000

36.524.024

Sume primite in contul plăților ef ectuate in anii anteriori

45.02.01.02

69.838.000

40.900.000

36.524.024

Mecanismul f inandar norv egian

45.02.18

0

0

4.846

Pref inantari

45.02.18.03

0

0

4.846

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

693.975.491

206.000.000

228.385.128

TOTAL VENITURI

693.975.491

206.000.000

228.385.128

VENITURI PROPRII

591.338.491

192.634.000

181.026.924

1. VENITURI CURENTE

693.897.491

205.977.000

228.378.416

A VENITURI FISCALE

740.897.491

221.803.000

211.156.290

A1. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.107.491

112.092.000

101.794.591

A12. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

414.107.491

112.092.000

101.794.591

Impozit pe v enit

33.02

13.710.000

3.710.000

3.585.184

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietăților imobiliare din

33.02.18

13.710.000

3.710.000

3.585.184

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit

34.02

400.397.491

108.382.000

98.209.407

Cote def alcate din impozitul pe v enit

34.02.01

396.572.491

107.351.000

97.178.411

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru

34.02.04

3.825.000

1.31.00

1.030.996

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

90.071.000

46.052.000

42.290.077

Impozite si taxe pe proprietate

07.02

90.071.000

46.052.000

42.290.077

Impozit pe clădiri

07.02.01

77.903.000

42.184.000

34212.849

Impozit pe clădiri - PF

07.02.01.01

25.719.000

10.000.000

16.620.309

Impozit pe clădiri - PJ

07.02.01.02

52.184.000

32.184.000

17.592.540

Impozit pe terenuri

07.02.02

7.754.000

2.454.000

6.757.681

Impozit pe terenuri - PF

07.02.02.01

3.954.000

954.000

4.520.255

Impozit pe terenuri - PJ

07.02.02.02

3.331.000

1.331.000

1.969.511

Impozit pe terenurile extrav ilane

07.02.02.03

469.000

169.000

267.915

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala

07.02.03

4.414.000

1.414.000

1.319.542

AJte impozite si taxe de proprietate

07.02.50

0

0

5

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

235.201.000

63.141.000

66.551.540

Sume def alcate din TVA

11.02

201.165.000

50.305.000

47.327.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.02

188.754.000

47.205.000

47.156.000

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

683.000

171.000

171.000

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea

11.02.09

11.728.000

2.929.000

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv leii

12.02

1.067.000

467.000

88.314

Taxe hoteliere

12.02.07

1.067.000

467.000

88.314

Taxe pe serv icii specif ice

15.02

127.00

427.000

717.462

Impozit pe spectacole

15.02.01

536.000

236.000

511.817

Alte taxe pe serv Icii specif ice

15.02.50

491.000

191.000

205.645

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02

31.942.000

11.942.000

18.418.764

Taxa asupra mijloacelor de transport

16.02.02

23.788.000

9.788.000

13.579.947

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

16.02.02.01

13.789.000

6.789.000

8.669.365

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

16.02.02.02

9.999.000

2.999.000

4.910.582

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de f unctionare

16.02.03

8.154.000

2.154.000

4.838.322

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe

16.02.50

0

0

495

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1.518.000

518.000

520.082

Alte impozite si taxe f iscale

18.02

1.518.000

518.000

520.082

Alte impozite si taxe

18.02.50

1.518.000

518.000

520.082

C. VENITURI NEFISCALE

-47.000.000

-15.826.000

17222.126

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

14.168.000

6.168.000

6.226.960

Venituri din proprietate

30.02

14.168.000

6.168.000

6226.960

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

14.168.000

6.168.000

6226.960

Alte v enituri din concediuni si inchirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

14.168.000

6.168.000

6.226.960

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-61.168.000

-21.994.000

10.995.166

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.02

12.516.000

4.946.000

Z396.829

Venituri din prestări de serv idi

33.02.08

7.786.000

2.786.000

2.152.081

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea

33.02.10

644.000

244.000

175.851

Contribuția persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

130.000

40.000

49.412

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si

33.0228

3.844.000

1.844.000

2.586

Alte v enituri din prestări de serv idi si alte activ itati

33.02.50

112.000

32.000

16.899

Venituri din taxe administrativ e, eliberări de permise

34.02

2.541.000

841.000

643.006

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.541.000

841.000

643.006

Amenzi, penalitati si conf iscări

35.02

12.327.000

5227.000

4.618.109

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conf orm dispozițiilor

35.02.01

12.180.000

5.180.000

4.607.484

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de

35.02.01.02

12.180.000

5.180.000

4.607.484

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.02.50

147.000

47.000

10.625

Div erse v enituri

J6.02

10.054.000

3.954.000

3.312.730

Taxe speciale

56.02.06

9.695.000

3.695.000

2.588270

Sume prav enite din f inantarea bugetara a anilor precedent!

