Hotărârea nr. 207/2016

Hotărârea 207/2016 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a S.C. Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 18 aprilie 2016, ora 10 (prima convocare) şi, respectiv, 19 aprilie 2016, ora 10 (a doua convocare)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii nr. 450/2011 (aprobarea structurii școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2012-2013)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 450/2011 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133059/42 din 27.04.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 450/2011;

In urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 450/2011, în sensul aprobării rețelei școlare din învățământul preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul școlar 2012-2013 (școli gimnaziale, colegii, licee, licee vocaționale și tehnologice), cu structurile aferente și grădinițe cu personalitate juridică (cu structurile aferente), raportat la noile denumiri ale unităților de învățământ, în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 3283/2012 de modificare a O.M.E.C.T.S. nr. 6564/2011.

Art. II. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.Nr. 207 din 8 mai 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

INSPECTORATUL ȘCOL? R JUDEȚEAN CLUJ

Nr.-1158/23.03.2012


Anexă la Hotărârea nr. 207/2012


CătreprimAria municipiului

CLUJ-NAPOCA


| MINISTERUL

1 EDUCAȚIEI l CERCETĂRII y TINERETULUI

ȘI SPORTULUI


Primăria șl Consiliul local al Municipiului Cluj - Napoca


! • ■

_ completarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar, aprobalâ prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011 și a Hotărârii Consiliului de Administrație! iii Inspectoratului Școlai Județean Cluj din data.de 19.03.2012, vâ rugam sâ emiteți modificările și completările corespunzătoare a Hotărârii Conslliulu Local, referitoare la organizarea rețelei școlare din subordine pentru a nul școl ar 2012-2013, dupâ cum urmeazâ :


Ca urmare a publicării. OM ECTS nr. 3283/17.02.2012 penfru modificarea și


anul


2012-2013


local, referitoare la organizarea rețelei școlare din subordine p

h 1°

enumire                                                                   F

el Unitate                    A

dresa

...............r

1 1 c

«OLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA                     F

’ersonalitate juridica

udeț: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Emil

Isac; Număr arteră: 19;

I 2C

JOLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

i                                                                                                         i

udeț: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Mihail Kogalniceand; Număr arteră: 9;

I 3(

3OLEGIUL NATIONAL "GEORGE BARITIU" CLUJ-NAPOCA

’ersonalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Emil Isac; Număr arteră: 10;

1                                                                               j

I 4

COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Avram lancu; Număr arteră: 70-72;

I 5

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

1

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: AI.V.Voievod; Număr arteră: 55;

I 6

COLEGIUL TEHNIC "ANA AS LAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Decebal; Număr arteră: 41;

| 7

COLEGIUL TEHNIC "EDMOND NICOLAU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Câmpului Micro; Număr arteră: II - 2;

I C

COLEGIUL TEHNIC "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Taberei; Număr arteră: 3;

i                                                                                        1 I

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" (

:luj-napoca

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate:

Cluj-Napoca; Strada: Moților; Număr arteră: 78-80;

gjcOLEf^ft^TEHNIC DE CONSTRUCȚII "ANGHEL SALIGNY"

CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate:

Cluj-Napoca; Bulevardu

: 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 128-130;

JsgKâltllfcHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "RALUCA sfBrr) >1

RIPAN" CLUJ-

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate:

Cluj-Napoca; Strad

a: Bistriței; Număr arteră: 21;

I                                                                                                            I

*

1 i

iNr.

Crt.

