Hotărârea nr. 200/2016

Hotărârea 200/2016 - Modificarea Hotărârârii nr. 277/2012 (constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat), modificată prin Hotărârile nr. 26/2013 şi 135/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu extindere și etajare casă de locuit unifamilială și construire garaj, str. Codrului nr. 34C

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -extindere și etajare casă de locuit unifamilială și construire garaj, str. Codrului nr. 34C -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128155 din 26.04.2012 al Direcției urbanism, prin care sc propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare casă de locuit unifamilială și construire garaj, str. Codrului nr. 34C, beneficiar: Tămaș Ioan;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 68655/298/15.03.2012, avizele organismelor teritorile interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit.”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - extindere și etajare casă de locuit unifamilială și construire garaj, str. Codrului nr. 34C. beneficiar: Tămaș Ioan, pentru stabilirea reglementărilor pentru extindere și etajare casă de locuit unifamilială și construire garaj, pe parcela proprietate particulară, cu suprafața dc 425 mp., situată pe latura sudică a str. Codrului.

Casa existentă este amplasată în aliniere cu construcțiile existente pe această alee, adosat limitei estice la cea. 0,8 m și la min. 5.0 m față de limita posterioră.

Garajul va fi amplasat în retragere de 5,0 m de la limita înspre alee, la 3,0 m față de limita vestică și la 2,0 m față de casa de locuit.

Accesul auto și pietonal va fi asigurat din aleea cu lățimea de 9,0 m.

Ocuparea terenului va fi înscrisă în valorile specifice ale zonei UTR= L3a (asimilat conform HCL nr. 83/2005): POT max= 35% și CUT max= 0,9 ADC/mp teren.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 200 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)