56.02.32

0

0

285.988

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

56.02.32.03

0

0

285.988

Alte v enituri

6.02.50

359.000

259.000

438.472

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

7.02

-98.606.000

-36.962.000

24.492

Donații si sponsorizări                                                         3

7.02.01

0

0

24.492

Vărsăminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii           3

7.02.03

-98.606.000

-36.962.000

0IV. SU8VENTII

78.000

23.000

6.712

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

78.000

23.000

6.712

Subv entii de la bugetul de stat

42.02

78.000

23.000

6.712

0. Curente

78.000

23.000

6.712

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil

4Z02.34

58.000

18.000

557

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii

42.02.41

20.000

5.000

6.155

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

194.444.000

88.862.000

55.850.805

TOTAL VENITURI

194.444.000

88.862.000

55.850.805

VENITURI PROPRII

0

0

896.261

1. VENITURI CURENTE

98.606.000

36.S62.000I

659.806

C. VENITURI NEFISCALE                             «

98.606.000

36.962.000

659.806

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

98.606.000

36.962.000

659.806

Div arse v enituri

36.02

0

0

659.806

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

0

0

108.537

Sume prav enite din I inantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

0

0

551.269

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente

36.02.32.02

0

0

551.269

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entlile

37.02

98.606.000

36.962.000

0

Vareaminte din secțiunea de f unctionare

37.02.04

98.606.000

36.962.000

0

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

236.455

Venituri din v alorif icarea unor bunuri

39.02

0

0

236.455

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0

0

426

Venituri din v anzarea locuințelor construite din f andurile statului

39.02.03

0

0

2.609

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at

39.02.07

0

0

45.015

Depozite speciale pentru construcții de construinte

39.02.10

0

0

188.405

IV. SUBVENȚII

26.000.000

11.000.000

18.425.674

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26.000.000

11.000.000

18.425.674

Subv entii de la bugetul de stat

4Z02

26.000.000

11.000.000

18.425.674

A De capital

26.000.000

11.000.000

18.376.060

Subv entii de la bugetul de stat către bugetele Iacale necesare

42J2J20

26.000.000

11.000.000

18.376.060

B. Curente

0

0

49.614

Sume alocate de bugetul de stat pentru corecții f inanciare

42.02.62

0

0

49.614

Sume FEN postaderare in contul plăților ef ectuate

45.02

69.838.000

40.900.000

36.528.870

Fondul European de Dezv oltare regionala

45.02.01

69.836.000

40.900.000

36.524.024

Sume primita in contul plăților ef ectuate in anii anteriori               î

(5.02.01.02

69.838.000

40.900.000

36.524.024

Mecanismul f inanciar norv egian                   / q *      ' ’ /

*5.b^.18

0

0

4.846

Pref inantari                                 /    /C—rr T*5

i5.q?.ta.O3

0

0

4.846
Anexa nr. 2 la Hotărârea nr.210/2016j


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE 2A: ADMINISTRAȚIA LOCALA - FINANȚARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI la data de 31.03.2016
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

Plăti efectuate la 31.03.2016

BUGET 2016

BUGET LA 31.03.2016

•w

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

1.033.130.491

354.817.000

144.645.906

TOTAL CHELTUIELI

1.033.130.491

354.817.000

144.645.906

Partea l-a SERVICII PUBUCE GENERALE

50.02

137.574.491

38.278.000 .

17.501.706

Autoritari publice si acțiuni externe

51.02

104.026.491

29.535.000

13.396.537

Autorități executiv e si legislativ e

51.0201

104.026.491

29.535.000

13.396.537

Autoritati executiv e

51.02.01.03

104.026.491

29.535.000

13.396.537

Alte serv idi publice generale

54.02

8.948.000

5.043.000

563.534

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.0205

3.000.000

3.000.000

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54.02.10

3.848.000

1.243.000

555.953

Alte serv idl publice generale

54.02.50

2.100.000

800.000

7.581

Tranzacții priv ind datoria publica si împrumuturi

55.02

24.600.000

3.700.000

3.541.635

Transf eruri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sodale de

55.02.00

24.600.000

3.700.000

3.541.635

Partea a ll-a AP ARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

18.072000

5.250.000

2795.588

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

18.072.000

5.250.000

2.795.588.

