Hotărârea nr. 21/2016

Hotărârea 21/2016 - Atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, în favoarea Asociaţiei pentru Adevărul Revoluţiei Cluj.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE


privind atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108. ap. 29A, în favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108. ap. 29A, în favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33117/451/27.01.2016 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108. ap. 29A. în favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj:

Reținând Sentința civilă nr. 9970/2013. Decizia civilă nr. 58/A/20I4. încheierea din data de 07.03.2014, Sentința civilă nr. 1394/2015, Decizia civilă nr. 611/2015, încheierea civilă/CC/2015 din data de 09.12.2015 pronunțate în dosarul 4858/211/2013, Hotărârea nr. 280/2014 și Declarația notarială autentificată sub nr. 665/11.11.2015;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 1. Se aprobă atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca. Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, parter, corp A. compus din două birouri și un \vc. cu suprafața utilă de 37.16 m.p., înscris în CF 265755-CI-U33 și cota parte din curtea imobilului, teren în suprafață de 20.50 m.p.. înscris sub nr topo. 4797/2. 4798/2. în favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 21 din 4 februarie 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)