Hotărârea nr. 204/2016

Hotărârea 204/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua f.n., identificate prin nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminat public în municipiul Cluj-Napoca 2012”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul dc investiții “Iluminat public în municipiul Cluj-Napoca 2012” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 134452 din 02.05.2012 al Direcției tehnice prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Iluminat public în municipiul Cluj-Napoca 2012”;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Iluminat public în municipiul Cluj-Napoca 2012”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.


Nr. 204 din 8 mai 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)


MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ                               Anexă Ia Hotărârea nr. 204 / 2012

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Iluminat public în municipiul Cluj-Napoca 2012”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca AMPLASAMENT: Intravilanul Municipiului Cluj-Napoca: cartierele Mărăști, Gruia, Grigorescu, Mănăștur, Zorilor, Gării, astfel:

Alei, parcări și locuri dejoacă (Aurel Vlaicu 4, Alexandru Vlahuță 5-7, Teodor Mihali 2, 21 Decembrie 1989 148, Fabricii 1, Eremia Grigorescu 80, Fabricii 130, Teleorman 15, 17, 52, 55, 65, Tribunul Vladuțiu 2, Fabricii de Zahăr 77-79, Dâmboviței 22, 41, 52, 79-87, Răsăritului 100, 103, 105-110, Dejului 1,2, 4, Cojocnei 2-4, 16, 21, Aurel Vlaicu 11, 13, Ialomiței 11, Fabricii de Zahăr 4, 8, 10, Trotușului 1-3-5, Fabricii 2, Anina 5-15, Putna 2-4, Kovacs Deszo - în gang, Mircea Eliade - ultima parte, Taberei 4-5, Metor 4, Lunii intersecție cu Observatorului, I.P. Voitești 1, 2, 3, 4, Horea 19, 40, 41-43, 61, 64, Câmpeni 3A, I.L. Caragiale 1, 2-4, Calea Florești 81,21 Decembrie 1989 75, Tarnița bloc C3, Buftea 4, Tyucodi Antal bl. C2, Mehedinți 58-60, J-J- Rousseau 12, Trascăuluil, 2, 4).

Străzi: Bună Ziua, (porțiunea cuprinsă între Calea Turzii și Trifoiului), Bulevardul Muncii (ultimii 1.500 m ai străzii), Câmpului (ultima parte), Antonio Gaudi, Plevnei, Cetății;

Parcuri: Gheorghe Dima (Agronomie), I.L. Caragiale, Ștefan Cel Mare.

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI: 5.362.340 LEI cu TVA /

Din care C+M 5.362.340 LEI cu TVA /

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

  • • Durata de realizare a investiției: 7 luni

  • • Finanțarea investiției: buget local


DEVIZ GENERAL


privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții „Iluminat public in municipiul Cluj-Napoca 2012"


In mii iei/mii euro la cursul 1 euro=4,2472 lei, cursul mediu pe luna februarie

Hr.

Denumirea capitolelor și

Va.! oare.

fără TVA

TVA

Valoare

CU 'TVA

Crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii Lei

Mii Euro

Mii Lei

Mii Lei

Mii Euro

1

2

3

4

r.

6

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea te

ren u.l ui

1,1

Obținerea terenului

0

0

0

• 0

0

1,2

Amenajatei^ terenului

c

0

0

■ 0

0

.1, 3

Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială

0

0

0

v;

0

TOTAL CAPITOLUL I

6

0

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare

obiectivului

TOTAL CAPITOLUL II

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență t

ehnicâ

3,1

Studii de teren

0

0

0

0

0

3,2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0

0

0

0

o

3,3

Proiectare și inginerie

0

o

0

0

Q

3, 4

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

o

0

3,5

Consultanță

0

0

0

0

0

3,6

Asistență tehnică

0

0

0

■ 0

0

TOTAL CAPITOLUL 3

0

0

0

0

c

CAPITOLUL

4 Cheltuieli p

entru investiția de bază

4..1

Construcții și instalații

0

0

0

0

fi

4,2

Montaj utilaj tehnologic

0

o

0

0

0

4,3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

4324,47

993 99

1037,87

5362,34

1232,55

4,4

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0

0

0

o

0

4 t 5

Dotări

0

0

0

0

0

4,6

Active necorporale

,n

0

0

0

0

TOTAL CAPITOLUL 4

4324,47

993,99

1037,87

5362,34

1232,55

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5, 1

Organizare de șantier

0

0

0

0

0

5.1.1. Lucrări de construcții

c

0

0

0

0

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

0

0

5/ 2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

Q

0

0

0

0

5,3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0

0

0

o

0

TOTAL CAPITOLUL 5

0

0

0

o

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și tes

te și predare la benefi

jiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

V

0

0

0

Q

6,2

Probe tehnologice și teste

0

0

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

0

o ■

0

TOTAL GENERAL

4324,47

993/99

1037,87

4^b^5

Din care C - M

4324,47

993 99

1037,87