Ordine publica

61.0203

17.472000

5.100.000

2.794.816

Politie locala

61.02.03.04

17.472000

5.100.000

.  2.794.816

Protecție civ ila si protecție contra Incendiilor (protecție civ ila

61.0205

600.000

150.000

772

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

434.626.000

155.727.000

83.169.830

Inv atarnant

65.02

282.386.000

106.104.000

56.643.529

Inv atarnant preșcolar si primar

65.0203

39.567.000

13.674.000

9.314.897

Inv atarnant preșcolar

65.0203.01

39.117.000

13.474.000

9.314.897

Inv atarnant primar

65.02.03.02

450X00

200.000

0

Inv atarnant secundar

65.0204

183.973.000

62.663.000

43.295.811

Inv atarnant secundar inf erior

65.0204.01

40.591.000

13.439.000

9.943.707

Inv atarnant secundar superior

65.0204.02

143.382.000

49.224.000

33.352.104

Serv idl auxiliare pentru educație

65.0211

2.605.000

1.107.000

657.794

Internate sl cantine pentru elev i

65.0211.03

2.605.000

1.107.000

657.794

Alte cheltuieli in domeniul Înv atamantului

65.0250

56.241.000

28.660.000

3.375.027

Sanatate

66.02

28.291.000

11.214.000

6.667.670

Serv idl medicale in uni ta ti sanitare cu paturi

66.0206

19.400.000

8.900.000

4.685.997

Spitale generale

66.0206.01

19.400.000

8.900.000

4.685.997

Serv icil de sanatate publica

56.0208

8.891.000

2.314.000

1.981.673

Cultura, recreere si religie

57.02

45.440.000

11.678.000

4.242.647

Serv idi culturale

57.0203

815.000

185.000

87.179

Case de cultura

57.0203.06

815.000

185.000

87.179

Serv idi recreativ e si sportiv e

>7.0205

25.000.000

5.100.000

1.137.983

întreținere grădini publice, parcuri, zone v erzl, baze sportiv e si de

>7.0205.03

25.000.000

5.100.000

1.137.983

Alte serv Idi Tn domeniile culturii, recreerii si religiei

7.02.50

19.625.000

6.393.000

3.017.485

Asigurări si asistenta sociala

>8.02

78.509.000

26.731.000

15.615.984

Asistenta sodala In caz de boli sl inv aliditati                                     6

8.0205

32.250.000

8.492.000

7.942413

Asistenta sodala in caz de Inv ariditate                                       6

>8.0205.02

32250.000

8.492.000

7.942413

Asistenta sodala pentru f amilie si copii .                                    6

8.0206

1.354.000

454.000

0

Crese                                                             6

8.02.11

23.072.000

9.699.000

3.656.687

Prev enirea exduderii sodale                                            6

8.0215

8.866.000

3.565.000

2216.584

Ajutor sodal                                                            6

8.0215.01

330.000

330.000

230^ nA A

Cantine de ajutor sodal                                                  6

8.0215.02 '

8.536.000

3.235.000

i>6.ado”^. '

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sodale                    6

8.0250

12967.000

4.521.000

/1.806.3țXL---x----Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68,02.50.50

12.967.000

4.521.000

1.800.300

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

201.816.000

78.620.000

10.978.305

Locuințe, serv idi si dezv ol ta re publica

70.02

128.716.000

56.120.000

6.524.060

Locuințe

70.02.03

10.087.000

6.387.000

0

Dezv oltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10.087.000

6.387.000

0

Iluminat public si electrif icari rurale

70.02.06

18.750.000

5.000.000

3.280.335

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv iciilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

