Hotărârea nr. 201/2016

Hotărârea 201/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 586/2013 (Regulamentul de vânzare a terenurilor care fac obiectul contractelor de asociere/asociere în participaţiune, aparţinând domeniului privat al Municipiului Cluj-Napoca, în favoarea titularilor acestora şi constituirea Comisiei de vânzare)


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

locuință colectivă cu șase apartamente, S+P+E+M, str. Ștefan Luchian nr. 36

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -locuință colectivă cu șase apartamente, S+P+E+M, str. Ștefan Luchian nr. 36 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54515 din 26.04.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă cu șase apartamente, S+P+E+M, str. Ștefan Luchian nr. 36, beneficiar: Patrichi Paul Bogdan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 198742/526 din 22.04.2010, avizele organismelor teritorile interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - locuință colectivă cu șase apartamente, S+P+E+M, str. Ștefan Luchian nr. 36, beneficiar: Patrichi Paul Bogdan, pentru stabilirea reglementărilor de amplasare a unei locuințe colective mici, pe parcela proprietate particulară, situată pe latura estică a str. Ștefan Luchian.

Construcția va fi amplasată la min. 5.0 m față de la traseul regularizat al străzii și față de limita posterioară și la min. jumătate din înălțimea la cornișă față de limitele laterale ale parcelei. Accesul auto și pietonal va fi asigurat din str. Ștefan Luchian. Staționarea auto va fi rezolvată în incintă, în garaj.

Indicii de ocupare a terenului vor fi înscriși în valorile maxim admise pentru zona de încadrare UTR L3c: POT max. = 35% și CUT max. = 0,9.

în vederea autorizării va fi reglementată dezmembrarea topo și înscrierea cu titlu de „drum” a suprafeței de teren necesare pentru regularizarea străzii.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.CL, dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ.

Ec. Florin-Vakntin GligaISN’TRASEMMEAZĂ:


Nr. 201 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)