Denumire

Fel Unitate

Adresa

12

COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Bistriței; Număr arteră: 21;

13

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Nicolae Pascaly; Număr arteră: 2-4;

14

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ACADEMIA PITICILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Cartier: Manastur; Aleea: Tazlau; Număr arteră: 11;

15

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: ION CREANGA NR. 4-6;

16

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Frederic Joliot Curie; Număr arteră: 4;

17

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate; Cluj-Napoca; Strada: Grigore Alexandrescu; Număr arteră: 27;

18

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Nirajului; Număr arteră: 9;

19

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Jiului; Număr arteră: 2-4;

20

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Fabricii; Număr arteră: 42;

21

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Pascaly; Număr arteră: 2-4;

22

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 4 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Traian Vuia; Număr arteră: 87;

23

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: București; Număr arteră: 22;

24

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "BAMBI" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 78;

25

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "BAMBI" - STRUCTURA 4 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Decebal; Număr arteră: 52-54;

26

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Rovine; Număr arteră: 3;

27

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" - STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Cardinal luliu Hossu; Număr arteră: 1;

28

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" - STRUCTURA 5 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: 11 Octombrie; Număr arteră: 3;

29

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BUBURUZA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Mehedinți; Număr arteră: 19;

Nr.

Crt

Denumire

Fel Unitate

Adresa

30

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BUBURUZA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Cioplea; Număr arteră: FN;

31

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVEȘTILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Oțetului; Număr arteră: 3;

32

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "CASUTA POVEȘTILOR" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Grigore Alexandrescu; Număr arteră: 21A;

33

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVEȘTILOR" -STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Parcul Feroviarilor; Număr arteră: 1A;

34

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGETICA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Tarnavelor; Număr arteră: 4;

35

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGETICA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Venus; Număr arteră: 20-22;

36

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Grigore Alexandrescu; Număr arteră: 47;

37

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVIOARA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Detunata; Număr arteră: 2;

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVIOARA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate. Cluj-Napoca; Strada: Nasaud; Număr arteră: 2;

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE IRIS" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Razboieni; Număr arteră: 67;

40

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE IRIS" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Oașului; Număr arteră: 129;

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Arinilor; Număr arteră: 2-4;

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LICURICI" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Sigismund Toduta; Număr arteră: 9;

43

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Fantanele; Număr arteră: 47;

44

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LIZUCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Cojocnei; Număr arteră: 93-99;

45

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Grădinarilor; Număr arteră: 6;

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Blajului; Număr arteră: 66;

Nr.

Cri

Denumire

Fel Unitate

Adresa

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Septimiu Albinii; Număr arteră: 91;

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MAMARUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 124;

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MAMARUTA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Septimiu Albinii; Număr arteră: 53;

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Alexandru Vlahuta; Număr arteră: 59;

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Donath; Număr arteră: 150;

52

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Donath; Număr arteră: 20;

53

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRINȚ" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Herculane; Număr arteră: 13;

54

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NEGHINITA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Corneliu Coposu; Număr arteră: 20;

55

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "NEGHINITA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Calea : Baciului; Număr arteră: 56;

56

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NEGHINITA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Partizanilor; Număr arteră: 17;

57

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PARFUM DE TEI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Horea; Număr arteră: 23;

58

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PARFUM DE TEI” - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Decebal; Număr arteră: 41-49-51;

59

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "POIENIȚA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Alverna; Număr arteră: 63;

60

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "POIENIȚA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Brașov; Număr arteră: 27;

61

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Moților; Număr arteră: 135;

62

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj;

Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Moților; Număr arteră: 135; Ap.25-26;

Nr

Crt

Denumire

Fel Unitate

Adresa

63

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Câmpeni; Număr arteră: 3/C;

64

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "UNIVERSUL COPIILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Moldoveanu; Număr arteră: 5-7;

65

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "UNIVERSUL COPIILOR" -STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Louis Pasteur; Număr arteră: 12;

66

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ZANA ZORILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Observatorului; Număr arteră: 34;

67

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "ZANA ZORILOR" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca, Strada: Zorilor; Număr arteră: 36;

68

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Universității; Număr arteră: 7-9;

69

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABES-BOLYAI -STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: luliu Maniu; Număr arteră: 18;

70

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Arinilor; Număr arteră: 9;