99.879.000

44.733.000

3.243.725

Protecția mediului

74.02

73.100.000

22.500.000

4.454245

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

73.100.000

22500.000

4.454245

Salubritate

74.02.05.01

73.100.000

22.500.000

4.454.245

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

241.042.000

76.942.000

30.200.477

Combustibili si energie

81.02

34.642.000

22842.000

14.985.930

Energie termica

81.02.06

34.642.000

22.842000

14.985.930

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare

83.02

400.000

100.000

17.556

Agricultura

83.02.03

400.000

100.000

17.556

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

100.000

17.556

Transporturi

84.02

206.000.000

54.000.000

15.196.991

Transport rutier

84.02.03

206.000.000

54.000.000

15.196.991

Transport in comun

84.02.03.02

66.000.000

19.000.000

8.479.622

Străzi

84.02.03.03

140.000.000

35.000.000

6.717.369

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

144.711.000

59.955.000

139.590.027

Excedent

98.02

0

0

139.590.027

Def idt

99.02

144.711.000

59.955.000

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

693.975.491

206.000.000

131.521.617

TOTAL CHELTUIELI

693.975.491

206.000.000

131.521.617

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

111.619.491

24.323.000

16.685.706

Autorități publice sl acțiuni externe

51.02

78.071.491

15.580.000

12.580.537

Autorități executiv e si legislativ e

51.02.01

78.071.491

15.580.000

12580.537

Autorități executiv e

51.02.01.03

78.071.491

15.580.000

12.580.537

Alte serv idi publice generale

54.02

8.948.000

5.043.000

563.534

Fond de rezerv a bugetara la dispoziția autoritarilor locale

54.02.05

3.000.000

3.000.000

0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor

54.02.10

3.848.000

1.243.000

555.953

Alte serv idi publice generale

54.02.50

2100.000

800.000

7.581

Tranzacții priv ind datoria publica sl împrumuturi

55.02

24.600.000

3.700.000

3.541.635

Transf eruri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sodale de

55.02.00

24.600.000

3.700.000

3.541.635

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA Sl SIGURANȚA

59.02

17.372.000

4.950.000

2.795.588

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

17.372000

4.950.000

2795.588

Ordine publica

61.02.03

16.772.000

4.800.000

2.794.816

Politie locala

61.02.03.04

16.772.000

4.800.000

2.794.816

Protecție civ ila si protecție contra Incendiilor (protecție civ ila

61.02.05

600.000

150.000

772

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.02

357.780.000

112.179.000

76252.334

Inv atamant

55.02

227.196.000

75.262.000

52670.693

Inv atamant preșcolar si primar

55.02.03

38.786.000

13.143.000

9.314.897

Înv atamant preșcolar

55.02.03.01

38.786.000

13.143.000

9.314.897

Inv atamant secundar

55.02.04

180.322.000

61.012.000

42.698.002

Inv atamant secundar inf erior

55.02.04.01

40.591.000

13.439.000

9.943.707

Inv atamant secundar superior

55.02.04.02

139.731.000

47.573.000

32.754295

Serv idi auxiliare pentru educație

55.02.11

2.605.000

1.107.000

657.794

Internate si cantine pentru elev i

>5.02.11.03

2.605.000

1.107.000

657.794

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

5.02.50

5.483.000

0

0

Sanatate

6.02

20.261.000

6.284.000

4.131.673

Serv idi medicale in unitati sanitare cu paturi

6.02.06

11.500.000

4.000.000

2.150.000

Spitale generale                                                             6

>6.02.06.01

11.500.000

4.000.000

2150.000

Serv idi de sanatate publica                                                  6

6.02.08

8.761.000

2.284.000

1.981.673

Cultura, recreere si religie                                                         6

7.02

38.130.000

8.668.000

4.197.814

Serv idi culturale                                                            6

7.02.03

800.000

170.000

87.179

Case de cultura

67.02.03.06

800.000

170.000

87.179

Ser* idi recreativ e si sportiv e

67.02.05

25.000.000

5.100.000

1.137.983

întreținere grădini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de

67.02.05.03

25.000.000

5.100.000

1.137.983

Alte serv idi în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

12.330.000

3.398.000

2.972.652

Asigurări si asistenta sociala

68.02

72.193.000

21.965.000

15.252.154

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati

68.02.05

32.250.000

8.492.000

7.942.413

Asistenta sociala in caz de inv aliditate

68.02.05.02

32350.000

8.492.000

7.942.413

Asistenta sociala pentru f amilie si copii

68.02.06

1.354.000

454.000

0

Crase

68.02.11

18.938.000

6.999.000

3.318.376

Prevenirea excluderii sociale

68.02.15

8.191.000

2.890.000

2.216.584

Ajutor social

68.02.15.01

330.000

330.000

230.584

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

7.861.000

2.560.000

1.986.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

11.460.000

3.130.000

1.774.781

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sodale

68.02.50.50

11.460.000

3.130.000

1.774.781

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.02

74.394.000

21.248.000

9.825.572

Locuințe, serv idi si dezv oltare publica

70.02

34.394.000

11.848.000

5.376.538

Iluminat public si electrif icari rurale

70.02.06

13.000.000

3.000.000

2.708.114

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv idilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

21.394.000

8.848.000

2.668.424

Protecția mediului

74.02

40.000.000

9.400.000

4.449.034

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

40.000.000

9.400.000

4.449.034

Salubritate

74.02.05.01

40.000.000

9.400.000

4.449.034

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

132.810.000

43.300.000

25.962.417

Combustibili si energie

81.02

31.000.000

22.000.000

14.985.930

Energie termica

81.02.06

31.000.000

22.000.000

14.985.930

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare

83.02

400.000

100.000

17.556

Agricultura

83.02.03

400.000

100.000

17.556

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.02.03.30

400.000

100.000

17.556

Transporturi

84.02

101.410.000

21300.000

10.958.931

Transport rutier

84.02.03

101.410.000

21.200.000

10.958.931

Transport in comun

84.02.03.02

36.000.000

10.000.000

8.479.622

Străzi

84.02.03.03

65.410.000

11.200.000

2.479309

Partea a VILa REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

144.711.000

59.955.000

139.590.027

Excedent

98.02

0

0

139.590.027

Deficit

99.02

144.711.000

59.955.000

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

339.155.000

148.817.000

13.124.289

TOTAL CHELTUIELI

339.155.000

148.817.000

13.124389

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.02

25.955.000

13.955.000

816.000

Autoritati publice si acțiuni externe

51.02

25.955.000

13.955.000

816.000

Autoritari executiv e si legislativ e

51.02.01

25.955.000

13.955.000

816.000

Autoritati executiv e

51.02.01.03

25.955.000

13.955.000

816.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

59.02

700.000

300.000

0

Ordine publica si siguranța naționala

61.02

700.000

300.000

0

Ordine publica

51.02.03

700.000

300.000

0

Politie locala

51.02.03.04

700.000

300.000

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

54.02

76.846.000

43.548.000

6.917.496

Inv atamant

55.02

55.190.000

30.842.000

3.972.836

Inv atamant preșcolar si primar

55.02.03

781.000

531.000

0

Inv atamant preșcolar

55.02.03.01

331.000

331.000

0

Inv atamant primar

55.02.03.02

450.000

200.000

0

Inv atamant secundar

55.02.04

3.651.000

1.651.000

597.809

Inv atamant secundar superior

55.02.04.02

3.651.000

1.651.000

597.809

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului

>5.02.50

50.758.000

28.660.000

3.375.027

Sanatate

>6.02

8.30.00

4.930.000

2.535.997

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi

>6.02.06

7.900.000

4.900.000

2.535.997

Spitale generale

6.02.06.01

7.900.000

4.900.000

2.535.997

Serv icii de sanatate publica

>6.02.08

130.000

30.000

0


Cultura, recreere si religie

67.02

7.310.000

3.10.00

44.833

Servicii culturale

67.02.03

15.000

15.000

0

Case de cultura

67.02.03.06

15.000

15.000

0

Alte serv teii ftt domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

7295.000

2.995.000

44.833

Asigurări si asistenta sociala

68.02

6.316.000

4.766.000

363.830

Crete

68.0Z11

4.134.000

2.700.000

338.311

Prev enirea excluderii sociale

68.02.15

675.000

675.000

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

675.000

675.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

1.507.000

1.391.000

25.519

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

1.507.000

1.391.000

25.519

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PU8UCA, LOCUINȚE,

69.02

127.422.000

57.372.000

1.152.733

Locuințe, serv icil si dezv oltare publica

70.02

94.322.000

44.272.000

1.147.522

Locuințe

70.02.03

10.087.000

6.387.000

0

Dezv oltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

10.087.000

6.387.000

0

llumhat public si electrif icari rurale

70.02.06

5.750.000

2.000.000

572.221

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv idilor si dezv oltarii comunale

70.02.50

78.485.000

35.885.000

. 575.301

Protecția mediului

74.02

33.100.000

13.100.000

5.211

Salubritate si gestiunea deșeurilor

74.02.05

33.100.000

13.100.000

5.211

Salubritate

74.02.05.01

33.100.000

13.100.000

5.211

Partea a Va ACȚIUNI ECONOMICE

79.02

108.232.000

33.642.000 ■

4.238.060

Combustibili si energie

81.02

3.642.000

842.000

0

Energie termica

81.02.06

3.642,000

842.000

0

Transporturi

84.02

104.590.000

32.800.000

4.238.060

Transport rutier

84.02.03

104.590.000

32.800.000

4.238.060

Transport in comun

84.0Z03.02

30.000.000

9.000.000

0

Străzi

84.02.03.03

74.590.000

23.800.000

4.238.060

Partea a Vila REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT         Â A

96.02

144.711.000

59.955.000

139.590.027

Excedent                               q

98.02

0

0

139.590.027

Deficit                              f                     *

^.02

144.711.000

59.955.000

0
Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.210/2016


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE ADMINISTRAȚIA LOCALA -ACTIVITAT1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI la data de 31.03.2016Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI BUGET/