71

LICEUL DE ARTE VIZUALE "ROMULUS LADEA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Calea : Dorobanților; Număr arteră: 56;

72

LICEUL DE COREGRAFIE SI ARTA DRAMATICA "OCTAVIAN STROIA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Calea : Turzii; Număr arteră: 2;

73

LICEUL DE INFORMATICA "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Calea : Turzii; Număr arteră: 140;

74

LICEUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Paris nr.60;

75

LICEUL GRECO-CATOLIC "INOCHENTIE MICU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Calea : Manastur; Număr arteră: 22-24;

76

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Al.V.Voievod; Număr arteră: 57;

77

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLAICU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : Muncii; Număr arteră: 199-201;

78

LICEUL TEHNOLOGIC DE PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Horea; Număr arteră: 51;

79

LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Maramureșului; Număr arteră: 165A;

80

LICEUL TEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Câmpului Micro; Număr arteră: II / 2;

81

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: 11 Octombrie; Număr arteră: 3;

82

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada. Mihail Kogalniceanu; Număr arteră: 16;

Denumire

-el Unitate

Adresa

83

JCEUL TEOLOGIC UNITARIAN "JANOS ZSIGMOND" CLUJ-NAPOCA

°ersonalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 9;

84

JCEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: I C. Bratianu; Număr arteră: 26;

85

LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Onisifor Ghibu; Număr arteră: 25;

86

LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ; Cluj, Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Mihail Kogalniceanu; Număr arteră: 2;

87

LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 7;

88

LICEUL TEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Mogosoaia; Număr arteră: 6;

89

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE SINCAI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Avram lancu; Număr arteră: 33;

90

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Baisoara; Număr arteră: 2-4;

91

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Bulevardul : 21 Decembrie 1989; Număr arteră: 94-96;

92

LICEUL TEORETIC "NICOLAE BALCESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Constanta; Număr arteră: 6;

93

LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Cartier: Grigorescu; Strada: Alexandru Vlahuta; Număr arteră: 12-14;

94

LICEUL TEORETIC "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Cartier: Marasti; Strada: Meseriilor; Număr arteră: 20;

95

LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Sergiu Celibidache; Număr arteră: 8-12;

96

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT WALDORF CLUJ-NAPOCA

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Anatole France; Număr arteră: 14;

97

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VAIDA VOEVOD" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Oltului; Număr arteră: 83;

98

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Horticultorilor; Număr arteră: 1;

99

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL ISAC" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Giordano Bruno; Număr arteră: 46;

100

ȘCOALA GIMNAZIALA "HOREA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Horea; Număr arteră: 19A;

101

ȘCOALA PRIMARA "HOREA" CLUJ-NAPOCA - STRUCTURA 1

Structura învățământ

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: 11 Octombrie; Număr arteră: 3;

102

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Episcop loan Bob; Număr arteră: 10;

102

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION AGARBICEANU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Grădinarilor; Număr arteră: 1;

104

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Peana; Număr arteră: 2-4;

102

ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Grigore Alexandrescu; Număr arteră: 16;

Nr.

Crt

Denumire

Fel Unitate

Adresa

106

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU' CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Moldoveanu; Număr arteră: 1;

107

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Razboieni; Număr arteră: 67;

108

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Herculane; Număr arteră: 7;

109

ȘCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Aleea: Peana; Număr arteră: 16;

110

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Zorilor; Număr arteră: 27;

111

ȘCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN DARJAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ. Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Traian Vuia; Număr arteră: 76;

112

ȘCOALA GIMNAZIALA DE MUZICA "AUGUSTIN BENA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ. Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Strada: Horea; Număr arteră: 19B;

113

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridica

Județ: Cluj; Localitate: Cluj-Napoca; Piața: Avram lancu; Număr arteră: 18;

Hotărârea de Consiliul Local se va transmite în original la secretariatul ISJ Cluj, P-ta Ștefan cel Mare nr. 4, et. Z cam. 6, Cluj - Napoca, până în data de 6 aprilie 2012.