BUGET 2016

<RE

BUGET LA

31.03.2016

Incasari realizate

- la 31.03.2016

TOTAL SECȚIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE

98.732.052

30.108.724

23.458.373

TOTAL VENITURI

98.732.052

30.108.724

23.458.373

I. VENITURI CURENTE

71.810.052

20.690.724

18.375.904

C. VENITURI NEFISCALE

71.810.052

20.690.724

18.375.904

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

11.049.297

4.730.097

4.214.923

Venllirt din proprietate

30.10

11.049.297

4.730.097

4.214.923

Venitjri din concesiuni si închirieri

30.10.05

10.959.473

4.706.273

4.214.923

Alte v enituri din concediunl si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.959.473

4.706.273

4.214.923

Alte v enituri din proprietate

30.10.50

89.824

23.824

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

60.760.755

15.960.627

14.160.981

Venituri din prestări de serv icll si alte activ itati

33.10

60.099.431

15.639.303

14.127.003

Taxe si alte v enituri in inv atamant

33.10.05

492.663

190.663

67.649

Venituri din prestări de serv ici!

33.10.08

800.508

143.508

88.588

Contribuția elev ilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.811.824

4.058.696

2.920.975

Venituri din v alorif icarea produselor obținute din activ itatea proprie

33.10.16

4.775.205

1.030.205

1.055.859

Venituri din organizarea de cursuri de calif icare si conv ersie

33.10.17

608.000

54.000

283.045

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de

33.10.21

35.362.000

8.800.000

8.410.348 .-

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.30

3.000.000

1.000.000

776.966

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

1.000.000

146.000

0

Alte v enituri din prestări de serv Idl sl alte activ itati

33.10.50

2.249.231

216.231

523.573

Amenzi, penaiitati si cont iscări

35.10

32.000

8.000

7.500

Alte amenzi, penaiitati si conf iscări

35.10.50

32.000

8.000

7.500

Div erse v enituri

36.10I

118.356

80.356

10.566

Suma prav enlte din f inantarea bugetara a anilor precedenb

36.10.32

0

0

8.556

Sume prav enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.10.32.03

0

0

8.556

Alte v enituri

36.10.50

118.356

80.356

2.010

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

37.10

510.968

23Z968

15.912

Donați sl sponsorizări

37.10.01

510.968

232.968

15.912

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.10.03

-835.000

-829.000

-18.302

Varsamlnte din secțiunea de f unctionare

37.10.04

835.000

829.000

18.302

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

447.090

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

. 77.969

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

77.969

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului'

<0.10.15.01

0

0

77.969

♦ 1.10

0

0

369.121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

♦1.10.06

0

0

369.121

IV. SUBVENȚII

26.922.000

9.418.000

4.635.379

Subv entii de la alte administrații

♦3.10

26.922.000

9.418.000

4.635.379

Subv entii pentru institutil publice

13.10.09

9.832.000

3.128.000

2.256.179

Subv entii de la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

13.10.10

11.500.000

4.000.000

2.150.000

Subv entii de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital

13.10.14

4.500.000

1.500.000

214.200

Subv entii pentru instituții publice destinate secțiunii de dev ol ta re

13.10.19

1.090.000

790.000

15.000

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

92.307.052

26.989.724

23.210.871

TOTAL VENITURI

92.307.052

26.989.724

23.210.871

I. VENITURI CURENTE

+ \

70.975.052

19.861.724

18.357.602

C. VENITURI NEFISCALE

70.975.052

19.861.724

18.357.602

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

& Vi.

11.049.297

4.730.097

4.214.923


Venituri din proprietate

30.10

11.049.297

4.730.097

4.214.923

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

10.959.473

4.706.273

4.214.923

Alte v enituri din cancediuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

10.959.473

4.706273

4.214.923

Alte v enituri din proprietate

30.10.50

89.824

23.824

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

59.925.755

15.131.627

14.142.679

Venituri din prestări de serv icii si alte activ itati

33.10

60.099.431

15.639.303

14.127.003

Taxe si alte v enituri in inv atamant

33.10.05

492.663

190.663

67.649

Venituri din prestări de serv icii

33.10.08

800.508

143.508

88.588

Contribuția elev ilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

11.811.824

4.058.696

2.920.975

Venituri din v alcrif icarea produselor obținute din activ itatea proprie

33.10.16

4.775.205

1T330.205

1.055.859

Venituri din organizarea de cursuri de calif icare si conv ersie t

33.10.17

608.000

54.000

283.045

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de

33.1021

35.362.000

8.800.000

8.410.348

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.1030

3.000.000

1.000.000

776.966

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din

33.10.31

1.000.000

146.000

0

Alte v enituri din prestări de serv Icii si alte activ itati

33.10.50

2.249.231

216.231

523.573

Amenzi, penalitati si conf iscări

35.10

32.000

8.000

7500

Alte amenzi, penalitati si conf iscări

35.1050

32.000

8.000

7.500

Div erse v enituri

36.10

118.356

80.356

10.566

Sume prav enite din f inantarea bugetara a anilor precedent)

36.10.32

0

0

8.556

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente

36.10.32.03

0

0

8.556 .

Alte v enituri

36.10.50

118.356

80.356

2.010

Transf erari v oluntane, altele decât subv antiila

37.10

-324.032

-596.032

-2.390

Donații si sponsorizări

37.10.01

510.968

232.968

15.912

Varsaminte din secțiunea de f unctionare pentru f inantarea secțiunii

37.10.03

-835.000

-829.000

-18.302

II. VENITURI DIN CAPITAL

0

0

447.090

Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

40.10

0

0

77.969

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru ef ectuarea de

40.10.15

0

0

77.969

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului

40.10.15.01

0

0

77.969

41.10

0

0

369.121

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor

41.10.06

0

0

369.121

IV. SUBVENȚII

21,332.000

7.128.000

4.406.179

Subv entii de la alte administrații

43.10

21.332.000

7.128.000

4.406.179

Subv entii pentru institutil publice

43.10.09

9.832.000

3.128.000

2256.179

Subv entii da la bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente

43.10.10

11.500.000

4.000.000

2.150.000

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

6.425.000

3.119.000

247.502

TOTAL VENITURI

6.425.000

3.119.000

247.502

1. VENITURI CURENTE

835.000

829.000

18.302

C. VENITURI NEFISCALE

835.000

829.000

18.302

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

835.000 '   ,

829.000

18.302

Transf eruri v oluntare, altele decât subv entiile

17.10

835.000

829.000

18.302

Varsaminte din secțiunea de f unctionare

17.10.04

835.000

829.000

18.302

IV. SUBVENȚII

5590.000

2.290.000

22920Q,____.

Subv entii de la alte administrații

13.10

5.590.000

2290.000

^<șn. A

Subv entii de la bugetul local pentru f inantarea cheltuielilor de capital            4

13.10.14

4500.000

1.500.000

Subv entii pentru Instituții publice destinate secțiunii de dev oltare                4

3.10.19

1.090.000

790.000
Anexa nr.4 la Hotărârea nr.210/2016


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

CONTUL DE EXECUȚIE ADMINISTRAȚIA LOCALA - ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI la data de 31.03.2016
Denumirea indicatorilor

Cod indicator

PREVEDERI BUGETARE

Plăti efectuate la -31.03.2016

BUGET 2016

BUGET LA 31.03.2016

TOTAL SECȚIUNILE FUNCȚIONARE + DEZVOLTARE

118.526.000

49.545.800

18.167.554

TOTAL CHELTUIELI                               ‘

118.526.000

49.545.800

18.167.554

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2.876.000

1.320.763

Alte serv leii publice generale

54.10

8.119.000

2.876.000

1.320.763

Alte serv icîi publice generale

54.10.50

8.119.000

2876.000

1.320.763

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

89.207.000

30.973.000

15.841270

Inv atamant

65.10

17.281.000

6.974.000

2.922382

Inv atamant preșcolar si primar

65.10.03

8.965.000

2.922000

1.906.965

Inv atamant preșcolar

65.10.03.01

8.965.000

2922000

1.906.965

Inv atamant secundar

65.10.04

3.755.000

2.10.00

192.593

Inv atamant secundar inf erior

65.10.04.01

561.000

294.000

17265

Inv atamant secundar superior

65.10.04.02

3.194.000

1.716.000

175.328

Inv atamant postllceal

65.10.05

1.054.000

335.000

189.057

Serv idl auxiliare pentru educație

65.10.11

3.507.000

1.707.000

633.767

Internate si cantine pentru elev i

65.10.11.03

3.507.000

1.707.000

633.767

Sanatate

66.10

60.824.000

20.046.000

11.403.208

Serv idl medicale In unitati sanitare cu paturi

66.10.06

60.824.000

20.046.000

11.403208

Spitale generale

66.10.06.01

60.824.000

20.046.000

11.403208

Cultura, recreere si religie

67.10

2566.000

718.000

250.655

Serv idl culturale

67.10.03

915.000

200.000

68.149

Case de cultura

67.10.03.06

915.000

200.000

68.149

Alte serv idi Tn domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.651.000

518.000

182506

Asigurări si asistenta sociala

68.10

8.536.000

3235.000

1265.025

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor sl asistentei sociale

60.10.50

8.536.000

3235.000

1.265.025

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sodale

68.10.50.50

8.536.000

3235.000

1265.025

Partea a IV-a SERVICII Sl DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

21.200.000

15.696.800

1.005.521

Locuințe, serv idi sl dezv oltare publica

70.10

21.200.000

15.696.800

1.005.521

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv iallor si dezv dtaril comunale

70.10.50

21.200.000

15.696.800

1.005.521

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

19.793.948

19.437.076

5290.819

Excedent

98.10

0

0

5.290.819

Def leit

99.10

19.793.948

19.437.076

0

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

100.379.000

34.832.800

17.924.871

TOTAL CHELTUIELI

100.379.000

34.832.800

17.924.871

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

50.10

8.119.000

2876.000

1.320.763

Alte serv idl publice generale

54.10

8.119.000

2876.000

1.320.763

Alte serv idl publice generale

54.10.50

8.119.000

2876.000

1.320.763

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

>4.10

83.343.000

28.543.000

15.603.377

Inv atamant

>5.10

17.07.00

6.834.000

2.908.870

Inv atamant preșcolar si primar

5.10.03

8.965.000

2.922000

1.906.965

Inv atamant preșcolar                                                   6

5.10.03.01

8.965.000

2.922.000

1.906.965

Inv atamant secundar                                                  • 6

5.10.04

3.521.000

1.910.000

179.081

Inv atamant secundar inf erior                                                6

5.10.04.01

515.000

254.000

3.753

Inv atamant secundar superior                                           6

5.10.04.02

3.06.00

1.656.000

Inv atamant postllceal                                                        6

5.10.05

1.14.00

295.000

/fa^oST- A

Serv leii auxiliare pentru educație                                             6

5.10.11

3.507.000

1.707.000

/ -<ț03Ț87   ~ x

Internate sl cantine pentru elev I                                              6

5.10.11.03 ,

3.507.000

1.707.000

Sanatate                                                               6

6.10 '

56.324.000

18.546.000

1l/l89 00a . W

Serv idi medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

56.324.000

18.546.000

11.189.008

Spitale generale

66.10.06.01

56.324.000

18.546.000

11.189.008

Cultura, recreere si religie

67.10

2.151.000

603.000

240.474

Serv icii culturale

67.10.03

900.000

185.000

68.149

Case de cultura

67.10.03.06

900.000

185.000

68.149

Alte serv idi în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

1.251.000

418.000

172.325

Asigurări si asistenta sociala

68.10

7.861,000

2.560.000

1.265.025 .

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

7.861.000

2560.000

1.265.025

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

7.861.000

2.560.000

1.265.025

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

8.917.000

37413.800

1.000.731

Locuințe, serv idi si dezv oltare publica

70.10

8.917.000

3.413.800

1.000.731

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv idilor si dezv oftării comunale

70.10.50

8.917.000

3.413.800

1.000.731

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

19.793.948

19.437.076

5.290.819

Excedent

98.10

0

0

5.290.819

Deficit

99.10

19.793.948

19.437.076

0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

18.147.000

14.713.000

242.683

TOTAL CHELTUIELI

18.147.000

14.713.000

242.683

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

64.10

5.864.000

2.430.000

237.893

Inv atamant

65.10

274.000

140.000

13.512

Inv atamant secundar

65.10.04

234.000

100.000

13.512

Inv atamant secundar inf erior

65.10.04.01

46.000

40.000

13.512

Inv atamant secundar superior

65.10.04.02

188.000

60.000

0

Inv atamant postficeal

65.10.05 ~

40.000

40.000

0

Sanatate

66.10

4.500.000

1.500.000

214200

Serv idi medicale in unitati sanitare cu paturi

66.10.06

4.500.000

1.500.000

214200

Spitale generale

66.10.06.01

4.500.000

1.500.000

214200

Cultura, recreere si religie

67,10

415.000

115.000

10.181

Serv idi culturale

67.10.03

15.000

15.000

0

Case de cultura

67.10.03.06

15.000

15.000

0

Alte serv icii In domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

400.000

100.000

10.181

Asigurări si asistenta sodala

68.10

675.000

675.000

0

Alte cheltuiefi in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.10.50

675.000

675.000

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.10.50.50

675.000

675.000

0

Partea a N-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE,

69.10

12.283.000

12283.000

4.790

Locuințe, serv icii si dezv oltare publica

70.10

12.283.000

12283.000

4.790

Alte serv idi in domeniul locuinței, serv idilor si dezv oftării comunale

70.10.50

12.283.000

12283.000

4.790 I

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.10

19.793.948

19.437.076

sXgîțA

Excedent

38.10

0

0

/S^M19--

Def icit

39.10

19.793.948

19.437.076

7* Z'Ărir